Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỂN GEN VÀ VACCINE THỰC VẬT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển gen
và vaccine thực vật
Prof. Chu Hoang Mau Ph.D.
Genetic and Molecular Biologist
Vice President
Thainguyen University
Mobile: 0913383289

June 9, 2010

Mail: Mauchkstn@yahoo.com

Mauchdhtn@gmail.com

Nội dung

 Chuyển

gen
 Vaccine thực vật

June 9, 2010

Chuyển gen
niệm
 Vector chuyển gen và tế bào chủ
 Quy trình chuyển gen
 Khái

June 9, 2010

Khái niệm
Chuyển gen (transgenesis): Đưa một đoạn DNA
ngoại lai vào hệ gen (genome) của một cơ thể đa
bào. Đoạn DNA ngoại lai sẽ có mặt ở hầu hết các tế
bào và được truyền lại cho thế hệ sau.
Khái niệm chuyển gen chỉ được sử dụng cho thực
vật và động vật.
Nấm men, vi khuẩn và tế bào nuôi cấy mang một
đoạn DNA ngoại lai được gọi là các tế bào tái tổ hợp
(recombinant cell) hoặc tế bào biến nạp
(transformed cell).
June 9, 2010

Khái niệm


Chuyển gen khác với liệu pháp gen (gene therapy).
Có trường hợp các tế bào mầm không mang DNA
ngoại lai. Thuật ngữ liệu pháp gen mầm (germinal
gene therapy) cũng được sử dụng. Các tế bào mầm
này mang DNA ngoại lai và được truyền lại cho thế
hệ sau.



Thuật ngữ GMO (Genetically modified organism)Sinh vật biến đổi gen, được sử dụng chủ yếu để chỉ
các thực vật chuyển gen được gieo trồng để cung
cấp lương thực, thực phẩm

June 9, 2010

Phương pháp
Thiết kế vector chuyển gen bao gồm:
Phương pháp PCR
Phương pháp ghép nối DNA
Kiểm tra vector tái tổ hợp bằng cắt enzim hạn chế
Đọc và phân tích trình tự gen

Biến nạp gen vào thực vật
Phương pháp biến nạp vector tái tổ hợp vào Agrobacterium
tumefacien bằng xung điện
Kiểm tra chủng mang vector quan tâm bằng colony-PCR và cắt
enzim hạn chế.
Phương pháp biến nạp vào cây trồng thông qua Agrobacterium.
Phân tích cây chuyển gen ở mức độ phòng thí nghiệm bằng chọn
lọc trên môi trường chứa kháng sinh và PCR.

Phân tích đánh giá cây chuyển gen ở nhà kính
Kiểm tra sự ổn định gen chuyển bằng PCR và Southernblot
Kiểm tra mức độ biểu hiện gen bằng lai Northern và Western blot
June 9, 2010

Dự kiến kết quả nghiên cứu
1. Thiết kế đoạn gen quan tâm vào vector thích hợp
mang promotor chuyên dụng phục vụ chuyển gen
vào hạt cây trồng và biểu hiện trong vi khuẩn.
2. Chuyển gen quan tâm vào cây mô hình, phân tích
mức độ biểu hiện của gen quan tâm từ đó lựa chọn
những vector có khả năng biểu hiện cao trong hạt
để chuyển vào cây đậu tương.
3. Chuyển gen quan tâm vào cây đậu tương. Phân
tích đánh giá cây đậu tương chuyển gen.

June 9, 2010

...
June 9, 2010
Chuy n gen
và vaccine th c v t
Prof. Chu Hoang Mau Ph.D.
Genetic and Molecular Biologist
Vice President
Thainguyen University
Mobile: 0913383289 Mail: Mauchkstn@yahoo.com Mauchdhtn@gmail.com
CHUYỂN GEN VÀ VACCINE THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỂN GEN VÀ VACCINE THỰC VẬT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYỂN GEN VÀ VACCINE THỰC VẬT 9 10 979