Ktl-icon-tai-lieu

CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG

Được đăng lên bởi rooneyho1110
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTðH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Cực trị hàm trùng phương

CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
Các bài tập trong tài liệu này ñược biên soạn kèm theo bài giảng Cực trị hàm trùng phương thuộc khóa học
Luyện thi ñại học KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) tại website Hocmai.vn ñể giúp các Bạn kiểm
tra, củng cố lại các kiến thức ñược giáo viên truyền ñạt trong bài giảng Cực trị hàm trùng phương. ðể sử dụng
hiệu quả, Bạn cần học trước Bài giảng sau ñó làm ñầy ñủ các bài tập trong tài liệu này.

x4
− (3m + 1) x 2 + 2( m + 1)
4
Tìm m ñể ñồ thị hàm số có 3 ñiểm cực trị lập thành một tam giác có trọng tâm là gốc tọa ñộ.

Bài 1: Cho hàm số y =

Bài 2: Cho hàm số y = x 4 + 2mx 2 + m 2 + m (1). Tìm m ñể ñồ thị hàm số (1) có 3 ñiểm cực trị tạo thành
một tam giác có 1 góc bằng 1200.

Bài 3: Cho hàm số: y = x 4 − 2(1 − m) x 2 + 2
Tìm m ñể ñồ thị hàm số có 3 ñiểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32.

Bài 4: Cho hàm số: y = x 4 − 2m(m − 1) x 2 + m + 1
Tìm m ñể ñồ thị hàm số có cực ñại, cực tiểu và các ñiểm cực tạo thành một tam giác vuông cân.

Bài 5: Cho hàm số: y = ( x − m) 2 ( x − 1) 2 . Tìm m ñể ñồ thị hàm số có 3 ñiểm cực trị tạo thành 3 ñỉnh của
một tam giác ñều.

Bài 6: Cho hàm số: y = x 4 − 2( m 2 + 1) x 2 + 1 . Chứng minh rằng: với mọi m ñồ thị hàm số luôn có 3 ñiểm
cực trị. Với giá trị nào của m thì khoảng cách từ ñiểm cực ñại ñến ñường thẳng ñi qua 2 ñiểm cực tiểu của
ñồ thị hàm số nhỏ nhất.

Bài 7: Cho hàm số: y = mx 4 + ( m − 1) x 2 + 1 − 2m . Tìm m ñể ñồ thị hàm số chỉ có 1 ñiểm cực trị.
Bài 8: Cho hàm số: y =

x4
3
− mx 2 + . Tìm m ñể ñồ thị hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực ñại.
2
2

Bài 9: Cho hàm số: y = x 4 − 2mx 2 + 2m + m 4 . Tìm m ñể ñồ thị hàm số có cực ñại, cực tiểu và 3 ñiểm cực
trị ñó lập thành một tam giác ñều.

Bài 10: Cho hàm số: y = (1 − m) x 4 − mx 2 + 2m − 1 . Tìm m ñể ñồ thị hàm số ñã cho có ñúng 1 cực trị.

Giáo viên: Lê Bá Trần Phương
Nguồn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn

- Trang | 1 -

...
Khóa h
ọc LTðH KIT-1: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương)
Cực trị hàm trùng phương
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
Bài 1: Cho hàm số
4
2
(3 1) 2( 1)
4
x
y m x m
= + + +
Tìm m ñể ñồ thị hàm số có 3 ñiểm cực trị lập thành một tam giác có trọng tâm là gốc tọa ñộ.
Bài 2:
Cho hàm số
4 2 2
2
y x mx m m
= + + +
(1). Tìm m ñể ñồ thị hàm s(1) 3 ñiểm cực trị tạo thành
một tam giác có 1 góc bằng 120
0
.
Bài 3:
Cho hàm số:
4 2
y x m x
= +
Tìm m ñể ñồ thị hàm số có 3 ñiểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32.
Bài 4:
Cho hàm số:
4 2
2 ( 1) 1
y x m m x m
= + +
Tìm m ñể ñồ thị hàm số có cực ñại, cực tiểu và các ñiểm cực tạo thành một tam giác vuông cân.
Bài 5:
Cho hàm số:
2 2
( ) ( 1)
y x m x
=
. Tìm m ñể ñồ thị hàm s3 ñiểm cực trị tạo thành 3 ñỉnh của
một tam giác ñều.
Bài 6:
Cho hàm số:
4 2 2
2( 1) 1
y x m x
= + +
. Chứng minh rằng: với mọi m ñồ thị hàm số luôn 3 ñiểm
cực trị. Với giá trị nào của m thì khoảng cách từ ñiểm cực ñại ñến ñường thẳng ñi qua 2 ñiểm cực tiểu của
ñồ thị hàm số nhỏ nhất.
Bài 7:
Cho hàm số:
4 2
( 1) 1 2
y mx m x m
= + +
. Tìm m ñể ñồ thị hàm số chỉ có 1 ñiểm cực trị.
Bài 8:
Cho hàm số:
4
2
3
2 2
x
y mx
= +
. Tìm m ñể ñồ thị hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực ñại.
Bài 9:
Cho hàm số:
4 2 4
2 2
y x mx m m
= + +
. Tìm m ñể ñthị hàm số có cực ñại, cực tiểu và 3 ñiểm cực
trị ñó lập thành một tam giác ñều.
Bài 10:
Cho hàm số:
4 2
(1 ) 2 1
y m x mx m
= +
. Tìm m ñể ñồ thị hàm số ñã cho có ñúng 1 cực trị.
Giáo viên: Lê Bá Trần Phương
Nguồn : Hocmai.vn
CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
Các bài tập trong tài liệu này ñược biên soạn kèm theo bài giảng Cực trị hàm trùng phương thuộc khóa học
Luyện thi ñại học KIT-1: n Toán (Thầy Trần Phương) tại website Hocmai.vn ñể giúp các Bạn kiểm
tra, củng cố lại các kiến thức ñược giáo viên truyền ñạt trong bài giảng Cực trị hàm trùng phương. ðể sử dụng
hiệu quả, Bạn cần học trước Bài giảng sau ñó làm ñầy ñủ các bài tập trong tài liệu này.
CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG - Người đăng: rooneyho1110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG 9 10 661