Ktl-icon-tai-lieu

Coumarin

Được đăng lên bởi phanhanvt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Định nghĩa về coumarin
2. Phân loại, cấu trúc của 3 loại coumarin chính
3. Các tính chất lý hóa, sinh học của coumarin
4. Định tính coumarin trong dược liệu
5. Định lượng coumarin trong dược liệu
6. Các dược liệu tiêu biểu có coumarin
    (Bạch chỉ, Tiền hồ, Mù u, Sài đất)

UV 365 nm

1.  ĐINH NGHIA
̣
̃
Coumarin la nhưng 
̀
̃ Δ’ cua benzo 
̉
α­pyron (C6 – C3)
α­pyron

O
O

α
O

O

β

γ

O

O
O

O

α
O

O

benzo α­pyron

O

O

benzo 
β­pyron

benzo 
γ ­pyron
4

2.  NGUÔN 
̀
GÔC
́
­  Tư nhiên :  
̣
Phân lâp tư cây 
̣
̀
Coumaruna odorata
­  Tông hơp : 
̉
̣ Phan ưng Perkin
̉ ́

CHO
OH

H+

AcONa
Ac 2 O

OH O
ONa

OH-

O

O

coumarin

5

3.  PHÂN LOAI – CÂU TRUC 
̣
́
́
3.1. Nhom coumarin chinh danh (2 vong)
́
́
̀
       umbelliferon
3.2. Nhom furano­coumarin (3 vong): 
́
̀
       kiêu psoralen 
̉
       kiểu angelicin
3.3. Nhom pyrano­coumarin (3 vong): 
́
̀
       kiêu xanthyletin 
̉
       kiểu seselin
6

3.1.    Coumarin chinh danh
́
3.1.1. Dang monomer
̣

(thương co –OH / C
̀
́
7)

HO 6

6

HO 7

O

O

HO 7

O

O
OH

umbeliferon**           esculetin**

Ac
O

Me O 6

6

Me O 7

O

O

HO

7

Ph

O

Warfarin
O

O

herniarin              scopoletin**
7

3.1.   Coumarin chinh danh
́
3.1.2. Dang dimer
̣
Dicoumarol*

OH
4

O

  Ban đâu 
̀

OH
4
O

O

O

: Phân lâp tư cây 
̣
̀
Trifolium repens

  Hiên nay 
̣
: Tông hơp toan phân.
̉
̣
̀
̀
  Đa đươc đưa vao Dươc điên nhiêu nươc, 
̃
̣
̀
̣
̉
̀
́
  Lam thuôc chông đông (tri huyêt khôi, nghen mach)
̀
́
́
̣
́
́
̃
̣
  Chê phâm : Sintrom 4 mg (Ciba Geigy)
́
̉

8

3.2.    Nhom furano­coumarin 
́
3.2.1. Phân nhom psoralen (linear)
́
psoralen**           bergaptol           bergapten
OMe
5

OH
5
O

O

Me O
5'

4'

O

O

O

O

O

5

5

8

O

O

O

O

8

O

O

O

5
O

OH

O

O

O

8

OMe

peucedanin         xanthotoxol         xanthotoxin
9

3.2.    Nhom furano­coumarin 
́
3.2.2. Phân nhom angelicin (angular)
́
5

4
3

6
7

O 2 O

O

1

angelicin**
OMe

OMe

5

O

Me O 6
O

O

O

Me O 6
O

O

O

5

O

O

Iso­bergapten           sphondin             pimpinellin
10

3.3.  Nhom pyrano­coumarin 
́
3.3.1. Phân nhom xanthyletin
́
OMe
5

O

8

5

O

O

O

O

O

O

O

8

O

OMe

xanthyletin       xanthoxyletin       luvangentil
3.3.2. Phân nhom seselin
́
5

Me O 6

6

O

O

O

5

O

seselin                 brailin

O

O

11

3.3.  Nhom pyrano­coumarin 
́
3.3.3. Phân nhom khellin
́
O

O

O

O

4'
OH

3'

O
3'

O

4'
OMe

OH

OH

khelacton                  provismin

O

O

O

O

O

OAc

O

OAc

O

O

CO CH

CO CH

sami...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Coumarin - Người đăng: phanhanvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Coumarin 9 10 657