Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ

Được đăng lên bởi bigbug5004
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TOÁN TÌM VỊ TRÍ DAO ĐỘNG CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU (P1)
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, v = 50 cm/s; ƒ = 20 Hz và AB = 18,8 cm.
Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng
A. 18,25 cm.
B. 18,15 cm.
C. 18,75 cm.
D. 18,48 cm
Câu 2. Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất1ỏng có phương trình dao
động uA = 3 cos 10πt (cm) và u A = 5 cos(10πt + π/3) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50 cm/s. AB
= 30 cm. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18 cm và cách B một khoảng bằng 12 cm. Vẽ vòng
tròn bán kính 10 cm, tâm tại C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là
A. 7
B. 6
C. 8
D. 4
Câu 3. Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha, v = 40 cm/s; ƒ = 25 Hz và AB = 21,5 cm.
Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách trung điểm của AB một khoảng lớn nhất bằng
A. 10,25 cm.
B. 10 cm.
C. 10,75 cm.
D. 10,05 cm
Câu 4. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của
một vòng tròn bán kính R (x << R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát
sóng có bước sóng λ và x = 6λ. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là
A. 24.
B. 20.
C. 22.
D. 26.
Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có AB = 10 cm dao động
cùng pha với tần số ƒ = 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Một đường tròn có tâm
tại trung điểm O của AB, nằm Trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3 cm. Số điểm dao
động cực đại trên đường tròn là
A. 9.
B. 14.
C. 16.
D. 18.
Câu 6. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 14,2 cm dao động với các phương trình uA = acos(ωt +
); uB =acos(ωt + ) với bước sóng là 1,2 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách trung điểm
của AB một khoảng lớn nhất bằng
A. 5,15 cm.
B. 6,65 cm.
C. 6,5 cm.
D. 6,25 cm
Câu 7. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính
của một vòng tròn bán kính R, (x << R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều
phát sóng có bước sóng λ và x = 5,2λ. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn.
A. 20.
B. 22.
C. 24.
D. 26.
Câu 8. Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha, có AB = 16,8 cm; bước sóng λ = 1,4 cm.
Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng
A. 0,4 cm.
B. 0,7 cm.
C. 0,6 cm.
D. 0,5 cm
Câu 9. Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình
uA = 6cos(20πt) mm; uB = 6cos(20π...
BÀI TOÁN TÌM VỊ TRÍ DAO ĐỘNG CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU (P1)
Câu 1. Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động cùng pha, v = 50 cm/s; ƒ = 20 Hz AB = 18,8 cm.
Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng
A. 18,25 cm. B. 18,15 cm. C. 18,75 cm. D. 18,48 cm
Câu 2. Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất1ỏng có phương trình dao
động u
A
= 3 cos 10πt (cm) và u
A
= 5 cos(10πt + π/3) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50 cm/s. AB
= 30 cm. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18 cmcách B một khoảng bằng 12 cm. Vẽ vòng
tròn bán kính 10 cm, tâm tại C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là
A. 7 B. 6 C. 8 D. 4
Câu 3. Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ngược pha, v = 40 cm/s; ƒ = 25 Hz AB = 21,5 cm.
Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách trung điểm của AB một khoảng lớn nhất bằng
A. 10,25 cm. B. 10 cm. C. 10,75 cm. D. 10,05 cm
Câu 4. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của
một vòng tròn bán kính R (x << R) đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát
sóng có bước sóng λ và x = 6λ. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là
A. 24. B. 20. C. 22. D. 26.
Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A B AB = 10 cm dao động
cùng pha với tần số ƒ = 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Một đường tròn có tâm
tại trung điểm O của AB, nằm Trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3 cm. Số điểm dao
động cực đại trên đường tròn là
A. 9. B. 14. C. 16. D. 18.
Câu 6. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 14,2 cm dao động với các phương trình u
A
= acos(ωt +
); u
B
=acos(ωt + ) với bước sóng là 1,2 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách trung điểm
của AB một khoảng lớn nhất bằng
A. 5,15 cm. B. 6,65 cm. C. 6,5 cm. D. 6,25 cm
Câu 7. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính
của một vòng tròn bán kính R, (x << R) đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều
phát sóng có bước sóng λ và x = 5,2λ. Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn.
A. 20. B. 22. C. 24. D. 26.
Câu 8. Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ngược pha, AB = 16,8 cm; bước sóng λ = 1,4 cm.
Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng
A. 0,4 cm. B. 0,7 cm. C. 0,6 cm. D. 0,5 cm
Câu 9. Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình
u
A
= 6cos(20πt) mm; u
B
= 6cos(20πt + ) mm. Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ
sóng 30 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn 20 cm. Gọi H trung điểm của AB, điểm đứng yên
trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu?
A. 0,375 cm; 9,375 cm B. 0,375 cm; 6,35 cm C. 0,375 cm; 9,50 cm D. 0,375 cm; 9,55 cm
Câu 10. Biết A B 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4 cm. C một điểm trên mặt ớc,
sao cho AC AB. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2 cm. Bước
sóng có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 2,4 cm B. 3,2 cm C. 1,6 cm D. 0,8 cm
Câu 11. Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động cùng pha, v = 45 cm/s; ƒ = 30 Hz AB = 17 cm.
Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB cách trung điểm của AB một khoảng gần nhất bằng
A. 0,525 cm. B. 0,625 cm. C. 0,375 cm. D. 0,575 cm
Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai viên bi nhỏ S
1
, S
2
gắn cần rung cách nhau 2cm
chạm nhẹ vào mặt nước. Khi cần rung dao động theo phương thẳng đứng với tần số ƒ = 100 Hz thì tạo ra
sóng truyền trên mặt nước với vận tốc v = 60 cm/s. Một điểm M nằm Trong miền giao thoa cách S
1
,
S
2
các khoảng d
1
= 2,4 cm, d
2
= 1,2 cm. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MS
1
.
A. 7 B. 5 C. 6 D. 8
Câu 13. Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha, v = 40 cm/s; ƒ = 25 Hz và AB = 21,5 cm.
Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng
A. 20,25 cm. B. 20,15 cm. C. 20,75 cm. D. 21,05 cm
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ - Người đăng: bigbug5004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ 9 10 141