Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết hóa học

Được đăng lên bởi ledacluc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng C¬ së lý thuyÕt ho¸ häc Ch ¬ng 1 CÊu t¹o nguyªn tö
Tµi liÖu tham kh¶o
TT Tªn tµi liÖu Tªn t¸c gi¶
N¨m XB
Nhµ XB
Níc XB
1
lÝ thuyÕt ho¸ häc.
PhÇn I: CÊu t¹o chÊt
NguyÔn §×nh Chi
1991, 1994
1996
Bé GD&§T ViÖt nam
2 C¬ së lÝ thuyÕt ho¸ häc PhÇn II
NguyÔn H¹nh
1990 1994
1996
Bé GD&§T ViÖt nam
3
thuyÕt ho¸ häc. PhÇn
bµi tËp
Lª MËu QuyÒn
1995 Khoa häc vµ kÜ thuËt ViÖt nam
4 Bµi gi¶ng Ho¸ ®¹i c¬ng Do·n Anh Tó 1995 Häc viÖn KTQS ViÖt nam
5 ThÝ nghiÖm ho¸ ®¹i c¬ng Do·n Anh Tó 1995 Häc viÖn KTQS ViÖt nam
6
Chemistry. 6th Edition
Zumdahl
2003
Houghton Mifflin
Company, New York
USA
7
Chemistry-The Molecular
Nature of Matter and Change.
3th Edition
Martin S.
Silberberg
2003
McGraw-Hill, New
York
USA
8
Atkins’ Physical Chemistry,
7th Edition
Peter Atkins &
Julio de Paula
2002 Oxford University Press
Printed in
Italy
9
1
Cơ sở lý thuyết hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết hóa học - Người đăng: ledacluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết hóa học 9 10 723