Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển gen Bt

Được đăng lên bởi ngocdang306
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-

hình đầu là VI KHUẨN đã mang gene mục tiêu (gen đích cần chuyển) gen này đã
được trải qua quá trình tách dòng và gắn vào plasmid
khi đã kiểm tra chính sác là gene đó rồi, song đó tăng sinh khuẩn đó lên với số lượng
lớn. Tách lấy gene mục tiêu rồi thu lại gene đó, mang gene đó trộn gene đó với hạt
vàng hoặc tungsteng (gần như hạt vàng, rất nhỏ). Vì ảnh này là chuyển gene trực
tiếp bằng súng bắn gene.

(Đồng thời với việc nuôi và tách gene từ khuẩn bạn cũng phải nuôi cấy mô PHÔI NGÔ,
thường chọn phôi 7-10 ngày tuổi là tốt nhất, phù hợp với chuyển gene)

-

Với mẫu và gen đã được chuản bị ở trên tiến hành bắn gene trực tiếp

(Khi bắn gene này sẽ sẩy ra trường hợp đó là khi hạt vàng hoặc tung steng với lực áp xuất
bắn mạnh sẽ làm tế bào dập nát khá nhiều, các hạt đó có mang gene các gene này được
giữ lại ở vị trí nào đó trong tế bào như nhân, TBC nhưng mục tiêu của chúng ta là gen đó ở
nhân. Hạt vàng đi đâu kệ nó không quan tâm nữa, nó có thể ở trong tế bào nhưng không
ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tế bào nhiều lắm đâu. RẤT NHIỀU tế bào bị chết sau
khi bắn gene đó ( do hạt vàng làm tế bào nát, không phục hồi được). Nhứng gene được vào
đúng vị trí nhân có thể sẽ gây nên quá trình insert vào genenome của tế bào thành công
( quá tốt), nhưng cũng có gene vào đến nhân nhưng không insert được.)

-

Sau đó nuôi phục hồi tế bào sau chuyển gene tầm 5 ngày (tùy loại cây), sau thời
gian nuôi phục hồi tiến hành chọn lọc cây đã được chuyển gen ( đoạn gene mình
chuyển có gene chọn lọc thực vật là hygromycin, ppt, đường manost...., xem kỹ
plasmid là biết được ngay. cây nào sống là ok ( nhưng chưa chắc mang gene 100%

đâu, còn nhiều bước nữa) (cũng có nhiều tế bào gene được chuyển lại nằm ở hệ

-

gene ty thể, lạp thể ( ở tế bào chất) nó vẫn không chết khi sàng lọc.
Tiếp theo nuôi cây, ra cây, tiến hành kiểm tra PCR với mồi đặc hiệu với gene mục
tiêu. Nếu PCR lên ta kiểm tra trực tiếp (nếu chuyển gene kháng thuốc diệt cỏ thử
nghiệm bằng cách phun thuốc diệt cỏ ( 3 lần nhé, cách nhau hơi xa một chút),
chuyển gene kháng sâu thử nghiệm bằng thả sâu và xem tỷ lệ sâu chết ( sâu phải
đúng là loại sâu mà bị chết do protein gene đích tạo ra nhé). Nếu sâu chết hoặc cỏ
chết mà cây không sao ( vui rùi đó, nhưng chưa ổn) tiến hành lai phân tử tiếp sau
đó, các bước như saotherblot ( kiểm tra sự có mặt của gene đích trong hệ gene),
notherblot ( kiểm tra sự phiên mã của gene mục tiêu) có từ DNA sang RNA không,
kiểm tra westblot (kiểm tra xem có tạo ra protein không) kiểm tra dị...
- hình u là VI KHU N ã mang gene m c tiêu (gen ích c n chuy n) gen này đầ đ đ đã
c tr i qua quá trình tách dòng và g n vào plasmidđượ
- khi ã ki m tra chính sác là gene ó r i, song ó t ng sinh khu n ó lên v i s l ngđ đ đ ă đ ố ượ
l n. Tách l y gene m c tiêu r i thu l i gene ó, mang gene ó tr n gene ó v i h t đ đ đ
vàng ho c tungsteng (g n nh h t vàng, r t nh ). Vì nh này là ư chuy n gene tr c
ti p b ng súng b n gene.ế
( ng th i v i vi c nuôi và tách gene t khu n b n c ng ph i nuôi c y mô PHÔI NGÔ, Đồ ũ
th ng ch n phôi 7-10 ngày tu i là t t nh t, phù h p v i chuy n geneườ )
- V i m u và gen ã c chu n b trên ti n hành b n gene tr c ti p đ đượ ế ế
(Khi b n gene này s s y ra tr ng h p ó là khi h t vàng ho c tung steng v i l c áp xu t ườ đ
b n m nh s làm t bào d p nát khá nhi u, các h t ó có mang gene các gene này c ế đ đượ
gi l i v trí nào ó trong t bào nh nhân, TBC nh ng m c tiêu c a chúng ta là gen ó ữ ạ đ ế ư ư đ
nhân. H t vàng i âu k nó không quan tâm n a, nó có th trong t bào nh ng không đ đ ế ư
nh h ng t i quá trình phát tri n c a t bào nhi u l m âu. R T NHI U t bào b ch t sau ưở ế đ ế ế
khi b n gene ó ( do h t vàng làm t bào nát, không ph c h i c). Nh ng gene c vào đ ế ồ đượ đượ
úng v trí nhân có th s gây nên quá trình insert vào genenome c a t bào thành công đ ế
( quá t t), nh ng c ng có gene vào n nhân nh ng không insert c ư ũ đế ư đượ .)
- Sau ó nuôi ph c h i t bào sau chuy n gene t m 5 ngày (tùy lo i cây), sau th i đ ế
gian nuôi ph c h i ti n hành ch n l c cây ã c chuy n gen ế đ đượ ( o n gene mình đ ạ
chuy n có gene ch n l c th c v t là hygromycin, ppt, ng manost...., xem k đườ
plasmid là bi t c ngay. cây nào s ng là ok ( nh ng ch a ch c mang gene 100% ế đượ ư ư
Chuyển gen Bt - Trang 2
Chuyển gen Bt - Người đăng: ngocdang306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyển gen Bt 9 10 388