Ktl-icon-tai-lieu

Chương Protein

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3139 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CH¦¥NG PROTEIN
[I] Vai trß sinh häc ,gi¸ trÞ dd Pr :
1)-Vai trß sinh häc ;
* Xóc t¸c :1 sè lµm t¨ng vËn tèc p/ lªn
hµng tr¨m hµng ngµn lÇn gäi lµ enzyme .
*VËn chuyÓn :1 sè kÕt hîp víi 1 sè chÊt
®ãng vtrß vËn chuyÓn . VD:
Hemoglobin (Hb) : hång cÇu
Hb +O2 HbO2
* B¶o vÖ TB l¹ ,virut l¹ ,vk l¹ ,Pro l¹ ®Ó
h×nh thµnh c¸c kh¸ng thÓ ®Ó chèng l¹i nã
hoÆc lo¹i trõ ra ngoµi c¬ thÓ (hÖ thèng
miÔn dÞch).
+RIP(Ribosome Inactivating Pr): Pr bÊt
ho¹t ribosome
. øc chÕ TB ung th HIV
. Trong n«ng nghiÖp s©u xanh
+ PPI (Protease Pr Inhibitor ) k×m h·m
protease
Protease
Pr a.a
. Dùa vµo nguyªn t¾c nµy sxuÊt lo¹i
thuèc k×m h·m HIV ung th
. Trong n«ng nghiÖp lµm thuèc trõ s©u .
+ α AIP α Amilas Inhibitor Pr : Pr
k×m h·m Amilase
αA
TB Glucoza + Dextrin
Sx thuèc trõ s©u sinh häc
*ChuyÓn ®éng : 2 Pr d¹ng sîi kh¶
n¨ng trît lªn nhau lµm cho thÓ kh
n¨ng chuyÓn ®éng ®îc .Miozin (sîi to) vµ
sîi nhá Actintrît .
*TruyÒn xung ®éng th©n kinh .
2)-Gi¸ trÞ dd :
-TrÎ em thiÕu Pr gäi lµ suy dd
-Ngêi giµ thiÕu Pr gi¶m k/n¨ng miÔn dÞch
®/víi bÖnh truyÒn nhiÔm .
-Pr c¸c thµnh phÇn kh¸c míi ph¸t huy
t/dông nh :chøng ,thÞt ,c¸ ,s÷a ...cã dd
cao .
+ C¬m chñ yÕu lµ Gluxit &Glucoza
+ Pr tim thÓ ¨n vµo kh«ng tiªu ho¸
®c .
+ Ngêi èm kh«ng ¨n ®c chøng vÞt do
chóng ®Î díi ®Êt lªn VSV truyÒn nhiÔm
vµo chøng .
a/ TÝnh chÊt øng dông trong sx tp :
-Pr cã k/n¨ng t¹o gel ,t¹o kÕt cÊu khi ë
nhiÖt ®é cao sx giß (lîn ,c¸ ,bß ...)
- Pr kh¶ n¨ng t¹o mµng sx mµng
bäc kÑo ,n÷ng viªn thuèc con nhäng
,nh÷ng v¸ng ®Ëu ,lµm da nh©n t¹o ...
- Pr k/n¨ng t¹o bät ,gi÷ bät bia nh bät
bia malt
C02
Bät Pr
N¹p thªm C02
- Pr k/n¨ng t¹o mµng t¹o h¬ng (Pr
ph¶i ®c thuû ph©n ®Ó t¹o ra a.a + ®k
mµu n©u + h¬ng .
- Pr k/n¨ng gi÷ h¬ng (an®ªhyt ,rîu
,axeton ). Dïng ®Ó sx c¬m chay .
[ II ]-CÊu t¹o Pr :
1)-Thµnh phÇn hhäc : C,H, O ,N ,S
N= 15-18% ,C=50-55% ,H=6,5-7,3%
O=21-24% ,S=0-0,24% .
S ,Cu , Fe ,Zn ,...
2)-Khèi lîng ph©n tö vµ h×nh d¹ng :
- KLPT lín : §¹i ph©n tö , ®vÞ : Dalton
(Da)
Kilo dalton (KDa) .
VD : klpt C6H1206.
1Da =1/12 ®vc hoÆc=1/16 02
Mét sã Polisaccarit còng tÝnh theo ®v Da
- H×nh d¹ng :
+ H×nh cÇu: D/R≤20 lÇn,thêng lµ nhãm
h¸o níc quay ra ngoµi htan
. Hb ( Hemoglobin )
Chương Protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương Protein - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Chương Protein 9 10 212