Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề các bài toán hình cực trị lớp 8

Được đăng lên bởi Hải Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC LỚP 8
I.TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC LÀ GÌ?
Đó là những bài toán có dạng sau:
Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của một đại lượng hình học y (độ dài của một
đoạn thẳng, tổng của hai hay nhiều đoạn thẳng, độ lớn của một góc, chu vi của một
hình, diện tích của một hình v.v...) sao cho:
y1  y  y2
Trong đó y1, y2 là các giá trị cố định hoặc không thay đổi của y, đồng thời phải chỉ
rõ vị trí hình học của y (hoặc hình có chứa y) để tại đó y đạt giá trị cực tiểu y = y 1
hoặc cực đại y = y2.

II. ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC
Căn cứ vào đầu bài, người ta thường giải toán cực trị trong hình học theo ba cách
sau đây:
 Cách 1:
Vẽ một hình có chứa đại lượng hình học mà ta phải tìm cực trị, thay các điều kiện
của đại lượng đó bằng các điều kiện tương đương (có khi phải chọn một đại lượng
nào đó trong hình làm ẩn số, dựa vào mối quan hệ giữa ẩn số đó với các đại lượng
khác trong hình, những đại lượng này có thể do đầu bài cho sẵn, nhưng cũng có thể
do ta làm xuất hiện trong quá trình đi tìm lời giải của bài toán. Biểu thị ẩn số theo
các đại lượng đã biết, các đại lượng không đổi rồi biến đổi tương đương biểu thức
vừa tìm được để cuối cùng xác định được giá trị của đại lượng cần tìm từ đó suy ra
vị trí của hình để đạt cực trị).
Người ta thường dùng cách này khi đầu bài được cho dưới dạng: "Tìm một hình
nào đó thỏa mãn các điều kiện cực trị của bài toán"
B'
* Các ví dụ:
Ví dụ 1: Trong tam giác có cùng đáy và cùng
diện tích, tam giác nào có chu vi nhỏ nhất?
Giải (h.1)
Ao
x
A
y
Xét các tam giác có chung đáy là BC = a và
có cùng diện tích là S. Gọi AH là đường cao
tương ứng với đáy BC. Ta có:
S

1
2S
AH.BC  AH 
2
a

(không đổi)

H

B

(h.1)

C

Vậy đỉnh A di động trên đường thẳng xy // BC và cách BC một khoảng bằng
Ta cần xác định vị trí của A trên xy để chu vi ABC có giá trị nhỏ nhất.

1

2S
.
a

S

Chu vi ABC = AB + BC + CA = AB + AC + a, vì a không đổi nên chu vi ABC
nhỏ nhất khi và chỉ khi AB + AC nhỏ nhất.
Gọi B' là điểm đối xứng của B qua x, y; B'C cắt xy tại Ao. Xét AB'C ta có:
AB' + AC  B'C
(1)
Thay AB' = AB; AoB' = AoB vào (1)
AB + AC  AoB + AoC
(2)
(2) có dấu "=" khi và chỉ khi B', A, C thẳng hàng. Khi đó A  Ao. Vì AoB = AoB' =
AoC nên AoBC cân tại Ao.
Vậy trong các tam giác có cùng đáy và cùng diện tích, tam giác cân có chu vi nhỏ
nhất.
Ví dụ 2: Cho ABC có các góc B và C nhọn, BC = a, đường cao AH = h. Xét các
hình chữ nhật MNPQ nội tiếp trong tam giác có M  AB; N  AC; P, Q  BC.
Xác định vị trí của h...
CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC LỚP 8
I.TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC LÀ GÌ?
Đó là những bài toán có dạng sau:
Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của một đại lượng hình học y (độ dài của một
đoạn thẳng, tổng của hai hay nhiều đoạn thẳng, độ lớn của mt góc, chu vi của một
hình, diện tích của một hình v.v...) sao cho:
y
1
y y
2
Trong đó y
1
, y
2
các gtrị cố định hoặc không thay đổi của y, đồng thời phải chỉ
vị trí hình học của y (hoặc hình chứa y) để tại đó y đạt giá trị cực tiểu y = y
1
hoặc cực đại y = y
2
.
II. ĐƯỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC
Căn cứ vào đầu bài, người ta thường giải toán cực trị trong hình học theo ba cách
sau đây:
Cách 1:
Vẽ một hình chứa đại lượng hình học ta phải tìm cực trị, thay các điều kiện
của đại lượng đó bằng các điều kiện tương đương (có khi phải chọn một đại lượng
nào đó trong hình làm ẩn số, dựa vào mối quan hệ giữa ẩn số đó với các đại lượng
khác trong hình, những đại lượng này có thể do đầu bài cho sẵn, nhưng cũng có thể
do ta làm xuất hiện trong quá trình đi tìm lời giải của bài toán. Biểu thị ẩn số theo
các đại lượng đã biết, các đại lượng không đổi rồi biến đổi tương đương biểu thức
vừa tìm được để cuối cùng xác định được giá trị của đại lượng cần tìm từ đó suy ra
vị trí của hình để đạt cực trị).
Người ta thường dùng cách này khi đầu bài được cho dưới dạng: "Tìm một hình
nào đó thỏa mãn các điều kiện cực trị của bài toán"
* Các ví dụ:
dụ 1: Trong tam giác cùng đáy cùng
diện tích, tam giác nào có chu vi nhỏ nhất?
Giải (h.1)
Xét các tam giác chung đáy BC = a
cùng diện tích S. Gọi AH đường cao
tương ứng với đáy BC. Ta có:
a
S2
AHBC.AH
2
1
S
(không đổi)
Vậy đỉnh A di động trên đường thẳng xy // BC và cách BC một khoảng bằng
a
S2
.
Ta cần xác định vị trí của A trên xy để chu vi ABC có giá trị nhỏ nhất.
1
B'
y
C
B
A
o
x
(h.1)
A
H
Chuyên đề các bài toán hình cực trị lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề các bài toán hình cực trị lớp 8 - Người đăng: Hải Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề các bài toán hình cực trị lớp 8 9 10 369