Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình ôn tập hè môn toán lớp 8 lên lớp 9

Được đăng lên bởi kiemmocnam
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3948 lần   |   Lượt tải: 8 lần
¤n tËp hÌ to¸n 8 – N¨m häc 2009 - 2010
GV: TrÇn Ngäc Th¾ng Tr−êng THCS Mü Thµnh
Ch−¬ng tr×nh «n tËp hÌ 2009
Líp 8 lªn líp 9
stt
Bui
Néi dung Ghi
chó
PhÐp nh©n vµ phÐp chia ®a thøc
1 Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc ; Nh©n ®a thøc víi ®a thøc
2 Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
3 Ph©n tÝch ®a thøc thµng nh©n tö
4 Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc
5 Chia ®a thøc cho ®¬n thøc
6
1
Chia hai ®a thøc 1 biÕn ® s¾p xÕp
II.Tø gi¸c
7 §Þnh nghÜa tø gi¸c låi . TÝnh chÊt cña tø gi¸c låi
8 C¸c tø gi¸c ®Æc biÖt : §Þnh nghÜa , tÝnh chÊt , dÊu hiÖu nhËn biÕt
2
DiÖn tÝch tam gi¸c , tø gi¸c ®Æc biÖt vµ diÖn tÝch ®a gi¸c
III .Ph©n thøc ®¹i sè
9 §Þnh nghÜa ph©n thøc ®¹i sè. §Þnh nghÜa hai ph©n thøc b»nnhau
10 TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
Quy t¾c ®æi dÊu ph©n thøc
11 C¸c phÐp to¸n trªn ph©n thøc
12
3
BiÕn ®æi biÓu thøc h÷u tØ. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc ®¹i sè
IV. Tam gi¸c ®ång d¹ng
13 §Þnh lÝ TalÐt - §Þnh lÝ Talet ®¶o – HÖ qu¶
14 TÝnh chÊt ®−êng ph©n gi¸c trong tam gi¸c
15
4
C¸c tr−êng hîp ®ång d¹ng cña 2 tam gi¸c
V. Ph−¬ng tr×nh .BÊt ph−¬ng tr×nh
16 Ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt 1 Èn vµ c¸ch gi¶i
17
Ph−¬ng tr×nh ®−a vÒ d¹ng ax+b= 0, ph−¬ng tr×nh tÝch , ph−¬ng
Chương trình ôn tập hè môn toán lớp 8 lên lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình ôn tập hè môn toán lớp 8 lên lớp 9 - Người đăng: kiemmocnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chương trình ôn tập hè môn toán lớp 8 lên lớp 9 9 10 540