Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hàm số liên tục

Được đăng lên bởi ptminh-c3ltk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia sư Thành Được


III. Haøm soá lieân tuïc

1. Haøm soá lieân tuïc taïi moät ñieåm:

y = f(x) lieân tuïc taïi x0  lim f ( x )  f ( x0 )
x  x0

 Ñeå xeùt tính lieân tuïc cuûa haøm soá y = f(x) taïi ñieåm x0 ta thöïc hieän caùc böôùc:

B1: Tính f(x0).
B2: Tính lim f ( x ) (trong nhieàu tröôøng hôïp ta caàn tính lim  f ( x ) , lim  f ( x ) )
x  x0

x  x0

x  x0

B3: So saùnh lim f ( x ) vôùi f(x0) vaø ruùt ra keát luaän.
x  x0

2. Haøm soá lieân tuïc treân moät khoaûng: y = f(x) lieân tuïc taïi moïi ñieåm thuoäc khoaûng ñoù.
3. Haøm soá lieân tuïc treân moät ñoaïn [a; b]: y = f(x) lieân tuïc treân (a; b) vaø
lim f ( x )  f (a), lim f ( x )  f (b)
x a

x b

4.  Haøm soá ña thöùc lieân tuïc treân R.
 Haøm soá phaân thöùc, caùc haøm soá löôïng giaùc lieân tuïc treân töøng khoaûng xaùc ñònh cuûa chuùng.
5. Giaû söû y = f(x), y = g(x) lieân tuïc taïi ñieåm x0. Khi ñoù:
 Caùc haøm soá y = f(x) + g(x), y = f(x) – g(x), y = f(x).g(x) lieân tuïc taïi x0.
f (x)
 Haøm soá y =
lieân tuïc taïi x0 neáu g(x0)  0.
g( x )
6. Neáu y = f(x) lieân tuïc treân [a; b] vaø f(a). f(b)< 0 thì toàn taïi ít nhaát moät soá c  (a; b): f(c) = 0.
Noùi caùch khaùc: Neáu y = f(x) lieân tuïc treân [a; b] vaø f(a). f(b)< 0 thì phöông trình f(x) = 0 coù ít
nhaát moät nghieäm c (a; b).
Môû roäng: Neáu y = f(x) lieân tuïc treân [a; b]. Ñaët m = min f ( x ) , M = max f ( x ) . Khi ñoù vôùi moïi T
 a;b
 a;b
 (m; M) luoân toàn taïi ít nhaát moät soá c  (a; b): f(c) = T.
Baøi 1: Xeùt tính lieân tuïc cuûa haøm soá taïi ñieåm ñöôïc chæ ra:

 x 3 2
khi x  1

khi x  1 taïi x  1
taïi x  1
b) f ( x )   x  1
1

khi x  1
khi x  1
 4
 x 5
 2  7 x  5x 2  x3
khi x  5


khi
x

2
f (x)  
taïi x  2 d) f ( x )   2 x  1  3
taïi x  5
2
x  3x  2
2
1

khi x  2

( x  5)  3 khi x  5
 x 1
1  cos x khi x  0
khi x  1

f ( x)  
taïi x  0
taïi x  1
f) f ( x )   2  x  1
khi x  0
 x 1
2 x
khi x  1

Tìm m, n ñeå haøm soá lieân tuïc taïi ñieåm ñöôïc chæ ra:
 x3  x2  2 x  2
x2

khi
x

1
khi x  1 taïi x  1
f ( x)  
taïi x  1
b) f ( x )  
x 1
2
mx

3
khi
x

1

3x  m
khi x  1

x 3

a) f ( x )   x  1
1

c)

e)
Baøi 2:
a)

Gia sư Thành Đượcm
khi x  0

2
x  x 6
c) f ( x )  
khi x  0, x  3
 x ( x  3)
khi x  3

n

d)
Baøi 3:
a)

c)
Baøi 4:
a)

taïi x  0 vaø x  3

 x2  x  2

khi x  2
f ( x)   x  2
taïi x  2

khi x  2
m
Xeùt tính lieân tuïc cuûa...
Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn
III. Haøm soá lieân tuïc
1. Haøm soá lieân tuïc taïi moät ñieåm: y = f(x) lieân tuïc taïi x
0
0
0
lim ( ) ( )
xx
f x f x
Ñeå xeùt tính lieân tuïc cuûa haøm soá y = f(x) taïi ñieåm x
0
ta thöïc hieän caùc böôùc:
B1: Tính f(x
0
).
B2: Tính
0
lim ( )
xx
fx
(trong nhieàu tröôøng hôïp ta caàn tính
0
lim ( )
xx
fx
,
0
lim ( )
xx
fx
)
B3: So saùnh
0
lim ( )
xx
fx
vôùi f(x
0
) vaø ruùt ra keát luaän.
2. Haøm soá lieân tuïc treân moät khoaûng: y = f(x) lieân tuïc taïi moïi ñieåm thuoäc khoaûng ñoù.
3. Haøm soá lieân tuïc treân moät ñoaïn [a; b]: y = f(x) lieân tuïc treân (a; b) vaø
lim ( ) ( ), lim ( ) ( )
x a x b
f x f a f x f b



4.
Haøm soá ña thöùc lieân tuïc treân R.
Haøm soá phaân thöùc, caùc haøm soá löôïng giaùc lieân tuïc treân töøng khoaûng xaùc ñònh cuûa chuùng.
5. Giaû söû y = f(x), y = g(x) lieân tuïc taïi ñieåm x
0
. Khi ñoù:
Caùc haøm soá y = f(x) + g(x), y = f(x) g(x), y = f(x).g(x) lieân tuïc taïi x
0
.
Haøm soá y =
()
()
fx
gx
lieân tuïc taïi x
0
neáu g(x
0
)
0.
6. Neáu y = f(x) lieân tuïc treân [a; b] vaø f(a). f(b)< 0 thì toàn taïi ít nhaát moät soá c
(a; b): f(c) = 0.
Noùi caùch khaùc: Neáu y = f(x) lieân tuïc treân [a; b] vaø f(a). f(b)< 0 thì phöông trình f(x) = 0 coù ít
nhaát moät nghieäm c
(a; b).
Môû roäng: Neáu y = f(x) lieân tuïc treân [a; b]. Ñaët m =
;
min ( )
ab
fx
, M =
;
max ( )
ab
fx
. Khi ñoù vôùi moïi T
(m; M) luoân toàn taïi ít nhaát moät soá c
(a; b): f(c) = T.
Baøi 1: Xeùt tính lieân tuïc cuûa haøm soá taïi ñieåm ñöôïc chæ ra:
a)
3
1
( ) 1
1
11
x
khi x
f x taïi x
x
khi x

b)
c)
23
2
2 7 5
2
( ) 2
32
12
xxx
khi x
f x taïi x
xx
khi x


d)
2
5
5
( ) 5
2 1 3
( 5) 3 5
x
khi x
f x taïi x
x
x khi x


e)
f)
1
1
( ) 1
21
21
x
khi x
f x taïi x
x
x khi x



Baøi 2: Tìm m, n ñeå haøm soá lieân tuïc taïi ñieåm ñöôïc chæ ra:
a)
2
1
( ) 1
2 3 1
x khi x
f x taïi x
mx khi x


b)
32
22
1
( ) 1
1
31
x x x
khi x
f x taïi x
x
x m khi x


Chuyên đề hàm số liên tục - Trang 2
Chuyên đề hàm số liên tục - Người đăng: ptminh-c3ltk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề hàm số liên tục 9 10 493