Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ

Được đăng lên bởi Trần Song Hào
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án công nghệ chế tạo máy Khoa Cơ Khí Chế Tạo
§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Lêi nãi ®Çu
Trong công cuộc công nghiệp ho - hiện đại hoá đất nước hiện nay. C¸c
ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi người kỹ sư phải có kiến
thức tương đối ̣ng, phải biết vận dụng những kiến thức đã có giải quyết các vấn
đề cụ thể trong sản xuất và trong sữa chữa.
Môn học công nghệ chế tạo máy cvai trò ́t quan trọng, môn học giúp cho
người sinh viên ́m vững biết vận dụng hiệu quả các phương pháp thiết kế v
quản quá trình chế tạo một sản phẩm khí có hiệu quả. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y viÖc tæng hîp những kiÕn thức ®· häc vµo viÖc thiÕt quy tr×nh công
nghÖ chÕ t¹o m¸y cho mét chi tiÕt ®iÓn h×nh. Nã gióp cho ngưêi sinh viªn lµm quen
vµ thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng cho mét s¶n phÈm c¬ khÝ cô thÓ.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n m«n häc được sự chØ b¶o n t×nh cña thÇy
Nguyễn Hữu Ngoạn và c¸c thÇy trong bộ môn nhưng do kiến thức thêi gian
cßn h¹n chÕ nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt, mong c¸c thÊy c« trong bé m«n tËn t×nh gãp ý
chØ b¶o.
Em xin cám ơn các thầy, cô đã giúp em hoàn thành đồ án này.
SVTH: Nguyễn Quang Thắng Lớp ĐHLTCTMK4N
- 1 -
công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ - Người đăng: Trần Song Hào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
công nghệ 9 10 553