Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển đổi cấp độ gió sang áp lực gió theo TCVN

Được đăng lên bởi ngotienthanh11
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gió cấp
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vận tốc gió (m/s)
0
0.2
0.3
1.5
1.6
3.3
3.4
5.4
5.5
7.9
8
10.7
10.8
13.8
13.9
17.1
17.2
20.7
20.8
24.4
24.5
28.4
28.5
32.6
32.7
36.9
37
41.4
41.5
46.1
46.2
50.9
51
56
56.1
61.2

Vận tốc gió (km/h)
0
1
1
5
6
12
12
19
20
28
29
39
39
50
50
62
62
75
75
88
88
102
103
117
118
133
133
149
149
166
166
183
184
202
202
220

Áp lực gió W 0 (daN/m2)
0
0
0
0
0
1
1
2
2
4
4
7
7
12
12
18
18
26
27
36
37
49
50
65
66
83
84
105
106
130
131
159
159
192
193
230

...
Gió cấp
0 0 0.2 0 1 0 0
1 0.3 1.5 1 5 0 0
2 1.6 3.3 6 12 0 1
3 3.4 5.4 12 19 1 2
4 5.5 7.9 20 28 2 4
5 8 10.7 29 39 4 7
6 10.8 13.8 39 50 7 12
7 13.9 17.1 50 62 12 18
8 17.2 20.7 62 75 18 26
9 20.8 24.4 75 88 27 36
10 24.5 28.4 88 102 37 49
11 28.5 32.6 103 117 50 65
12 32.7 36.9 118 133 66 83
13 37 41.4 133 149 84 105
14 41.5 46.1 149 166 106 130
15 46.2 50.9 166 183 131 159
16 51 56 184 202 159 192
17 56.1 61.2 202 220 193 230
Vận tốc gió (m/s) Vận tốc gió (km/h) Áp lực gió W
0
(daN/m
2
)
Chuyển đổi cấp độ gió sang áp lực gió theo TCVN - Người đăng: ngotienthanh11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyển đổi cấp độ gió sang áp lực gió theo TCVN 9 10 280