Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2099 lần   |   Lượt tải: 6 lần
THPT Chuyên Vị Thanh

Bài Tập HH11

BÀI TẬP CHƯƠNG 2
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng : Ta tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng đó thì
giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung.

Bài tập
1. Cho tứ diện ABCD. M và N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tìm giao tuyến của
hai mặt phẳng (MBC) và (NAD).
2. Cho tứ diện SABC. Gọi M,N là các điểm trên các đoạn SB và SC sao cho MN không
song song với BC . Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và (ABC), mặt phẳng
(ABN) và (ACM).
3. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy M với AM =

1
AB. Gọi I, K lần lượt là trung điểm
3

của AC, AD. Định giao tuyến (d) của mặt phẳng (MIK) và (BCD).
4. Cho tứ diện SABC. Gọi I, J, K là ba điểm tuỳ ý trên SB, AB, BC sao cho JK không
song song với AC và SA không song song với IJ. Định giao tuyến của (IJK) và
(SAC).
5. Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G là ba điểm trên AB, AC, BD sao cho (EF) cắt (BC)
tại I , (EG) cắt (AD) tại H. Định giao tuyến của mặt phẳng (EFG) với hai mặt phẳng
(BCD) và (ACD).
6. Cho 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và
BC.
a). Xác định giao tuyến của(ICB) và(KAD).
b). Gọi M, N là 2 điểm lấy trên 2 đoạn AB và AC. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và
(DMN).

7. Cho 2 hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không đồng phẳng.
a). Xác định giao tuyến của mặt phẳng (ACE) và (BFD).
b). Xác định giao tuyến của mặt phẳng (BCE) và (ADF).
8. Cho tam giác ABC và điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa tam giác ABC. Gọi M, N
lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a). (SMN) và (ABC)
b). (SAN) và (SCM)
9. Trong mặt phẳng () hình thang ABCD (AB // CD, AB > CD). Điểm S nằm ngoài ().
Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a). (SAC) và (SBD)
b). (SAD) và SBC)
c). Điểm M thuộc SB. Tìm giao tuyến của (ADM) và (SAC)
2. CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG:
Ta chứng minh ba điểm đó là điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt.

Bài tập
1. Cho mặt phẳng () và 3 điểm A, B, C không thẳng hàng và không nằm trên (). Chứng
minh rằng nếu các đường thẳng AB, AC, BC đều cắt () lần lượt tại I, J, K thì 3 điểm
đó thẳng hàng.
2. Cho 2 đường thẳng đồng quy Ox, Oy và 2 điểm A, B ở ngoài mặt phẳng (xOy) và
AB không song song với (xOy). Một mặt phẳng (P) di động qua AB cắt Ox, Oy tại E
và F. Chứng minh EF đi qua 1 điểm cố định.
Gv: Hồ Minh Nhật

1

THPT Chuyên Vị Thanh

Bài Tập HH11

3. Cho tam giác ABC và 1 điểm O nằm ngoài mặt phẳng (ABC). Gọi A’, B’, C’ là các
điểm lấy lần lượt trên các đoạn OA, Ob, OC và không trùng ...
THPT Chuyên Vị Thanh Bài Tập HH11
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng : Ta tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng đó thì
giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung.
Bài tập
1. Cho tứ diện ABCD. M và N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tìm giao tuyến của
hai mặt phẳng (MBC) và (NAD).
2. Cho tứ diện SABC. Gọi M,N là các điểm trên các đoạn SB và SC sao cho MN không
song song với BC . Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và (ABC), mặt phẳng
(ABN) và (ACM).
3. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy M với AM =
3
1
AB. Gọi I, K lần lượt là trung điểm
của AC, AD. Định giao tuyến (d) của mặt phẳng (MIK) và (BCD).
4. Cho tứ diện SABC. Gọi I, J, K là ba điểm tuỳ ý trên SB, AB, BC sao cho JK không
song song với AC và SA không song song với IJ. Định giao tuyến của (IJK) và
(SAC).
5. Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G là ba điểm trên AB, AC, BD sao cho (EF) cắt (BC)
tại I , (EG) cắt (AD) tại H. Định giao tuyến của mặt phẳng (EFG) với hai mặt phẳng
(BCD) và (ACD).
6. Cho 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và
BC.
a). Xác định giao tuyến của(ICB) và(KAD).
b). Gọi M, N là 2 điểm lấy trên 2 đoạn AB và AC. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và
(DMN).
7. Cho 2 hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không đồng phẳng.
a). Xác định giao tuyến của mặt phẳng (ACE) và (BFD).
b). Xác định giao tuyến của mặt phẳng (BCE) và (ADF).
8. Cho tam giác ABC và điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa tam giác ABC. Gọi M, N
lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a). (SMN) và (ABC)
b). (SAN) và (SCM)
9. Trong mặt phẳng () hình thang ABCD (AB // CD, AB > CD). Điểm S nằm ngoài ().
Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a). (SAC) và (SBD)
b). (SAD) và SBC)
c). Điểm M thuộc SB. Tìm giao tuyến của (ADM) và (SAC)
2. CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG:
Ta chứng minh ba điểm đó là điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt.
Bài tập
1. Cho mặt phẳng () và 3 điểm A, B, C không thẳng hàng và không nằm trên (). Chứng
minh rằng nếu các đường thẳng AB, AC, BC đều cắt () lần lượt tại I, J, K thì 3 điểm
đó thẳng hàng.
2. Cho 2 đường thẳng đồng quy Ox, Oy và 2 điểm A, B ở ngoài mặt phẳng (xOy) và
AB không song song với (xOy). Một mặt phẳng (P) di động qua AB cắt Ox, Oy tại E
và F. Chứng minh EF đi qua 1 điểm cố định.
Gv: Hồ Minh Nhật 1
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 805