Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 3

Được đăng lên bởi hoangdiep2808-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
18
Ch¬ng 3.
Tr¹ng th¸i øng suÊt
I. Kh¸i niÖm vÒ tr¹ng th¸i øng suÊt
Tr¹ng th¸i øng suÊt t¹i mét ®iÓm cña vËt thÓ ®μn håi chÞu
lùc lμ tËp hîp tÊt c¶ c¸c øng
suÊt t¸c dông trªn tÊt c¶ c¸c
mÆt v« cïng bÐ ®i qua ®iÓm
®ã, ®Æc trng bëi tenx¬ ®èi
xøng cÊp 2 cã 6 thμnh phÇn
øng suÊt ®éc lËp (h×nh 3.1):
⎛⎞
στ τ
⎜⎟
τστ
⎜⎟
⎜⎟
ττσ
⎝⎠
xxyxz
yx y yz
zx zy z
(3.1)
nh biÓu thÞ trªn c¸c mÆt cña
ph©n tè to¹ ®é Cdxdydz.
Qua 1 ®iÓm ta lu«n t×m
ba mÆt vu«ng gãc víi nhau cã
øng suÊt tiÕp b»ng 0, c¸c mÆt ®ã lμ
mÆt chÝnh
, ph¸p tuyÕn mÆt
chÝnh gäi lμ
ph¬ng chÝnh
, øng suÊt ph¸p trªn c¸c mÆt chÝnh gäi
lμ
øng suÊt chÝnh
σ
1
, σ
2
vμ σ
3
:
σ
1
> σ
2
> σ
3
(3.2)
n cø vμo c¸c øng suÊt chÝnh ta h©n lo¹i tr¹ng th¸i øng suÊt
nh sau:
Tr¹ng th¸i øng suÊt khèi
(h×nh 3.2a),
tr¹ng th¸i øng
suÊt ph¼ng
(h×nh 3.2b),
tr¹ng th¸i øng suÊt ®¬n
(h×nh 3.2c).
H×nh 3.2
H×nh 3.1
Chuong 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 3 - Người đăng: hoangdiep2808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chuong 3 9 10 409