Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển động thẳng đều

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ Vật Lý – Công Nghệ Trường BÙI THỊ XUÂN

Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1. Định nghĩa:
Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi
quãng đường
2. Các đại lượng đặc trưng. Phương trình chuyển động thẳng đều

r
v

a) Vectơ vận tốc

: Để xác định phương chiều, độ nhanh chậm của chuyển động.
Độ lớn vận tốc của vật trong chuyển động thẳng đều là đại lượng không đổi: v = không đổi
b) Quãng đường: s = v.t
Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t
c) Phương trình chuyển động :

x = x0 + v.t

x0: vị trí ban đầu của vật ( ở thời điểm t = 0) .
v: vận tốc của vật . đơn vị m/s
t: thời điểm của chuyển động (s).
x: vị trí của vật trên trục Ox ở thời điểm t.

Nếu x 0 > 0: vật bắt đầu chuyển động ở phần dương trên trục Ox
Nếu x 0 < 0: vật bắt đầu chuyển động ở phần âm trên trục Ox.

O

x

Phần âm

Phần dương

Lưu ý: Vật chuyển động trên trục Ox. Nếu v > 0: vật chuyển động theo chiều dương của trục Ox
Nếu v < 0: vật chuyển động theo chiều âm (ngược chiều dương) của trục Ox
(v > 0)
3. Đồ thị tọa độ theo
thời gian x(t). Đồ thị
vận tốc theo thời gian
v(t)
Đồ thị tọa độ theo
thời gian trong chuyển
động thẳng đều

O

(v > 0)

(+)
x

x

x
x

xo
xo

v<0

v>0
t

t

Đồ thị vận tốc theo thời gian:

BÀI TẬP ÁP DỤNG
v

v
0

0

t

t

GV: Đoàn Ngọc Quốc Hoàng - 0902 588 100

1

Tổ Vật Lý – Công Nghệ Trường BÙI THỊ XUÂN

Bài 1.

Một người lái một chiếc xe ô tô xuất phát từ A lúc

120( km)

30

Bài 2.

giờ, chuyển động thẳng đều đến B, cách A là

.

a/ Tính vận tốc của xe, biết rằng xe đến B lúc
b/ Sau

6

8

giờ

30

phút ?

phút đỗ tại B, xe chạy ngược về A với vận tốc

60( km/h)

. Hỏi vào lúc mấy giờ ô tô sẽ trở về đến A ?

Hai vật cùng chuyển động đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong

hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn

AB = 32( m)

60( km/h)

5

Bài 4.

. Vật thứ

. Biết đoạn đường

.

a/ Tính vận tốc của các vật ?
b/ Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đã đi được quãng đường bao nhiêu ?
Bài 3.
Một xe chạy trong
giờ. Hai giờ đầu chạy với vận tốc là

40( km/h)

2( s)

10( s)

;

3

giờ sau với vận tốc

. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động ?

Xe chạy trên đoạn đường thẳng AB với vận tốc trung bình là

chuyển động thẳng đều với vận tốc

v1 = 30( km/h)

40( km/h)

. Biết nửa đoạn đường đầu xe

. Nửa đoạn đường sau xe chạy thẳng đều với vận tốc v 2

bằng bao nhiêu ?
B...



 !
Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1. Định nghĩa:
"#$%&'%(")*+"#$%&+,-".%/)*%'*+,0+%&"123"4567
-"8%
2. Các đại lượng đặc trưng. Phương trình chuyển động thẳng đều
39:+;0+
v
r
<=$>+%?@;+7("A%&3+5+B3+"#$%&C
=&)D0++B3+"#$%&'%(")*%/7)EF%7<GF%7
19H"8%<IGC
+"#$%&'%("A-"8%IJ)"D7773+"#$%&
+9K;2+"#$%&<G
LC
<?M13%N"+B3OP7%7$5G9CQ"
<1R%N"+"#$%&P@NS;4T+U
<0++B3C%;?5VIQ"
<1R%N"+"#$%&P@NW54T+UC
<7%7$5+B3+"#$%&OI9C
<?M+B34T+UP7%7$5C
U 
KNW5 KNS;

Lưu ý:+"#$%&4T+UCQ"<+"#$%&:+7("S;+B3T+U
Q"<+"#$%&:+7("W5OE++7("S;9+B3T+U

OL9
O9UO9
3. Đồ thị tọa độ theo
thời gian x(t). Đồ thị
vận tốc theo thời gian
v(t)
Đồ thị tọa độ theo
thời gian trong chuyển
động thẳng đều
Đồ thị vận tốc theo thời gian:
BI TP P DNG
X<=*6+H"0+*YZ[\]]^ ^
Chuyển động thẳng đều - Trang 2
Chuyển động thẳng đều - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyển động thẳng đều 9 10 874