Ktl-icon-tai-lieu

Công thức giải nhanh môn Hóa

Được đăng lên bởi Crackerhack Lê
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : C n H2n+2O2
Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 (1< n< 6 )
2.. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : C n H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2 < n < 7 )
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : C n H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3
( 2< n<7)
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2
( 1< n<5)
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : C n H2n+2O
( n  1).( n  2)
Số đồng phân Cn H2n+2O =
( 2< n<5)
2
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
( n  2).( n  3)
Số đồng phân Cn H2nO =
(3 < n < 7 )
2
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1
( n<5)
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo :
n 2 ( n  1)
Số tri este =
2
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
n ( n  1)
Số ete =
2
10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy :
Số C của ancol no hoặc ankan =

nCO2
n H 2O  nCO2

(Với nH 2

O

> n CO 2 )

11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối lượng CO 2 và khối lượng H2O :
mancol = mH 2

O

-

mCO2
11

12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau :
Số n peptitmax = xn
13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH 2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch
chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.
b a
m A = MA
m
Ví dụ : Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH.
Tìm m ? ( Mglyxin = 75 )
0,5  0,3
m = 75
= 15 gam
1
14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH 2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch
chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
b a
m A = MA
n
Ví dụ : Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol
HCl . Tìm m ? ( Malanin = 89 )
0,575  0,375
mA = 89
= 17,8 gam
1
15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H 2 trước và sau khi
dẫn qua bột Ni nung nóng.
Anken ( M1) + H2  Ni ,tc  A (M2) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toà...
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O
2
= 2
n- 2
(1< n< 6 )
2.. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Số đồng phân C
n
H
2n
O = 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 5 )
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O =
2
)2).(1( nn
( 2 < n < 5 )
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Số đồng phân C
n
H
2n
O =
2
)3).(2( nn
(3 < n < 7 )
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+3
N
Số đồng phân C
n
H
2n+3
N = 2
n-1
( n < 5 )
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo :
Số tri este =
2
)1(
2
nn
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
Số ete =
2
)1( nn
10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy :
Số C của ancol no hoặc ankan =
22
2
COOH
CO
nn
n
(Với n
H
2
O
> n
CO
2
)
11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối lượng CO
2
và khối lượng H
2
O :
m
ancol
= m
H
2
O
-
11
2
CO
m
12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau :
Số n peptit
max
= x
n
13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH
2
và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch
chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.
m
A
= M
A
m
ab
dụ : Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH.
Tìm m ? ( M
glyxin
= 75 )
m = 75
= 15 gam
14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH
2
và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch
chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
m
A
= M
A
n
ab
dụ : Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol
HCl . Tìm m ? ( M
alanin
= 89 )
m
A
= 89
1
375,0575,0
= 17,8 gam
15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken H
2
trước sau khi
dẫn qua bột Ni nung nóng.
Anken ( M
1
) + H
2
ctNi
o
,
A (M
2
) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn )
Số n của anken (C
n
H
2n
) =
)(14
)2(
12
12
MM
MM
Ví dụ : Cho X là hỗn hợp gồm olefin M và H
2
, có tỉ khối hơi so với H
2
là 5 . Dẫn X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xãy ra
hoàn toàn được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với H
2
là 6,25 .
Công thức giải nhanh môn Hóa - Trang 2
Công thức giải nhanh môn Hóa - Người đăng: Crackerhack Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức giải nhanh môn Hóa 9 10 626