Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hóa

Được đăng lên bởi Hongthai Nguyen
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I MỞ ĐẦU
Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng việc đưa loại bài tập
có nhiều lựa chọn vào các kì thi ngày càng phổ biến vì nó có nhiều ưu điểm
+ Xắc suất đúng ngẫu nhiên thấp
+ tiết kiệm thời gian chấm bài
+ Gây được sự hứng thú học tập của học sinh
+ Học sinh có thể tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình một cách
nhah chóng qua các bài kiểm tra trên lớp, trong sách, hay trên mạng
interrnet. Đồng thời đề ra biện pháp bổ sung kiến thức một cách hợp lí.
Đối với những loại bài tập này các em cần phải trả lời nhanh và chính xác
cao vì thời gian dành cho mỗi câu trung bình chỉ là l,5 phút. Do đó các em
phải trang bị cho mình ngoài những cách giải thông thường, cần có những
phương pháp để giải nhanh chọn đúng
Qua những năm giảng dạy bộ môn hóa học 9 tôi nhận thấy các em học sinh
thường rất yếu khi giải bài tập đặc biệt là giải bài tập trắc nghiệm khách
quan. Hiện nay theo hướng kiểm tra đánh giá mới nâng dần tỉ lệ trắc nghiệm
khách quan thì trong một bài kiểm tra thường có rất nhièu dạng toán, mà
thời gian chia đều cho mỗi câu trắc nghiệm lại rất hạn chế. Nếu các em vẫn
giải bài tập theo hướng trắc nghiệm như trước đây thì thường không có đủ
thời gian đẻ hoàn thành một bài kiểm tra đánh giá dẫn đến chất lượng bộ
môn thấp Từ thực tế trên tôi xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập
trắc nghiệm hóa học
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Qua giải pháp này tôi mong muốn giáo viên sẽ chủ động hơn khi hướng dẫn
học sinh giải bài tập trắc nghiệm khách quan qua môn hóa học. Còn dối với
học sinh giải pháp này sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong việc trang bị cho
mihfmột số phương pháp giải nhanh, chọn đúng các bài tập trắc nghiệm
khách quan. từ đó các em không ngừng phát huy tính tích cực chủ đông,
sáng tạo trong học tập bộ môn
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Hiện nay trong chương trình Hóa học 9 bài kiểm tra 15’ trắc nghiệm khách
quan là 100%, bài kiểm tra định kì trắc nghiệm khách quan 30 – 40% bài thi
tuyển sinh vào lớp 10 trắc nghiệm khách quan là 100% . Thời gian trung
bình để trả lời một câu hỏi là 1,5 phút. Trong khi đó nhiều bài tập giải theo
phương pháp cũ thì rất dài và tốn thời gian. Như vậy rõ ràng là nhiều
phương pháp giải bài tập theo hướng tự luận như trước đây đã thật sự không
phù hợp với phương pháp kiểm tra đánh giá mới.
Về phía học sinh khi học môn Hóa học các em thường thấy rất khó khăn
trong việc giải bài tập trắc nghiệm khách quan, nên chất lượng các bài kiểm
tra thường không cao. Nguyên nhân do: K...
PHẦN I MỞ ĐẦU
Hiện nay trên thế giới nói chung Việt Nami riêng việc đưa loại bài tập
có nhiều lựa chọn vào các kì thi ngày càng phổ biến vì nó có nhiều ưu điểm
+ Xắc suất đúng ngẫu nhiên thấp
+ tiết kiệm thời gian chấm bài
+ Gây được sự hứng thú học tập của học sinh
+ Học sinh thể tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình một cách
nhah chóng qua các bài kiểm tra trên lớp, trong sách, hay trên mạng
interrnet. Đồng thời đề ra biện pháp bổ sung kiến thức một cách hợp lí.
Đối với những loại i tập này các em cần phải trả lời nhanh chính c
cao thời gian dành cho mỗi câu trung bình chỉ là l,5 phút. Do đó các em
phải trang bị cho mình ngoài những cách giải thông thường, cần những
phương pháp để giải nhanh chọn đúng
Qua nhữngm giảng dạy bộ môn hóa học 9 tôi nhận thấy các em học sinh
thường rất yếu khi giải bài tập đặc biệt giải bài tập trắc nghiệm khách
quan. Hiện nay theo hướng kiểm tra đánh giá mới nâng dần tỉ lệ trắc nghiệm
khách quan thì trong một bài kiểm tra thường rất nhièu dạng toán,
thời gian chia đều cho mỗi câu trắc nghiệm lại rất hạn chế. Nếu các em vẫn
giải bài tập theo hướng trắc nghiệm như trước đây t thường không đủ
thời gian đẻ hoàn thành một bài kiểm tra đánh giá dẫn đến chất lượng bộ
môn thấp Từ thực tế trên tôi xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập
trắc nghiệm hóa học
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Qua giải pháp này tôi mong muốn giáo viên sẽ chủ động hơn khi hướng dẫn
học sinh giải i tập trắc nghiệm khách quan qua môn hóa học. Còn dối với
học sinh giải pháp này sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong việc trang bị cho
mihfmột số phương pháp giải nhanh, chọn đúng các bài tập trắc nghiệm
khách quan. từ đó các em không ngừng phát huy tính tích cực chủ đông,
sáng tạo trong học tập bộ môn
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Hiện nay trong chương trình Hóa học 9 bài kiểm tra 15’ trắc nghiệm khách
quan là 100%, bài kiểm tra định trắc nghiệm khách quan 30 40% bài thi
tuyển sinh vào lớp 10 trắc nghiệm khách quan 100% . Thời gian trung
bình để trả lời một câu hỏi 1,5 phút. Trong khi đó nhiều bài tập giải theo
phương pháp thì rất dài và tốn thời gian. Như vậy ràng là nhiều
phương pháp giải bài tập theo hướng tự luận như trước đây đã thật sự không
phù hợp với phương pháp kiểm tra đánh giá mới.
Về phía học sinh khi học môn Hóa học các em thường thấy rất khó khăn
trong việc giải bài tập trắc nghiệm khách quan, nên chất lượng các bài kiểm
tra thường không cao. Nguyên nhân do: Kỹ năng phân loại bài tập còn yếu,
Chuyên đề hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hóa - Người đăng: Hongthai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chuyên đề hóa 9 10 24