Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập)

Được đăng lên bởi phanquocthinh99
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập)
Luyễn thi Trung học Phổ thông Quốc gia
BÀI 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME.
I – KHÁI NIỆM POLIME.
1- Khái niệm.
- Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là các mắc xích) liên kết lại với
nhau.
- Ví dụ

CH2 - CH

HN - [CH ] - CO

poli etilen

2

2 5

n

nilon - 6
n

- Chỉ số n gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. n càng lớn thì phân tử khối của polime càng cao.
- Trong phản ứng

HN - [CH ] - CO

n H - HN -[CH ] - CO- OH

2 5

2 5

nilon - 6
n

H2N -[CH2]5 – COOH : gọi là monome (phân tử nhỏ)

HN - [CH ] - CO
2 5

: gọi là một mắc xích.

2- Tên polime.
Poli ghép tên monome tương ứng.
Nếu tên monome có hai cụm từ trở lên thì nằm trong dấu ( ).
Ví dụ

CH2 - CH

2

poli etilen
n

Cl

HN - [CH ] - CO
2 5

CH 2- CH

nilon - 6
n

CF2 - CF2

poli (vinyl clorua)
n
teflon
n

3- Phân loại polime.
- Dựa theo nguồn gốc :
* Con người tạo ra : Polime tổng hợp, như poli etilen…
* Có sẵn trong tự nhiên : Polime thiên nhiên, như tinh bột, xenlulozơ…
* Có sẵn trong tự nhiên nhưng con người chế biến lại môt phần : Polime bán tổng hợp, như tơ visco, tơ
axetat
- Dựa theo phương pháp tổng hợp :
* Điều chế bằng phương pháp trùng hợp : Polime trùng hợp, như poli etilen
* Điều chế bằng phương pháp trùng ngưng : Polime trùng ngưng, như tơ nilon – 6,6.

II – ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO.
Polime có
- Mạch không phân nhánh , như amilozơ của tinh bột.
- Mạch phân nhánh, như amilopectin của tinh bột, glicogen…
- Mạch không gian, như cao su lưu hóa, nhựa bakelit…

III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ.
- Hầu hết polime là chất rắn, không tan trong nước, không bay hơi. Có nhiệt nóng chảy không xác định.
- Nhiều polime có tính dẻo, tính đàn hồi
- Nhiều polime cách nhiệt, cách điện, bán dẫn, dai bền…
- Nhiều polime trong suốt, không giòn : thủy tinh hữu cơ.

IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1- Phản ứng cắt mạch.
- Các polime có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân, như
Tinh bột, xenlulozơ thủy phân thành glucozơ
Polipeptit, poliamit thủy phân thành các amino axit
- Polime trùng hợp bị nhiệt phân thành polime ngắn hơn hoặc monome ban đầu.

Tài liệu sưu tập

Trang 1

Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập)
CH2- CH

Luyễn thi Trung học Phổ thông Quốc gia

n CH = CH
2

n

C6H5

C6H5
poli styren
2- Phản ứng cộng ở polime không no.

styren (vinyl benzen)
Cl

CH - CH = C - CH
2

2

+ n HCl

CH - CH - C - CH2
2

2

n

n

CH 3
poli isopren hidroclo hóa

CH 3
poli isopren
3 – Phản ứng tăng mạch cacbon.

OH
CH 2

OH
CH2

CH

+

2

n

OH

+ n H2O

CH 2

n

-

CH

CH ...
Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập) Luyễn thi Trung học Phổ thông Quốc gia
BÀI 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME.
I – KHÁI NIỆM POLIME.
1- Khái niệm.
- Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là các mắc xích) liên kết lại với
nhau.
- Ví dụ
2
CH - CH poli etilen
n
2
5
HN - [CH ] - CO nilon - 6
n
2
- Chỉ số n gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. n càng lớn thì phân tử khối của polime càng cao.
- Trong phản ứng
n H - HN -[CH ] - CO- OH
2
5
HN - [CH ] - CO nilon - 6
n
2
5
H
2
N -[CH
2
]
5
– COOH : gọi là monome (phân tử nhỏ)
5
HN - [CH ] - CO
2
: gọi là một mắc xích.
2- Tên polime.
Poli ghép tên monome tương ứng.
Nếu tên monome có hai cụm từ trở lên thì nằm trong dấu ( ).
Ví dụ
2
CH - CH poli etilen
n
2
CH - CH poli (vinyl clorua)
n
2
Cl
5
HN - [CH ] - CO nilon - 6
n
2
2
CF - CF teflon
n
2
3- Phân loại polime.
- Dựa theo nguồn gốc :
* Con người tạo ra : Polime tổng hợp, như poli etilen…
* Có sẵn trong tự nhiên : Polime thiên nhiên, như tinh bột, xenlulozơ…
* Có sẵn trong tự nhiên nhưng con người chế biến lại môt phần : Polime bán tổng hợp, như tơ visco, tơ
axetat
- Dựa theo phương pháp tổng hợp :
* Điều chế bằng phương pháp trùng hợp : Polime trùng hợp, như poli etilen
* Điều chế bằng phương pháp trùng ngưng : Polime trùng ngưng, như tơ nilon – 6,6.
II – ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO.
Polime có
- Mạch không phân nhánh , như amilozơ của tinh bột.
- Mạch phân nhánh, như amilopectin của tinh bột, glicogen…
- Mạch không gian, như cao su lưu hóa, nhựa bakelit…
III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ.
- Hầu hết polime là chất rắn, không tan trong nước, không bay hơi. Có nhiệt nóng chảy không xác định.
- Nhiều polime có tính dẻo, tính đàn hồi
- Nhiều polime cách nhiệt, cách điện, bán dẫn, dai bền…
- Nhiều polime trong suốt, không giòn : thủy tinh hữu cơ.
IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
1- Phản ứng cắt mạch.
- Các polime có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân, như
Tinh bột, xenlulozơ thủy phân thành glucozơ
Polipeptit, poliamit thủy phân thành các amino axit
- Polime trùng hợp bị nhiệt phân thành polime ngắn hơn hoặc monome ban đầu.
Tài liệu sưu tập
Trang 1
Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập) - Người đăng: phanquocthinh99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chuyên đề Polime (Lý thuyết & Bài tập) 9 10 172