Ktl-icon-tai-lieu

công thức đồ thị điện xoay chiều

Được đăng lên bởi binhbinh288bn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Vật lí (KIT1) – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

Facebook: LyHung95

TỔNG HỢP CÔNG THỨC – ĐỒ THỊ TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU
BIẾN THIÊN CÔNG SUẤT THEO ω , L, C, R
Các cực
trị
P theo

ω

Đồ thị minh họa

Giá trị cực trị
P = I 2R =

U2
R
R 2 + (Z L − Z C ) 2

Pmax khi cộng hưởng: ω0 =
2

ϕ =0

U2
1
; Pmax =
;
LC
R+r

Pha của u và i
Tồn tại ω1 , ω 2 để công suất
P1 = P2 (hoặc I1 = I 2 ).
Khi đó ω1ω2 = ω02
ϕ1 = −ϕ 2 ⇒ cos ϕ1 = cos ϕ 2

P theo
C.

Pmax khi cộng hưởng:
1
U2
C0 = 2 ; Pmax =
;ϕ = 0
ω L
R+r

Tồn tại C1 ,C2 để công suất
P1 = P2 (hoặc I1 = I 2 ). Khi đó:
1
1
2
Z C1 + Z C 2 = 2 Z C0 ⇒
+
=
C1 C2 C0
ϕ1 = −ϕ 2 ⇒ cos ϕ1 = cos ϕ 2

P theo L

Pmax khi cộng hưởng:
1
U2
L0 = 2 ; Pmax =
;ϕ = 0
ωC
R+r

Tồn tại L1 , L2 để công suất
P1 = P2 (hoặc I1 = I 2 ) .
Khi đó:
Z L1 + Z L 2 = 2Z L0 ⇒ L1 + L2 = 2 L0

ϕ1 = −ϕ 2 ⇒ cos ϕ1 = cos ϕ 2
P theo R

Pmax theo BĐT Côsi
R0 + r = Z L − Z C ; Pmax

ϕ =±

U2
U2
=
=
2 Z L − Z C 2( R0 + r )

π
4

Tham gia khóa học LTĐH KIT-1 và Luyện giải đề môn Vật lí tại Hocmai.vn để đạt kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH năm 2014!

R1 , R2 để công suất P1 = P2 .
Khi đó:
( R1 + r )( R2 + r ) = ( R0 + r ) 2
P1 = P2 =

U2
R1 + R2 + 2r

ϕ1 + ϕ 2 =

π

2

⇒ sin ϕ1 = cos ϕ 2

Khóa học LTĐH môn Vật lí (KIT1) – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

PR theo
R

Facebook: LyHung95

R1 , R2 để công suất PR1 = PR 2 .
Khi đó:
R1 R2 = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 = R 2

PRmax theo BĐT Côsi

R = r + (Z L − Z C )

2

2

Pmax =

U2
2( R + r )

PR1 = PR 2 =

U2
R1 + R2 + 2r

BIẾN THIÊN UR THEO ω , L, C, R
Các cực
trị
UR theo

ω

Giá trị cực đại

U R = I .R =

U
R=
Z

Tồn tại hai giá trị

U
R 2 + (Z L − Z C )

2

URmax khi cộng hưởng: ω0 =
2

ϕ =0

UR
theo C.

UR theo
L

R

1
; U R max = U ;
LC

Khi có cộng hưởng thì URmax = U không phụ
thuộc R
1
2
; U R max = U ;
URmax khi cộng hưởng: ω0 =
LC
ϕ =0
Khi có cộng hưởng thì URmax = U không phụ
thuộc R

URmax khi cộng hưởng: ω0 =
2

ϕ =0

1
; U R max = U ;
LC

Khi có cộng hưởng thì URmax = U không phụ
thuộc R

Tham gia khóa học LTĐH KIT-1 và Luyện giải đề môn Vật lí tại Hocmai.vn để đạt kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH năm 2014!

Pha của u và i
Tồn tại hai giá trị ω1 , ω 2 để
U R1 = U R 2 (hoặc I1 = I 2 ) .
Khi đó:
ω1ω2 = ω02
ϕ1 = −ϕ 2 ⇒ cos ϕ1 = cos ϕ 2

Tồn tại hai giá trị C1 ,C2 để
U R1 = U R 2 (hoặc I1 = I 2 ) .
Khi đó:
1
1
2
Z C1 + Z C 2 = 2 Z C0 ⇒
+
=
C1 C2 C0
ϕ1 = −ϕ 2 ⇒ cos ϕ1 = cos ϕ 2
Tồn tại hai giá trị L1 , L2 để
U R1 = U R 2 (hoặc I1 = I 2 ) .
Khi đó:
Z L1 + Z L 2 = 2Z L0 ⇒ L1 + L2 = 2 L0

ϕ1 = −ϕ 2 ...
Khóa hc LTĐH môn Vt lí (KIT1) – Thy Đặng Vit Hùng (0985.074.831) Facebook: LyHung95
Tham gia khóa hc LTĐH KIT-1Luyn gii đề môn Vt lí ti Hocmai.vn để đạt kết qu cao nht trong k TSĐH năm 2014!
TNG HP CÔNG THC – ĐỒ TH TRONG ĐIN XOAY CHIU
BIN THIÊN CÔNG SUT THEO
ω
, L, C, R
Các cc
tr
Giá tr cc tr Đồ th minh ha Pha ca u và i
P theo
ω
R
ZZR
U
RIP
CL
22
2
2
)( +
==
P
max
khi cng hưởng:
r
R
U
P
LC
+
==
2
max
2
0
;
1
ω
;
0
=
ϕ
Tn ti
21
,
ωω
để công sut
21
PP = (hoc
21
II = ).
Khi đó
2
021
ωωω
=
2121
coscos
ϕϕϕϕ
==
P theo
C.
P
max
khi cng hưởng:
r
R
U
P
L
C
+
==
2
max
2
0
;
1
ω
; 0
=
ϕ
Tn ti
21
,CC để công sut
21
PP = (hoc
21
II = ). Khi đó:
021
21
211
2
0
CCC
ZZZ
CCC
=+=+
2121
coscos
ϕϕϕϕ
==
P theo L P
max
khi cng hưởng:
r
R
U
P
C
L
+
==
2
max
2
0
;
1
ω
;
0
=
ϕ
Tn ti
21
, LL để công sut
21
PP = (hoc
21
II = ) .
Khi đó:
02121
22
0
LLLZZZ
LLL
=+=+
2121
coscos
ϕϕϕϕ
==
P theo R P
max
theo BĐT Côsi
)(22
;
0
22
max0
rR
U
ZZ
U
PZZrR
CL
CL
+
=
==+
4
π
ϕ
±=
21
, RR đ công sut
21
PP = .
Khi đó:
2
021
)())(( rRrRrR
+=++
rRR
U
PP
2
21
2
21
++
==
2121
cossin
2
ϕϕ
π
ϕϕ
==+
công thức đồ thị điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công thức đồ thị điện xoay chiều - Người đăng: binhbinh288bn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
công thức đồ thị điện xoay chiều 9 10 106