Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Trang Huy Hải
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
_____________________
Tên chương trình : Công nghệ Thông tin
Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Ngành đào tạo

: Công nghệ thông tin (Information Technology)

Loại hình đào tạo : Hệ chính quy
(Ban hành tại Quyết định số 114/QĐ-ĐHAG, ngày 28/6/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang)

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin có kiến thức cơ sở và chuyên ngành
thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; Trang bị cho sinh viên năng lực tham mưu và khả năng tổ
chức thực hiện nhiệm vụ của một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trang bị cho
sinh viên kiến thức về quy trình xây dựng, bảo trì, quản lý các hệ thống thông tin, mạng máy tính
và truyền thông.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về phẩm chất đạo đức
- Có lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, nhiệt tình xây dựng đất nước giàu mạnh, xã
hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp trong công tác chuyên
môn, trong cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau xây dựng tập thể tốt.
- Có ý thức trách nhiệm xã hội, góp sức vào sự phát triển cộng đồng; có phẩm chất chính
trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề
nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, ý thức nâng cao năng
lực chuyên môn và rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.
1.2.1. Về kiến thức
- Có kiến thức về hệ thống máy tính và an toàn hệ thống mạng máy tính.
- Nắm vững các kiến thức về mạng máy tính và các trang thiết bị mạng, Web, Internet.
- Có kiến thức về xã hội và pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin.
1.2.2. Về kỹ năng
- Có kỹ năng quản lý được hệ thống thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp.
- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc thực tế.
- Có kỹ năng quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, quản trị các hệ thống mạng.
- Xây dựng được các phần mềm quản lý có độ phức tạp vừa phải;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, khai thác tốt các dịch vụ Internet;
- Có kỹ năng lập trình và khả năng làm việc nhóm tốt.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

101 tín chỉ (chưa kể Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – các học phần có dấu *
ở mục 7 và 8).
4. Đối tượng tuyển sinh
Những học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp bổ túc THPT, trúng tuyển qua kỳ thi
tuyển sinh ĐH-CĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG, ngày 06/03/2009 và Quyết định số 357/QĐ-ĐHAG,
ngà...
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DC ĐẠI HC
_____________________
Tên chương trình : Công ngh Thông tin
Trình độ đào to : Cao đẳng
Ngành đào to : Công ngh thông tin (Information Technology)
Loi hình đào to : H chính quy
(Ban hành ti Quyết định s 114/QĐ-ĐHAG, ngày 28/6/2012 ca Hiu trưởng Trường ĐH An Giang)
1. Mc tiêu đào to
1.1. Mc tiêu chung
Đào to C nhân Cao đẳng Công ngh thông tin có kiến thc cơ s và chuyên ngành
thuc lĩnh vc công ngh thông tin; Trang b cho sinh viên năng lc tham mưu và kh năng t
chc thc hin nhim v ca mt chuyên viên trong lĩnh vc công ngh thông tin. Trang b cho
sinh viên kiến thc v quy trình xây dng, bo trì, qun lý các h thng thông tin, mng máy tính
và truyn thông.
1.2. Mc tiêu c th
1.2.1. V phm cht
đạo đức
- Có lòng yêu nước, sn sàng bo v t quc, nhit tình xây dng đất nước giàu mnh, xã
hi dân ch, công bng và văn minh. Đoàn kết, hp tác vi đồng nghip trong công tác chuyên
môn, trong cuc sng giúp đỡ ln nhau xây dng tp th tt.
- Có ý thc trách nhim xã hi, góp sc vào s phát trin cng đồng; có phm cht chính
tr tt, có ý thc t chc k lut, có tác phong làm vic khoa hc, nghiêm túc, có
đạo đức ngh
nghip v bo v thông tin, bn quyn, có tinh thn làm vic theo nhóm, ý thc nâng cao năng
lc chuyên môn và rèn luyn thường xuyên tính k lut và kh năng giao tiếp.
1.2.1. V kiến thc
- Có kiến thc v h thng máy tính và an toàn h thng mng máy tính.
- Nm vng các kiến thc v mng máy tính và các trang thiết b mng, Web, Internet.
- Có kiến thc v xã hi và pháp lut liên quan đến công ngh
thông tin.
1.2.2. V k năng
- Có k năng qun lý được h thng thông tin trong cơ quan, doanh nghip.
- Có kh năng ng dng công ngh thông tin trong công vic thc tế.
- Có k năng qun tr các h cơ s d liu, qun tr các h thng mng.
- Xây dng được các phn mm qun lý có độ phc tp va phi;
- S dng thành tho các ph
n mm văn phòng, khai thác tt các dch v Internet;
- Có k năng lp trình và kh năng làm vic nhóm tt.
2. Thi gian đào to: 3 năm
3. Khi lượng kiến thc toàn khóa
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Người đăng: Trang Huy Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 9 10 824