Ktl-icon-tai-lieu

chương nguyên tử

Được đăng lên bởi lientam83
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN TƯ

LỚP 10

ÔN TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TƯ
0
DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ CÁC LOẠI HẠT.
Bài 1: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 25. Xác định nguyên tố X, viết cấu hình e nguyên tử?
Bài 2: Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt là 24. Trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó có số
proton bằng số nơtron. Xác định nguyên tố Y, viết cấu hình e?

Bài 3: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 18. Tìm số khối của X, viết cấu hình e?

Bài 4: Nguyên tử X có tổng số hạt là 52 và có số khối là 35. Tìm số hạt nơtron, proton, electron của X.
Bài 5: Một oxit có công thức X 2O có tổng số hạt trong phân tử là 66 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
không mang điện là 22 hạt. Xác định công thức của oxit.

Bài 6: Tổng số hạt trong cation R + là 57. Trong nguyên tử R, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 18 hạt. Xác định số hạt nơtron, proton, electron của R, cấu hình e của R +?

Bài 7: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trên phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một
nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Tìm hai nguyên tố X, Y.

Bài 8: Trong nguyên tử X, tổng số hạt bằng 52, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16.
Tìm số proton và số khối của X, cấu hình e?

Bài 9: Nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện.
Tìm nguyên tử R.

DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ ĐỒNG VỊ.
Bài 1: Niken có 3 đồng vị

58

Bài 2: Clo có 2 đồng vị là

Ni (67%),
35
17

35,5. Tìm phần trăm của đồng vị

Cl và

37
17

60

37
17

Ni (26%),

61

Ni (7%). Tìm nguyên tử khối trung bình của Ni.

Cl. Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là

Cl trong hỗn hợp.

Bài 3: Hỗn hợp hai đồng vị bền của một nguyên tố có nguyên tử khối trung bình là 40,08. Hai
đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau hai hạt, đồng vị có số khối lớn hơn chiếm 4%. Tính số khối mỗi
đồng vị.
Bài 4: Clo có 2 đồng vị là

35
17

Cl và

37
17

Cl. Tỉ lệ tương ứng về số nguyên tử của hai đồng vị này là

3 : 1. Tính nguyên tử khối trung bình của clo.
Bài 5: Trong tự nhiên bạc có hai đồng vị. Trong đó, đồng vị có s...
 


 !"#$%&'&()*+
$%&' ,!"-%./0&12345
 ,6"789%
:788;<)78"-%./0&12345
 !=/78%$%&'&()*+
$%&' ="3$*&/0&12345
! !,0 *& >!"3$)78/:788/4478"
"?@8A&+B
,
C78:9 DD0 $%&'&()
*+$%&' ,,"-%.+B8A&"
#78&8E
F
!G"78E/$%&'&()*+
$%&' ="-%.)78/:788/4478E/234E
F
5
$44787:9H::G"#$%&'$@
&()$%&'$@ ="3$&/"
%78/;<!,/$%&'&()*+$%&' D"
3$:7880 *&/2345
&E >6/78%$%&'2:/=>>I*+$%&'"
3$E"
'()
&*4>%J0.
!=
&
KDGLM/
D
&
K,DLM/
D
&
KGLM"3$*&7;3&"
N8,%J0. 
>!
G
N0 
>G
G
N"N8;&1*&OP7;3N8 
>!/!"3$:I7Q$%J0.
>G
G
N78RP:"
 SRP:&%J0.;($@*&7;3 6/="S&
%J0. )78)*T$&/%J0.*&H)&1$6L"U*&$R&
%J0."
!N8,%J0. 
>!
G
N0 
>G
G
N"V'O)B0(&%J0.  
>W"U*&7;38"
"78X&;&%J0."78%/%J0.*&Y&1$66L"3$
*&%J0.Z&/;&1*&7;3[ G/=="
7
chương nguyên tử - Trang 2
chương nguyên tử - Người đăng: lientam83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chương nguyên tử 9 10 474