Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề dãy số casio lớp 9

Được đăng lên bởi tranghocmai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CĐ DÃY SỐ
I. Một số tính chất của một vài dãy số:
1. Cấp số cộng:
a. Định nghĩa: Là một dãy số sao cho số hạng liền sau hơn số hạng liền trước d
đơn vị ( d không đổi và ta gọi d là công bội).
b. Tính chất:

 u1  a
n  N
u

u

d
 n 1
n

- Cấp số cộng có thể định nghĩa trực tiếp như sau: 
- Số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

un  u1  ( n  1)d

n

- Tổng Sn  u1  u2  u3  ...  un   uk 
k 1

* un  uk  (n  k )d

.

n(u1  un )
(n  1)d

 n  u1 
2
2 


* un 1  un 1  2un
* un  k  un  k  2un
2. Cấp số nhân:
a. Định nghĩa: Là một dãy số mà số hạng liền sau gấp q lần số hạng đứng liền
trước ( q không đổi và ta gọi q là công bội)
b. Tính chất:
 u1  a
- Cấp số nhân còn được định nghĩa: 
 un 1  qun
- Số hạng tổng quát: un  u1q n 1

qn  1
- Tổng Sn  u1  u2  u3  ...  un   uk  u1
q 1
k 1
n

*

un
 q nk
uk

*

un 1un 1  un  k un  k  un2

3. Dãy số cho bởi công thức truy hồi:
 u1 , u2
n  3
 un  a.un 1  b.un 2

a. Dãy tuyến tính cấp hai thuần nhất: 

n
n
Số hạng tổng quát: un  c1 .  c2 . (1) trong

 ,  là hai nghiệm phân biệt

của phương trình: x 2  ax - b  0 ( phương trình này được gọi là phương trình
đặc trưng của dãy số)
Sau đó thay n=1 và n=2 vào (1), đưa về hệ phương trình để tìm c1 , c2 .
* Nếu phương trình x 2  ax - b  0 có nghiệm khép    thì số hạng tổng quát
của dãy có dạng: un  (c1  nc2 ) .Sau đó thay vào dãy số để tìm c1 , c2 .
* Quy trình bấm phím để tìm số hạng tổng quát:
+ Gán u1 = A , u 2 = B , D=3 (đây là biến đếm của dãy số, bắt đầu tính từ số
hạng thứ 3).
+ Lập quy trình tính như sau: C=a.B+b.A : A=B : B=C : D=D+1.
+ Đối với máy MS thì chỉ cần bấm dấu bằng liên tục thì được kết quả cần
tìm ( phải chú ý biến đếm), còn đối với máy ES thì trước khi bấm dấu bằng
thì phải bấm phím CACL.
 u1 , u2 , u3
n  4
b. Dãy tuyến tính cấp hai thuần nhất: 
 un  a.un 1  b.un 2  c.un 3
n

n
n
n
Số hạng tổng quát: un  c1 .  c2 .  c3 . (1) trong

 ,  ,  là ba nghiệm

phân biệt của phương trình: x 2  ax 2 - bx  c  0 ( phương trình này được gọi là
phương trình đặc trưng của dãy số)
Sau đó thay n=1, n=2 và n=3 vào (1), đưa về hệ phương trình để tìm c1 , c2 , c3 .
* Quy trình bấm phím để tìm số hạng tổng quát:
Làm tương tự như trên, nhưng chỉ cần thêm một biến gán nữa.
ìï u n +1 = a.u n + b.v n (1)
ï
c. Hệ dãy số cấp hai: í
ở đây u1, v1 cho trước.
ïï v n +1 = c.u n + d.v n (2)
ïî
* Tìm số hạng tổng quát:
 Từ (2) ta có: v n = c.u n - 1 + d.v n - 1 thay vào (1), ta được...


 !
"!# một dãy s sao cho số hạng liền sau hơn số hạng liền trước d
đơn vị ( d không đổi và ta gọi d là công bội).
$%
- Cấp số cộng có thể định nghĩa trực tiếp như sau:
1
1n n
u a
n N
u u d
- Số hạng tổng quát của cấp số cộng là:
1
( 1)
n
u u n d
.
- Tổng
1
1 2 3 1
1
( )
( 1)
...
2 2
n
n
n n k
k
n u u
n d
S u u u u u n u
*
( )
n k
u u n k d
*
1 1
2
n n n
u u u
*
2
n k n k n
u u u
& '
"!# một dãy số số hạng liền sau gấp q lần s hạng đứng liền
trước ( q không đổi và ta gọi q là công bội)
$%
- Cấp số nhân còn được định nghĩa:
1
1n n
u a
u qu
- Số hạng tổng quát:
1
1
n
n
u u q
- Tổng
*
n k
n
k
u
q
u
*
2
1 1n n n k n k n
u u u u u
()$*+!,-./
.0 .1
1 2
1 2
,
3
. .
n n n
u u
n
u a u b u
Chuyên đề dãy số casio lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề dãy số casio lớp 9 - Người đăng: tranghocmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề dãy số casio lớp 9 9 10 481