Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hóa học : hợp chất hữu cơ

Được đăng lên bởi Hai Anh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHẤT CỦA NITƠ
I.Nội dung chuyên đề:
1.Nôi dung 1: Cấu tạo phân tử và tính chất vật lý (1tiết)
-Công thức cấu tạo, thành phần phân tử của các hợp chất nitơ
- Trạng thái, màu sắc, tính tan
2.Nôi dung 2 : Tính chất hóa học ( 2 Tiết )
- Tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất nitơ:
+ Tính axit
+ Tính oxi hóa
+ Phản ứng nhiệt phân
3.Nôi dung 3 : Ứng dụng- điều chế (1 tiết)
- Ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp
- Phương pháp điều chế trong PTN và trong công nghiệp
II.Tổ chức dạy học chuyên đề:
Nôi dung 1: Cấu tạo phân tử và tính chất vật lý
1.Mục tiêu:
a. Kiến thức:
+ HS biết: - Cấu tạo phân tử , thành phần phân tử
- Tính chất vật lý ( trạng thái, màu sắc, tính tan) của các hợp chất nitơ
b. Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh và rút ra kết luận.
c. Thái độ:
+ Học tập tích cực, nghiêm túc, yêu thích môn học.
d.Định hướng các năng lực được hình thành:
+ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
+ Năng hợp tác , thảo luận
2.Phương pháp dạy học:
-Phát hiện và giải quyết vấn đề
-Dạy học hợp tác
-Sử dụng phương tiện trực quan(Mô hình cấu trúc, tranh ảnh, Máy chiếu,..)
-Đàm thoại gợi mở
-Sử dụng câu hỏi bài tập
3.Chuẩn bị của GV và HS:
+GV: Mô hình, máy chiếu, tranh ảnh..
+HS: -Đọc trước nội dung của chuyên đề trong SGK
- Tìm kiếm kiến thức liên quan:
4.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Cấu tạo phân tử
GV:Chia 2 nhóm và phát phiếu học tập và tự nghiên cứu (Mô hình cấu trúc, tranh ảnh, Máy chiếu,..) và
rút ra các nội dụng theo yêu cầu sau:
TÊN CHẤT

Amoniac

Muối amoni

Axit nitric

Muối nitrat

Cấu tạo
Thành phần phân tử

N, H

NH4+, anion gốc axit

H+, NO3-

Công thức phân tử
Viết công thức cấu tạo

NH3
H-N-H

(NH4)aX

HNO3

Cation kim
loại(NH4+),
NO3X(NO3)a

H

H-O-N = O
O

GV: yêu cầu nhóm 1: báo cáo kết quả nghiên cứu được về amoniac và muối amoni
GV: yêu cầu nhóm 2: báo cáo kết quả nghiên cứu được về axit nitric và muối nitrat
Các nhóm còn lại lắng nghe rút kinh nghiệm nhận xét HOÀN THÀNH NÔI DUNG TRONG BẢNG
Hoạt động 2: Tính chất vật lý
GV: yêu cầu HS quan sát hình ảnh các hợp chất

GV: yêu cầu các nhóm rút ra kết luận và điền vào phiếu học tập
TÊN CHẤT
Tính chất vật lý
Trạng thái, màu sắc

Mùi vị , độ bền
Độ tan

Amoniac

Muối amoni

Axit nitric

Muối nitrat

Chất khí,
không
màu

Chất rắn, không
màu

Chất lỏng,
không màu( để
lâu có màu vàng
nâu)
Không bền
Tan vô hạn
trong nươc

Chất rắn, không
màu

Khai, sốc Không bền
Tan vô
Tan tốt trong
hạn trong nước
nước

Không bền
Tan tốt trong nư...
CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHẤT CỦA NITƠ
I.Nội dung chuyên đề:
1.Nôi dung 1: Cấu tạo phân tử và tính chất vật lý (1tiết)
-Công thức cấu tạo, thành phần phân tử của các hợp chất nitơ
- Trạng thái, màu sắc, tính tan
2.Nôi dung 2 : Tính chất hóa học ( 2 Tiết )
- Tính chất hóa học đặc trưng của các hợp chất nitơ:
+ Tính axit
+ Tính oxi hóa
+ Phản ứng nhiệt phân
3.Nôi dung 3 : Ứng dụng- điều chế (1 tiết)
- Ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp
- Phương pháp điều chế trong PTN và trong công nghiệp
II.Tổ chức dạy học chuyên đề:
Nôi dung 1: Cấu tạo phân tử và tính chất vật lý
1.Mục tiêu:
a. Kiến thức:
+ HS biết: - Cấu tạo phân tử , thành phần phân tử
- Tính chất vật lý ( trạng thái, màu sắc, tính tan) của các hợp chất nitơ
b. Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh và rút ra kết luận.
c. Thái độ:
+ Học tập tích cực, nghiêm túc, yêu thích môn học.
d.Định hướng các năng lực được hình thành:
+ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
+ Năng hợp tác , thảo luận
2.Phương pháp dạy học:
-Phát hiện và giải quyết vấn đề
-Dạy học hợp tác
-Sử dụng phương tiện trực quan(Mô hình cấu trúc, tranh ảnh, Máy chiếu,..)
-Đàm thoại gợi mở
-Sử dụng câu hỏi bài tập
3.Chuẩn bị của GV và HS:
+GV: Mô hình, máy chiếu, tranh ảnh..
+HS: -Đọc trước nội dung của chuyên đề trong SGK
- Tìm kiếm kiến thức liên quan:
4.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Cấu tạo phân tử
GV:Chia 2 nhóm và phát phiếu học tập và tự nghiên cứu (Mô hình cấu trúc, tranh ảnh, Máy chiếu,..)
rút ra các nội dụng theo yêu cầu sau:
TÊN CHẤT
Cấu tạo
Amoniac Muối amoni Axit nitric Muối nitrat
Thành phần phân tử N, H NH
4
+
, anion gốc axit H
+
, NO
3
-
Cation kim
loại(NH
4
+
),
NO
3
-
Công thức phân tử NH
3
(NH
4
)
a
X HNO
3
X(NO
3
)
a
Viết công thức cấu tạo H-N-H
H
H-O-N = O
O
GV: yêu cầu nhóm 1: báo cáo kết quả nghiên cứu được về amoniac và muối amoni
GV: yêu cầu nhóm 2: báo cáo kết quả nghiên cứu được về axit nitric và muối nitrat
Các nhóm còn lại lắng nghe rút kinh nghiệm nhận xét HOÀN THÀNH NÔI DUNG TRONG BẢNG
Hoạt động 2: Tính chất vật lý
GV: yêu cầu HS quan sát hình ảnh các hợp chất
Chuyên đề hóa học : hợp chất hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hóa học : hợp chất hữu cơ - Người đăng: Hai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề hóa học : hợp chất hữu cơ 9 10 662