Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II. Công nghệ xử lý nước

- Nguồn nước:
Dạng cứng (băng,
+ Nước mặt: sông, biển, hồ…;
tuyết)
71%
+Dạng
Nướclỏng
ngầm;
Dạngmưa;
hơi
+ Nước

Trong tự nhiên, chúng vận chuyển theo một chu trình khép kín.

Mưa xuống mặt
đất
Bốc – thoát hơi
nước từ mặt đất

Bốc hơi
nước

Nước
ngầm

Mưa xuống biển

Dòng chảy từ đất
liền ra biển

Biển

Hình 2.1. Vòng tuần hoàn
nước

- Tình hình sử dụng nước của con người hiện tại? (khái quát)

Xử lý

Sông
Xử lý

Hồ

Đô thị

- Các thông số đặc trưng cho môi trường nước:
+ Các thông số: pH, SS, TS, BOD5, COD, TN, TP…

2.1. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến nước thải và xử
lý nước thải
2.1.1. Nước thải và nguồn phát sinh
N-íc th¶i lµ g×?

N-íc th¶i lµ n-íc ®-îc th¶i ra sau qu¸ tr×nh sö
dông cña con ng-êi vµ ®· bÞ thay ®æi tÝnh chÊt ban ®Çu
cña chóng (n-íc s¹ch).
C¸c nguån ph¸t sinh n-íc th¶i?

 Do sinh ho¹t:
- Tõ: c¸c hé gia ®×nh, bÖnh viÖn, kh¸ch s¹n, tr-êng häc, c¬
quan, khu vui ch¬i gi¶i trÝ...
- §Æc tr-ng:

+ ChÊt h÷u c¬ chiÕm 58%;
+ ChÊt v« c¬ chiÕm 42%;

+ Mét l-îng lín c¸c vi sinh vËt th«ng th-êng (bao gåm c¶ vi
sinh vËt g©y bÖnh).

 Do ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp
- Tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp,

giao th«ng vËn t¶i...
- Kh«ng cã ®Æc ®iÓm chung mµ phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña
tõng nghµnh s¶n xuÊt. VÝ dô:....
Tuy nhiªn, dï kh«ng cã ®Æc ®iÓm chung, n-íc th¶i s¶n xuÊt
th-êng chøa nhiÒu chÊt ®éc h¹i cho søc khoÎ con ng-êi vµ

®éng – thùc vËt.

 Do n«ng nghiÖp:
- Cã nh÷ng ®Æc thï riªng vµ còng cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng
nhá ®Õn c¸c thuû vùc n-íc mÆt.
Quan t©m ®Õn c¸c d¹ng sau:

+ N-íc tiªu: lµ phÇn n-íc t-íi cho c©y trång cßn l¹i kh«ng
bÞ bay h¬i, thÊm xuèng ®Êt hoÆc ®-îc c©y trång sö dông,
do ®ã sÏ theo c¸c r·nh, kªnh dÉn ®æ vµo c¸c thuû vùc
n-íc mÆt (hå, s«ng, suèi...).

+ ChÊt th¶i ®éng vËt: ph©n vµ n-íc tiÓu ®éng vËt nu«i (lîn,

bß...) th-êng theo n-íc röa chuång tr¹i ®i vµo ao, hå, s«ng,
suèi... g©y « nhiÔm ®¸ng kÓ do cã chøa hµm l-îng lín chÊt
h÷u c¬ dÔ ph©n huû vµ mang nhiÒu lo¹i vi sinh vËt g©y bÖnh.

Nước thải y tế
- Chứa nhiều: vi sinh vật (VSV gây bệnh), các loại hóa
dược phẩm, chất thải rắn…

2.1.2. Những ảnh hưởng của nước thải g©y ra đối với
nguồn nước tiếp nhận
 Thay ®æi tÝnh chÊt, thµnh phÇn n-íc ban ®Çu (cña nguån tiÕp
nhËn).
 Lµm gi¶m hµm l-îng oxy hoµ tan (DO - Dissolved Oxygen).

Hai nguyªn nh©n lµm gi¶m hµm l-îng oxy hßa tan ???

+ Kh¶ n¨ng khuÕch t¸n oxy tù do tõ kh«ng khÝ vµo n-íc gi¶m
do thµnh phÇn, tÝnh chÊt n-íc thay ®æi (®é ®ôc t¨ng, h×nh thµnh
líp mµng chÊ...
Chương II. Công nghệ xử lý nước
- Nguồn nước:
+ Nước mặt: sông, biển, hồ…;
+ Nước ngầm;
+ Nước mưa;
Trong tự nhiên, chúng vận chuyển theo một chu trình khép kín.
Dạng cứng (băng,
tuyết)
Dạng lỏng
Dạng hơi
71%
công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 181