Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đa thức, phân thức

Được đăng lên bởi Huu Tien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ONTHIONLINE.NET
CHUYÊN ĐỀ: ĐA THỨC VÀ PHÂN THỨC
-----***----I. Lí thuyết:
1. Học thuộc các quy tắc nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa
thức,phép chia hai đa thức 1 biến.
2. Nắm vững và vận dụng được 7 hằng đẳng thức - các phương pháp phân
tích đa thức thành nhân tử.
3. Nêu tính chất cơ bản của phân thức,các quy tắc đổi dấu - quy tắc rút gọn
phân thức,tìm mẫu thức chung,quy đồng mẫu thức.
4. Học thuộc các quy tắc: cộng,trừ,nhân,chia các phân thức đại số.
5. Thế nào là hai phương trình tương đương? Cho ví dụ.
6. Hai quy tắc biến đổi phương trình.
7. Phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải.
8. Cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
9. Phương trình tích. Cách giải.
10. Cách giải phương trình đưa được về dạng phương trình tích.
11. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
12. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
13. Thế nào là hai bất phương trình tương đương.
14. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.
15. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

TRAO TRI THỨC

GỬI NIỀM TIN

ONTHIONLINE.NET
16. Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
II. Bài tập:
BÀI 1. Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2)
b) (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)
d) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)
e) (27x3 - 8): (6x + 9x2 + 4)
BÀI 2. Rút gọn các biểu thức sau:
a) (x + y)2 - (x - y)2
b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3
c) 98.28 - (184 - 1)(184 + 1)
BÀI 3. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7)
B = (2x + 3)(4x2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1)
C = (x - 1)3 - (x + 1)3 + 6(x + 1)(x - 1)
BÀI 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - y2 - 2x + 2y
b)2x + 2y - x2 - xy
c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2
d)x2 - 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc f)x2 - 2x - 4y2 - 4y
g) x2y - x3 - 9y + 9x
h)x2(x-1) + 16(1- x)
n) 81x2 - 6yz - 9y2 - z2
m)xz-yz-x2+2xy-y2
p) x2 + 8x + 15
k) x2 - x – 12
BÀI 5. Tìm x biết:
a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26
d) (2x-3)2-(x+5)2=0
e) 3x3 - 48x = 0

b) 5x(x-1) = x-1

c) 2(x+5) - x2-5x = 0

f) x3 + x2 - 4x = 4

BÀI 6. Chứng minh rằng biểu thức:
A = x(x - 6) + 10 luôn luôn dương với mọi x.
B = x2 - 2x + 9y2 - 6y + 3
BÀI 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A,B,C và giá trị lớn nhất của
biểu thức D,E:
A = x2 - 4x + 1
B = 4x2 + 4x + 11
C = (x -1)(x + 3)(x +
2)(x + 6)
TRAO TRI THỨC

GỬI NIỀM TIN

ONTHIONLINE.NET
D = 5 - 8x - x2

E = 4x - x2 +1

BÀI 8. Xác định a để đa thức: x3 + x2 + a - x chia hết cho(x + 1)2
BÀI 9. Cho các phân thức sau:
2x  6

A = ( x  3)( x  2)

B=

9 x 2...
ONTHIONLINE.NET
CHUYÊN ĐỀ: ĐA THỨC VÀ PHÂN THỨC
-----***-----
I. Lí thuyết:
1. Học thuộcc quy tắc nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa
thức,phép chia hai đa thức 1 biến.
2. Nắm vững vận dụng được 7 hằng đẳng thức - các phương pháp phân
tích đa thức thành nhân tử.
3. Nêu tính chất bản của phân thức,các quy tắc đổi dấu - quy tắc rút gọn
phân thức,tìm mẫu thức chung,quy đồng mẫu thức.
4. Học thuộc các quy tắc: cộng,trừ,nhân,chia các phân thức đại số.
5. Thế nào là hai phương trình tương đương? Cho ví dụ.
6. Hai quy tắc biến đổi phương trình.
7. Phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải.
8. Cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
9. Phương trình tích. Cách giải.
10. Cách giải phương trình đưa được về dạng phương trình tích.
11. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
12. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
13. Thế nào là hai bất phương trình tương đương.
14. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.
15. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
TRAO TRI THỨC GỬI NIỀM TIN
Chuyên đề đa thức, phân thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đa thức, phân thức - Người đăng: Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề đa thức, phân thức 9 10 723