Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi Thiên Bình
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN CHUYỂN VỊ
I.

Bảo tồn chuyển vị

1.1 Khái niệm
Bảo tồn tồn chuyển vị (ex-situ; off-site preservation) là chuyển dời và bảo tồn các
loài hoặc các nguyên liệu di truyền của chúng sang một môi trường mới nhân tạo không
phải là nơi cư trú tư nhiên vốn có của chúng.
Mục đích Bảo tồn chuyển vị là để nhân giống, lưu giữ, nhân nuôi vô tính hay cứu
hộ trong trường hợp:
Nơi sinh sống bị suy thoái hay huỷ hoại không thể lưu giữ lâu hơn các loài.
Dùng để làm vật liệu cho nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển sản phẩm mới, để
nâng cao kiến thức cho cộng đồng.
1.2 Các điều kiện để bảo tồn chuyển vị
Bảo tồn chuyển vị động vật bao gồm: vườn thú, trang trại nuôi động vật, thủy cung
và các chương trình nhân giống động vật.
Bảo tồn chuyển vị thực vật bao gồm: vườn thực vật, vườn ươm cây và các ngân
hàng hạt giống.
1.3 Tầm quan trọng của bảo tồn chuyển vị và mối quan hệ giữa bảo tồn nguyên
vị và chuyển vị
Bảo tồn chuyển vị là một bộ phận quan trọng trong chiến lược tổng hợp nhằm bảo
vệ các loài đang có nguy cơ tuyệt duyệt.
Bảo tồn chuyển vị và bảo tồn nguyên vị là những cách tiếp cận có tính bổ sung cho
nhau. Những cá thể từ các quần thể được bảo tồn chuyển vị sẽ được thả định kỳ ra ngoài
thiên nhiên để tăng cường cho các quần thể được bảo tồn nguyên vị.
1

Nghiên cứu trên các quần thể nuôi nhốt có thể cung cấp cho ta những hiểu biết về
đặc tính sinh học của loài và gợi ra những chiến lược bảo tồn mới cho các quần thể được
bảo tồn nguyên vị.
Các quần thể chuyển vị mà có thể tự duy trì quần thể thì sẽ giảm bớt nhu cầu phải
bắt các cá thể từ ngoài thiên nhiên để phục vụ mục đích trưng bày hoặc nghiên cứu.
Những con vật được nuôi nhốt và trưng bày sẽ góp phần giáo dục quần chúng về sự
cần thiết phải bảo tồn loài cũng như bảo vệ các thành viên khác của loài đó ngoài tự
nhiên.
Ngược lại bảo tồn nguyên vị là không thể thiếu đối với sự sống còn của những loài
không thể nuôi nhốt, cũng như để tiếp tục có các bài mới trưng bày trong các vườn thú,
thủy cung hay các vườn thực vật.
 Do các sinh vật hay các phần của cơ thể sinh vật được lưu giữ trong môi trường
nhân tạo, nên chúng bị tách khỏi quá trình tiến hoá tự nhiên. Vì thế mà mối liên hệ gắn bó
giữa bảo tồn chuyển vị với bảo tồn nguyên vị rất bổ ích cho công tác bảo tồn ĐDSH.
II.

Các hình thức bảo tồn chuyển vị

2.1 Vườn thú
Vai trò của các vườn động vật rất quan trọng. Các vườn thú cùng với các trường đại
học, các Cục, Vụ phụ trách về sinh vật hoang dã của Chính phủ và các tổ chức bảo tồn
hiện đang nuôi giữ tr...
CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN CHUYỂN VỊ
I. Bảo tồn chuyển vị
1.1 Khái niệm
Bảo tồn tồn chuyển vị (ex-situ; off-site preservation) chuyển dời bảo tồn các
loài hoặc các nguyên liệu di truyền của chúng sang mt môi trường mới nhân tạo không
phải là nơi cư trú tư nhiên vốn có của chúng.
Mục đích Bảo tồn chuyển vị để nhân giống, lưu giữ, nhân nuôi tính hay cứu
hộ trong trường hợp:
Nơi sinh sống bị suy thoái hay huỷ hoại không thể lưu giữ lâu hơn các loài.
Dùng đ làm vật liệu cho nghiên cứu, thực nghiệm phát triển sản phẩm mới, để
nâng cao kiến thức cho cộng đồng.
1.2 Các điều kiện để bảo tồn chuyển vị
Bảo tồn chuyển vị động vật bao gồm: vườn thú, trang trại nuôi động vật, thủy cung
và các chương trình nhân giống động vật.
Bảo tồn chuyển vị thực vật bao gồm: vườn thực vật, vườn ươm cây các ngân
hàng hạt giống.
1.3 Tầm quan trọng của bảo tồn chuyển vị và mối quan hệ giữa bảo tồn nguyên
vị và chuyển vị
Bảo tồn chuyển vị một bộ phận quan trọng trong chiến ợc tổng hợp nhằm bảo
vệ các loài đang có nguy cơ tuyệt duyệt.
Bảo tồn chuyển vị và bảo tồn nguyên vị là những cách tiếp cận có tính bổ sung cho
nhau. Những thể từ các quần thể được bảo tồn chuyển vị sẽ được thả định kỳ ra ngoài
thiên nhiên để tăng cường cho các quần thể được bảo tồn nguyên vị.
1
Đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng sinh học - Người đăng: Thiên Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đa dạng sinh học 9 10 801