Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Dạy học của Intel môn sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THTP TRƯỜNG CHINH

Sản phẩm dạy học của lớp:

Chương trình Dạy học của Intel
Khoá:1

BÀI SOẠN
BÀI 2- SINH 10 – BAN CƠ BẢN
GV: LÝ THỊ KIM NGÂN

(TRÒ CHƠI ĐOÁN TỪ)

- Mỗi đội: 2 học sinh
- 1 em nhìn lên màn hình và diễn tả làm sao để cho em
kia đoán được đúng từ trên màn hình. (Nhớ những từ
diễn tả không trùng với từ đã cho).
- Mỗi cặp có 5 từ, mỗi từ đoán trong 5 giây.
- Mỗi từ đúng 2 điểm.

5 PHÚT
Slide 2-Æ14

Nếu còn thời gian thì chơi tiếp trò chơi ô chữ, còn nếu
hết thì để trò chơi này kiểm tra bài cũ vào tuần sau.

77chữ:
chữ:
các
sinh
vật
giới
này
có
tếnhững
bào
có
thành
xenlulôzơ
7
tên
của
giới
sinh
vật
gồm
cơ
thể
cơ
thể
sống
dị
dưỡng,
4
chữ:
chữ:
Nhóm
đây
là
vi
đơn
sinh
vị
vật
phân
đại
loại
diện
chỉ
cho
gồm
giới
các
khởi
ngành
sinh
thân
thuộc
chữ:
Đơn
vị
này
do
nhiều
loài
thân
thuộc
tập
hợp
thành
7 chữ:
783 chữ:
từ
chỉ
người
hình
được
thức
xem
dinh
là
dưỡng
ông
tổ
tự
của
tổng
ngành
hợp
chất
phân
hữu
loại
cơ
học
từ
sinh
chất
vật
vô cơ.
210
chữ:
Vi
đơn
khuẩn
vị
phân
được
loại
xếp
trên
vào
chi
giới
dưới
sinh
bộ
vật
này.
chữ:tên
têncủa
của1giới
3 chữ:
giớisinh
sinhvật
vậtmà NSĐV được xếp vào đó
tế bào nhân thực
Câu
Câu 11
Câu
Câu 22

Đ
K

Ộ
H
G
C

N
Ở
I
H

G
I
Ớ
I

V
S
I

Ậ
I

Y
A

Ê
C

N
L

S
I
N
H
V
Ậ

I
N
Ấ
Ọ
I
T

N H
Ê
M
K

H

U

Ẩ

N

T

Ự

D

Ư

Ỡ

N

G

Câu
Câu 33
Câu
Câu 44
Câu
Câu 55

N

G

Câu
Câu 66

U
C

Câu 7
Câu 8
Câu 9
10
Câu
Câu 10
Câu 11

T

H

Ự

C

V

T
N

H

...
Chương trình Dy hc ca Intel
Khoá:1
Sn phm dy hc ca lp:
GV: LÝ TH KIM NGÂN
TRƯ
TRƯ
NG THTP TRƯ
NG THTP TRƯ
NG CHINH
NG CHINH
B
B
À
À
I SO
I SO
N
N
BÀI 2- SINH 10 – BAN CƠ BN
Chương trình Dạy học của Intel môn sinh học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình Dạy học của Intel môn sinh học lớp 10 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình Dạy học của Intel môn sinh học lớp 10 9 10 864