Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 đại số đại cương

Được đăng lên bởi haico3010
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV
MÔĐUN VÀ ĐẠI SỐ
Trong chương này chung ta sẽ xét các cấu trúc đại
số có một hoặc hai phép toán hai ngôi cùng với một phép
nhân vô hướng, đó là môđun, không gian vectơ và đại số.
Khái niệm môđun là một trong những khái niệm cơ bản
của đại số hiện đại.
§ 4.1 Môđun, Môđun Con, Môđun Thương
4.1.1. Định nghĩa môđun
Giả sử K là vành có đơn vị 1. Một môđun trái trên
vành K (hoặc K-môđun trái) là một nhóm Alben cộng X
được trang bị phép nhân (bên trái) các phần tử của vành
K với các phần tử của x, tích của phần tử α  K với phần
tử x  X ta ký hiệu là ax  X , sao cho các điều kiện sau
được thoả mãn đối với mọi x,y  X, α, β  K:
M1. (α + β )x = αx + βy
a(x + y ) = αx + αy
M2. α(βx) = (αβ)x
M3. 1x = x
Ta có 0x = 0 vì 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x  0x = 0
Phép nhân các phần tử của X với các phần tử của
K goi là phép nhân vô hướng.
Khái niệm K-môđun phải (nhân bên phải) được
định nghĩa tương tự.
Nếu K là vành giao hoán có đơn vị thì các khái
niệm K-môđun trái và K-môđun phải trùng nhau. Thật
vậy nếu đặt xa = ax với a  K, x  X, thì mỗi K-môđun
trái là K-môđun phải và ngược lại.
Nếu K chỉ là một thể tì mỗi K-môđun trái gọi là
một không gian vectơ trái.
Sau đây chỉ xét các K-môđun trái, nên gọi tắt là Kmôđun
2. Các ví dụ về môđun
1. Giả sử K là một vành có đơn vị và X là một
iđêan trái của vành K và KX  X nên X là một K-môđun

Nếu X + K thì vành K là một K-môđun
2. X là một nhóm Alben. Với mỗi phần tử x  X, n
 Z nếu n > 0 ta đặ  nx = x + x + … + x, nếu n < 0 ta đặt
nx = -((-n)x).
Vậy nhóm Alben X là một Z-môđun.
3. Giả sử K là vành có đơn vị, S là tập khác rỗng
cho trước.
Ta đặt
X = Ks = {f: S  K}
Tập X là một nhóm Alben cộng với phép toán f,g
 X, f + g là ánh xạ từ S vào K xác định bởi:
(f + g)(s) = f(s) + g(s), s  S .
Phần tử 0 là ánh xạ xác định bởi: 0(s) = 0, s  S.
Phép nhân vô hướng các phần tử của vành K với
các phần tử của X định nghía như sau: f  X, α  K, αf
là ánh xạ từ S vào K xác định bởi:
(α f )(s) = α f (s), s  S.
Dễ thấy rằng X là một K-môđun.
4. Giả sử {Xi } i  I là một họ các K-môđun, P là
tích trực tiếp các nhóm Aben cộng Xi, i  I
P=


iI



Xi = { f : I 

U
iI

Xi : f(i) 

Xi, i  I }.
Phép nhân các phần tử a  K với các phần tử f  P
được định nghĩa như sau: Ánh xạ:
af : I 

U
iI

Xi xác định bởi:

(af)(j) = af(j) ( phép nhân vô hướng
trong K-môđun Xj ).
Khi đó các điều kiện M1 – M3 được thoả mãn và P
là một K-môđun, gọi là tích trực tiếp của họ K-môđun
{Xi} i  I. Đặc biệt nếu Xi = X,  i  I ta luôn có Kmôđun XI.
5. Giả...
CHƯƠNG IV
MÔĐUN VÀ ĐẠI SỐ
Trong chương này chung ta sẽ xét các cấu trúc đại
số có một hoặc hai phép toán hai ngôi cùng với một phép
nhân vô hướng, đó là môđun, không gian vectơ và đại số.
Khái niệm môđun là một trong những khái niệm cơ bản
của đại số hiện đại.
§ 4.1 Môđun, Môđun Con, Môđun Thương
4.1.1. Định nghĩa môđun
Giả sử K là vành có đơn vị 1. Một môđun trái trên
vành K (hoặc K-môđun trái) là một nhóm Alben cộng X
được trang bị phép nhân (bên trái) các phần tử của vành
K với các phần tử của x, tích của phần tử α
K với phần
tử x
X ta ký hiệu là ax
X , sao cho các điều kiện sau
được thoả mãn đối với mọi x,y
X, α, β
K:
M1. (α + β )x = αx + βy
a(x + y ) = αx + αy
M2. α(βx) = (αβ)x
M3. 1x = x
Ta có 0x = 0 vì 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x
0x = 0
Phép nhân các phần tử của X với các phần tử của
K goi là phép nhân vô hướng.
Khái niệm K-môđun phải (nhân bên phải) được
định nghĩa tương tự.
Nếu K là vành giao hoán có đơn vị thì các khái
niệm K-môđun trái và K-môđun phải trùng nhau. Thật
vậy nếu đặt xa = ax với a
K, x
X, thì mỗi K-môđun
trái là K-môđun phải và ngược lại.
Nếu K chỉ là một thể tì mỗi K-môđun trái gọi là
một không gian vectơ trái.
Sau đây chỉ xét các K-môđun trái, nên gọi tắt là K-
môđun
2. Các ví dụ về môđun
1. Giả sử K là một vành có đơn vị và X là một
iđêan trái của vành K và KX
X nên X là một K-môđun
Chương 6 đại số đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 đại số đại cương - Người đăng: haico3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chương 6 đại số đại cương 9 10 785