Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN KIM LOẠI THEO CÔNG THỨC ÔN ĐH

Được đăng lên bởi quoctoank3715
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th. S TrÇn Quèc Toµn

Khoa Hãa - §HSP Th¸i Nguyªn

trung t©m båi dìng kiÕn thøc
vµ luyÖn thi ®¹i häc


Th. S TRẦN QUỐC TOÀN

tuyÓn chän vµ ph©n lo¹i
c¸c chuyªn ®Ò
BµI TËP HãA v« c¬
LUYÖN THI §¹I häc, cao ®¼ng
CHUYÊN ĐỀ 1:
CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT GIẢI THEO CÔNG THỨC

Th¸i nguyªn - 2014

CHUY£N §Ò 1: C¸C D¹NG BµI TËP AXIT GI¶I THEO C¤NG
THøC
A. CÁC DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI
1.DẠNG 1: Tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H2
mMuối clorua = mKL + 71. nH 2
Quoctoank3715@gmail.com ĐT: 0978553908 - Trang 1 - Các chuyên đề luyện thi đại học năm 2015

Th. S TrÇn Quèc Toµn
Khoa Hãa - §HSP Th¸i Nguyªn
Câu 1: Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HCl thu được 22,4 lít khí H 2 (
đktc). Tính khối lượng muối thu được .
Hướng dẫn giải.
mMuối clorua = mKL + 71 nH 2 = 10 + 71. 1 = 81 gam
Câu 2: Cho 1,75 gam hỗn hợp kim lọai Fe, Al, Zn tan hòan toàn trong dung dịch HCl, thu được 1,12 lít khí
H2 (đktc). Cô cạn dung dịch khối lượng muối khan thu được là:
A. 5,5 gam
B. 3,525 gam.
C. 5,12 gam.
D. 5,3 gam.
2.DẠNG 2: Tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng giải
phóng khí H2.
mMuối sunfat = mKL + 96. nH 2
Câu 3: Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng thu được 2,24
lít khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được .
Hướng dẫn giải.
mMuối Sunfat = mKL + 96. nH 2 = 10 + 96. 0,1 = 29,6 gam
Câu 4: (ĐH-KA-2007). Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al bằng lượng vừa đủ dd H 2SO4
loãng thu đc 1,344 lit khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 9,52
B. 10,27
C. 8,98
D. 7.25
3.DẠNG 3: Tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng tạo
muối sunfat và H2O.
PTPƯ: M2On + nH2SO4 loãng  M2(SO4)n + nH2O
mMuối sunfat = mOxit + 80 n H 2 SO 4
Câu 5 :(ĐH-KA-2007). Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit
H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối
lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65)
A. 6,81 gam.
B. 4,81 gam.
C. 3,81 gam.
D. 5,81 gam.
Câu 6: Cho 25 gam hỗn hợp bột gồm 5 oxit kim loại ZnO, FeO, Fe 3O4, MgO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với
200 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có trong dung dịch X là
A. 36g.
B. 38 .
C. 39,6 g.
D. 39,2g.
4.DẠNG 4: Tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muối
clorua và H2O.
PTPƯ...
Th. S TrÇn Quèc Toµn Khoa Hãa - §HSP Th¸i Nguyªn
trung t©m båi dìng kiÕn thøc
vµ luyÖn thi ®¹i häc
Th. S TRẦN QUỐC TOÀN
tuyÓn chän vµ ph©n lo¹i
c¸c chuyªn ®Ò
BµI TËP HãA v« c¬
LUYÖN THI §¹I häc, cao ®¼ng
CHUYÊN ĐỀ 1:
CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT GIẢI THEO CÔNG THỨC
Th¸i nguyªn - 2014
CHUY£N §Ò 1: C¸C D¹NG BµI TËP AXIT GII THEO C¤NG
THøC
A. CÁC D NG TOÁN VÀ CÔNG TH C GI I
1.DẠNG 1: Tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H
2
m
Muối clorua
= m
KL
+ 71. n
H
Quoctoank3715@gmail.com ĐT: 0978553908 - Trang 1 - Các chuyên đề luyện thi đại học năm 2015
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN KIM LOẠI THEO CÔNG THỨC ÔN ĐH - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN KIM LOẠI THEO CÔNG THỨC ÔN ĐH - Người đăng: quoctoank3715
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN KIM LOẠI THEO CÔNG THỨC ÔN ĐH 9 10 130