Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ bảo quản dứa sau thu hoạch

Được đăng lên bởi huatramytv
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU DỨA
1.1. Tình hình phát triển cây Dứa trên thế giới và trong nước
Dứa có nguồn gốc từ Tây Ấn, trung Mỹ… hiện được trồng ổ các nước có
khí hậu nhiệt đới như : Philippin, đảo Sumatra, Hawai, Srilanca, Nam Mỹ, châu
Phi… sản lượng Dứa của thế giới năm 1992 là 10 triệu tấn, đứng thứ ba sau chuối
và xoài. Trong đó Thái Lan chiếm 1/5 sản lượng Dứa trên thế giới và là nước sản
xuất Dứa nhiều nhất. Ở Việt Nam Dứa là quả chủ lực trong chế biến đồ hợp xuất
khẩu, tuy nhiên sản lượng còn rất ít so với các nước trong vùng, Dứa được trồng
chủ yếu ở đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long.
Có nhiều giống Dứa , được phân thành ba nhóm chính:
- Nhóm Queen (nhóm Hoàng Hậu): Dứa thuộc nhóm này có khối lượng và
độ lớn trung bình, mắt quả lồi, chịu vận chuyển, thịt quả vàng đậm, mùi thơm đặc
trưng, vị ngọt. Đây là nhóm Dứa có phẩm chất cao nhất đang được trồng phổ biến
ở nước ta và được gọi là Dứa hoa hay Dứa khóm.
- Nhóm Caien (Cayene). Loại này có khối lượng lớn quả to có khi đến 3 kg.
thịt quả màu vàng ngà, nhiều nước, ít thơm và ít ngọt hơn Dứa hoa. Giống này
được trồng nhiều ở các nước vùng Thái Bình Dương. Loại này tuy chất lượng
không cao lắm nhưng được trồng nhiều để chế biến do quả to dễ cơ giới hoá, cho
hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay Việt Nam đang có chủ trương phát triển giống Dứa
này.
- Nhóm Spanish (Tây Ban Nha). Dứa này có kích thước quả lớn hơn Dứa
hoa, nhưng nhỏ hơn Dứa Caien. Thịt quả vàng nhạt đến trắng, ít thơm, chua, nhiều
nước hơn Dứa hoa. Dứa mật, Dứa ta trồng ở Việt Nam thuộc nhóm này.
Ngoài ba nhóm Dứa chính trên còn có nhóm Xan Migel thịt quả màu vàng
thơm ngon
Thời vụ thu hoạch Dứa thường từ tháng 3 đến tháng 8. Dứa trái vụ thu
hoạch vào khoảng tháng 11 đến tháng 1, tháng hai năm sau .

Trang 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Dứa trái vụ là kết quả của việc xử lí cây Dứa bằng hoá chất (Acetylen) kích
thích sinh trưởng. Khi ngọn Dứa có từ 10 lá trở lên người ta cho Acetylen dạng bột
hoặc dung dịch vào nõn Dứa . Sau 6 tháng chúng sẽ ra hoa. Bằng cách này có thể
rải vụ Dứa để có thể thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên chất lượng của Dứa trái vụ
của Việt Nam hiện còn kém so với Dứa chính vụ.
1.2. Các bệnh thường gặp ở Dứa .
1.2.1 Bệnh thối đen: Bệnh do loại nắm Cerastomella paradoxa. Loại bệnh
này có thể gặp ở cả trên chuối, trên cây mía. Bệnh có thể bắt đầu từ ngoài ruộng,
phát triển mạnh trong quá trình vận chuyển, có thể dẫn tới mất mát 25%. Điều k...
Trang 1
CHƯƠNG 1:
TNG QUAN V VN ĐỀ NGHIÊN CU
1. TNG QUAN V NGUYÊN LIU DA
1.1. Tình hình pt trin cây Da trên thế gii trong nước
Da ngun gc t y n, trung M hin được trng các nước
k hu nhit đới như : Philippin, đảo Sumatra, Hawai, Srilanca, Nam M, châu
Phi… sn lượng Da ca thế gii năm 1992 là 10 triu tn, đứng th ba sau chui
và xi. Trong đó Ti Lan chiếm 1/5 sn lượng Da trên thế gii và là nước sn
xut Da nhiu nht. Vit Nam Da là qu ch lc trong chế biến đồ hp xut
khu, tuy nhiên sn lượng còn rt ít so vi các nước trong vùng, Da được trng
ch yếu đồng bng Sông Hng đồng bng Sông Cu Long.
Có nhiu ging Da , được phân thành ba nm chính:
- Nhóm Queen (nhóm Hoàng Hu): Da thuc nm y có khi lượng và
độ ln trung bình, mt qu li, chu vn chuyn, tht qu vàng đậm, mùi thơm đặc
trưng, v ngt. Đây nhóm Da có phm cht cao nht đang được trng ph biến
nước ta và được gi là Da hoa hay Da khóm.
- Nhóm Caien (Cayene). Loi nàykhi lượng ln qu to có khi đến 3 kg.
tht qu màu vàng ngà, nhiu nước, ít thơm và ít ngt hơn Da hoa. Ging này
được trng nhiu c nước vùng Ti nh Dương. Loi y tuy cht lượng
không cao lm nhưng được trng nhiu để chế biến do qu to d cơ gii hoá, cho
hiu qu kinh tế cao. Hin nay Vit Nam đang có ch trương pt trin ging Da
y.
- Nhóm Spanish (Tây Ban Nha). Da y kích thước qu ln hơn Da
hoa, nhưng nh hơn Da Caien. Tht qu vàng nht đến trng, ít thơm, chua, nhiu
nước hơn Da hoa. Da mt, Da ta trng Vit Nam thuc nhóm này.
Ngoài ba nhóm Da chính trên còn nm Xan Migel tht qu màu vàng
thơm ngon
Thi v thu hoch Da thường t tháng 3 đến tháng 8. Da trái v thu
hoch vào khong tháng 11 đến tháng 1, tháng hai năm sau .
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
công nghệ bảo quản dứa sau thu hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ bảo quản dứa sau thu hoạch - Người đăng: huatramytv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
công nghệ bảo quản dứa sau thu hoạch 9 10 731