Ktl-icon-tai-lieu

cracking xúc tác

Được đăng lên bởi missoxy
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 3123 lần   |   Lượt tải: 8 lần
cracking xúc tác
GS. TS. NguyÔn H÷u Phó
Cracking xóc t¸c
Ho¸ häc
ChÊt xóc t¸c
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt
Hµ Néi
cracking xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cracking xúc tác - Người đăng: missoxy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
cracking xúc tác 9 10 624