Ktl-icon-tai-lieu

Công thức cơ bản

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: XÁC SUẤT

1. Biến cố ngẫu nhiên & xác suất của biến cố:

1.1. Công thức cộng xác suất:
1.1.1. p(A+B)=p(A)+p(B) (2 biến cố xung khắc)
1.1.2. p(A+B)=p(A)+p(B)-p(A.B)  p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-[p(AB)+p(AC)+p(BC)]
+p(ABC)
1.2. Công thức nhân xác suất:
1.2.1. p(A.B)=p(A).p(B) (2 biến cố độc lập)
1.2.2. p(A.B)=p(A).p(B/A)  p ( A1 A2 ... An ) = p( A1 ). p ( A2 / A1 )... p ( An / A1 A2 .. An −1 )
1.3.
Công thức Bernoulli: cho 2 biến cố A và A
1.3.1. pn ( x) = Cnx p x q n − x , p=p(A), q=1-p
1.4.
Công thức xác suất đầy đủ:
p ( F ) = p ( A1 ). p ( F / A1 ) + p ( A2 ). p ( F / A2 ) + ... + p ( An ). p ( F / An )
p ( Ai .F ) p( Ai ). p ( F / Ai )
=
1.5.
Công thức Bayes: p ( Ai / F ) =
p( F )
p( F )

2. Biến ngẫu nhiên:

2.1. Bảng phân phối xác suất (biến ngẫu nhiên rời rạc)
2.2.
Hàm mật độ xác suất ( f ( x) ) (biễn ngẫu nhiên liên tục)
2.2.1. f ( x) ≥ 0
+∞

2.2.2.

∫

f ( x)dx =1

−∞
b

2.2.3.

p (a ≤ x ≤ b) = ∫ f ( x)dx
a

2.3.
Hàm phân phối xác suất ( F ( x) ) (dùng cho cả 2 loại biến-thường là biến ngẫu
nhiên liên tục)
2.3.1. F ( x) =p( F <x)
2.3.2. F '( x) = f ( x )
x

2.3.3. F ( x) =

∫

f (t )dt

−∞

2.4. Kỳ vọng
2.4.1. E ( x) = x1 p1 + x2 p2 + ... + xn pn (từ bảng phân phối xác suất)
2.4.2. E ( x) =

+∞

∫ xf ( x)dx

−∞

2.5. Phương sai:
2.5.1. V ( x ) = E ( x 2 ) − [ E ( x )]2
2.5.2. V ( x ) =

+∞

∫x

−∞

+∞

2

f ( x )dx − [ ∫ xf ( x )dx]2
−∞

3. Một số phân phối xác suất thông dụng:
3.1.

Phân phối chuẩn tổng quát: X ~ N ( µ ; σ 2 )

−
1
3.1.1. f ( x ) =
e
σ 2π
+∞

3.1.2.

∫

( x − µ )2
2σ 2

f ( x)dx = 1

−∞

3.1.3. ModX = MedX = µ ; E ( x) = µ , V ( x) = σ 2
b−µ
a −ϕ
) −ϕ(
)
3.1.4. p (a ≤ x ≤ b) = ϕ (
σ
σ
3.1.5. Phân phối chuẩn tắc µ = 0, σ 2 = 1
T ~ N (0,1)
3.1.5.1.
2

1 − t2
3.1.5.2.
f (t ) =
e
2π
X −µ
3.1.5.3. Đổi biến T =
σ
p (a ≤ x ≤ b) = ϕ (b) − ϕ (a )
3.1.5.4.
3.2.
Phân phối Poisson: X ~ P (λ ) , λ >0
λk
3.2.1. p (λ = k ) = e − λ
k!
3.2.2. E ( x) = V ( x) = λ
3.3.
Phân phối nhị thức: X ~ B (n, p )
k k n−k
3.3.1. p ( X = k ) = pn (k ) = Cn p q , p + q = 1
n

3.3.2.

∑ p( X = k ) = 1
k =0

3.3.3. E ( x) = np , ModX = x0 , np − q ≤ x0 ≤ np + q
3.3.4. Khi n=1: X ~ B (1, p ) :phân phối không-một
E ( x) = p, E ( x 2 ) = p, V ( x ) = pq
3.3.4.1.
3.3.5. Xấp xỉ phân phối nhị thức:
3.3.5.1. Bằng phân phối Poisson: n >50, p <0.1; X ~ B (n, p ) ≈ X ~ P(λ ) , λ = np .
λk
k
p ( x = k ) = Cn p k q n − k = e − λ
k!
3.3.5.2. Bằng phân phối chuẩn: np ≥ 0.5, nq ≥ 0.5, µ = np, σ = npq .
1 k − µ ; p( <X<
X ~ B (n, p ) ≈ X ~ N (np, npq ) p ( x = k ) = f (
k1
)...
PH N I: XÁC SU T
1. Bi n c ng u nhiên & xác su t c a bi n c :ế ế
1.1. Công th c c ng xác su t:
1.1.1. p(A+B)=p(A)+p(B) (2 bi n c xung kh c)ế
1.1.2. p(A+B)=p(A)+p(B)-p(A.B) p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-[p(AB)+p(AC)+p(BC)]
+p(ABC)
1.2. Công th c nhân xác su t:
1.2.1. p(A.B)=p(A).p(B) (2 bi n c đ c l p)ế
1.2.2. p(A.B)=p(A).p(B/A)
1 2 1 2 1 1 2 1
( ... ) ( ). ( / )... ( / .. )
n n n
p A A A p A p A A p A A A A
=
1.3. Công th c Bernoulli: cho 2 bi n c A và ế
A
1.3.1.
( )
x x n x
n n
p x C p q
=
, p=p(A), q=1-p
1.4. Công th c xác su t đ y đ :
1 1 2 2
( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ... ( ). ( / )
n n
p F p A p F A p A p F A p A p F A= + + +
1.5. Công th c Bayes:
( . ) ( ). ( / )
( / )
( ) ( )
i i i
i
p A F p A p F A
p A F
p F p F
= =
2. Bi n ng u nhiên:ế
2.1. B ng phân ph i xác su t (bi n ng u nhiên r i r c) ế
2.2. Hàm m t đ xác su t (
( )f x
) (bi n ng u nhiên liên t c)
2.2.1.
( )f x
0
2.2.2.
( ) 1f x dx
+∞
−∞
=
2.2.3.
( ) ( )
b
a
p a x b f x dx =
2.3. Hàm phân ph i xác su t (
( )F x
) (dùng cho c 2 lo i bi n-th ng là bi n ng u ế ườ ế
nhiên liên t c)
2.3.1.
( )F x
=p(
<x)
2.3.2.
'( ) ( )F x f x=
2.3.3.
( ) ( )
x
F x f t dt
−∞
=
2.4. Kỳ v ng
2.4.1.
1 1 2 2
( ) ...
n n
E x x p x p x p= + + +
(t b ng phân ph i xác su t)
2.4.2.
( ) ( )E x xf x dx
+∞
−∞
=
2.5. Ph ng sai:ươ
2.5.1.
2 2
( ) ( ) [ ( )]V x E x E x=
2.5.2.
2 2
( ) ( ) [ ( ) ]V x x f x dx xf x dx
+∞ +∞
−∞ −∞
=
3. M t s phân ph i xác su t thông d ng:
3.1. Phân ph i chu n t ng quát:
2
~ ( ; )X N
µ σ
Công thức cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức cơ bản - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công thức cơ bản 9 10 451