Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm
A. IA.
B. IIIA.
C. IVA.
D. IIA.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ?
A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử
B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất
C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất
D. Bán kính nguyên tử
Câu 3. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là
A. Li
B. Na
C. K
D. Cs
Câu 4. Nguyên tử của các kim loại trong trong nhóm IA khác nhau về
A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử
B. cấu hình electron nguyên tử
C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất
D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất
Câu 5. Những nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của
A. điện tích hạt nhân nguyên tử
B. khối lượng riêng
C. nhiệt độ sôi
D. số oxi hoá
Câu 6. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
A. ns1
B. ns2
C. ns2np1
D. (n-1)dxnsy
Câu 7. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ?
A. Ag+
B. Cu+
C. Na+
D. K+
Câu 8. Chất có tính lưỡng tính là
A. NaCl.
B. NaNO3.
C. NaOH.
D. NaHCO3.
Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch Na2CO3 tạo kết tủa?
A. KCl.
B. CaCl2.
C. NaCl.
D. KNO3.
Câu 10. Dung dịch có pH > 7 là
A. FeCl3.
B. K2SO4.
C. Na2CO3.
D. Al2(SO4)3.
Câu 11. Cho 3,9g K tác dụng với H2O thu được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là
A. 0,1M
B. 0,5M
C. 1M
D. 0,75M
Câu 12. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84g kim
loại ở catot. Công thức hoá học của muối là
A. LiCl
B. NaCl
C. KCl
D. RbCl
Câu 13. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra
A. sự khử ion Na+
B. sự oxi hoá ion Na+
C. sự khử phân tử H2O
D. sự oxi hoá phân tử H2O
Câu 14. Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot) ?
A. Ion Br - bị oxi hoá
B. Ion Br - bị khử
C. Ion K+ bị oxi hoá
D. Ion Br - bị khử
Câu 15. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H 2SO4,
BaCl2, Na2SO4 ?
A. Quỳ tím
B. Bột kẽm
C. Na2CO3
D. Quỳ tím hoặc bột Zn hoặc Na2CO3
Câu 16. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 39g kali kim loại vào 362g nước là kết quả nào sau
đây ?
A. 15,47%
B. 13,97%
C. 14%
D. 14,04%
Câu 17. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ?
A. L...
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm
A. IA. B. IIIA. C. IVA. D. IIA.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ?
A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất
C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất D. Bán kính nguyên tử
Câu 3. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là
A. Li B. Na C. K D. Cs
Câu 4. Nguyên tử của các kim loại trong trong nhóm IA khác nhau về
A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử B. cấu hình electron nguyên tử
C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất
Câu 5. Những nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của
A. điện tích hạt nhân nguyên tử B. khối lượng riêng
C. nhiệt độ sôi D. số oxi hoá
Câu 6. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
A. ns
1
B. ns
2
C. ns
2
np
1
D. (n-1)d
x
ns
y
Câu 7. Cation M
+
có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s
2
2p
6
. M
+
là cation nào sau đây ?
A. Ag
+
B. Cu
+
C. Na
+
D. K
+
Câu 8. Chất có tính lưỡng tính là
A. NaCl. B. NaNO
3
. C. NaOH. D. NaHCO
3
.
Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch Na
2
CO
3
tạo kết tủa?
A. KCl. B. CaCl
2
. C. NaCl. D. KNO
3
.
Câu 10. Dung dịch có pH > 7 là
A. FeCl
3
. B. K
2
SO
4
. C. Na
2
CO
3
. D. Al
2
(SO
4
)
3
.
Câu 11. Cho 3,9g K tác dụng với H
2
O thu được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là
A. 0,1M B. 0,5M C. 1M D. 0,75M
Câu 12. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít khí (đktc) anot 1,84g kim
loại ở catot. Công thức hoá học của muối là
A. LiCl B. NaCl C. KCl D. RbCl
Câu 13. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra
A. sự khử ion Na
+
B. sự oxi hoá ion Na
+
C. sự khử phân tử H
2
O D. sự oxi hoá phân tử H
2
O
Câu 14. Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot) ?
A. Ion Br
-
bị oxi hoá B. Ion Br
-
bị khử
C. Ion K
+
bị oxi hoá D. Ion Br
-
bị khử
Câu 15. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H
2
SO
4
,
BaCl
2
, Na
2
SO
4
?
A. Quỳ tím B. Bột kẽm C. Na
2
CO
3
D. Quỳ tím hoặc bột Zn hoặc Na
2
CO
3
Câu 16. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 39g kali kim loại vào 362g nước kết quả nào sau
đây ?
A. 15,47% B. 13,97% C. 14% D. 14,04%
Câu 17. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ?
A. LiCl B. NaNO
3
C. KHCO
3
D. KBr
Câu 18. Hoà tan hoàn toàn 6,2g hai kim loại kiềm 2 chu liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít H
2
(đktc). Hai kim
loại đó là
A. Li và Na B. Na và K C. K và Rb D. Rb và Cs
Câu 19. Trong 1 lít dung dịch Na
2
SO
4
0,2M có tổng số mol các ion do muối phân li ra là
A. 0,2 mol B. 0,4 mol C. 0,6 mol D. 0,8 mol
Câu 20. Cho 0,1 mol hỗn hợp Na
2
CO
3
KHCO
3
tác dụng hết với dung dịch HCl. Dẫn khí thoát ra vào dung dịch
Ca(OH)
2
dư thì khối lượng kết tủa thu được là
- 1 -
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 12 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM 9 10 221