Ktl-icon-tai-lieu

Cơ năng của chất điểm

Được đăng lên bởi saoluntrang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 1 lần
a F

a F

a F

a F

a F

+
0
x

r
F

r
F

M

s

M’

r
F

M

Fs

s

M’

r
F

A>0, C«ng ph¸t ®éng

r
F


A<0, C«ng c¶n

r
F

A=0, Lùc kh«ng sinh c«ng

r
F
D

C

r
F

uu
r
ds
dA

C

r
F

D

M’
M

r
F

 A  10.000 J

t  5s

aF
 A  10.000 J

t  10s

a F

1HP  736W

30-50w

P= 12 - 50HP

§¹i lîng nµo ®Æc trng cho sù thay ®æi ®éng n¨ng cña
vËt?

uu
r
ds

r
v
r
F
(2)

(1)

r
r uu
A   F ds
N

.M

M
N

r
r uu
A   ma.ds
M
N

r uu
dv r
A   m ds
dt
M

A

vN



r
F
M

r r
m.v .dv

vM

1 2 1 2
A  mvM  mvN
2
2

1 2
 Wd  mv
2

N

uur
ds
r
F

Q

r+dr
A

H

q’>0

r

o

q>0

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ năng của chất điểm - Người đăng: saoluntrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cơ năng của chất điểm 9 10 309