Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học thực vật

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
THÖÏC VAÄT

GS.TS. MAI XUAÂN LÖÔNG

2005

Coâng ngheä Sinh hoïc thöïc vaät

-1-

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................- 1 PHAÀN I. NHAÂN GIOÁNG IN VITRO ....................................................................- 3 MÔÛ ÑAÀU ..............................................................................................................- 3 CHÖÔNG I. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CUÛA NUOÂI CAÁY MOÂ ............................- 5 TRONG COÂNG TAÙC VI NHAÂN GIOÁNG.............................................................- 5 I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG...................................................................................- 5 II. TAÙI SINH CAÂY CON TRONG NUOÂI CAÁY MOÂ. ........................................- 6 1. Nhaân gioáng töø haït trong ñieàu kieän voâ truøng. .............................................- 6 2. Nuoâi caáy phoâi............................................................................................- 6 3. Nuoâi caáy teá baøo tröùng................................................................................- 6 III. NHAÂN GIOÁNG CAÂY CON BAÈNG BIEÄN PHAÙP NUOÂI CAÁY MOÂ. ............- 7 1.Giai ñoaïn I. Kieán laäp vaø oån ñònh maãu caáy. ................................................- 7 2.Giai ñoaïn 2: nhaân gioáng.............................................................................- 9 3.Giai ñoaïn 3: hình thaønh reã. ........................................................................- 9 4.Giai ñoaïn 4. Laøm cho caùc caây taùi sinh thích nghi khí haäu........................- 10 IV. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA NUOÂI CAÁY MOÂ THÖÏC VAÄT.- 11 CHÖÔNG II. PHOØNG THÍ NGHIEÄM NUOÂI CAÁY MOÂ TEÁ BAØO THÖÏC VAÄT. - 15 I. BAÛO ÑAÛM ÑIEÀU KIEÄN VOÂ TRUØNG.........................................................- 15 1. YÙ nghóa cuaû voâ truøng trong nuoâi caáy moâ thöïc vaät. ..................................- 15 2. Nguoàn nhieãm taïp. ..................................................................................- 15 3. Voâ truøng duïng cu ïthuûy tinh, nuùt ñaäy vaø moâi tröôøng. ...............................- 15 4. Voâ truøng moâ caáy. ....................................................................................- 16 5. Voâ truøng nôi thao taùc caáy vaø tuû caáy voâ truøng. .........................................- 17 II. CHUAÅN BÒ MOÂI TRÖÔØNG.........
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
THÖÏC VAÄT
GS.TS. MAI XUAÂN LÖÔNG
2005
Công nghệ sinh học thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sinh học thực vật - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Công nghệ sinh học thực vật 9 10 532