Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về đồ thị

Được đăng lên bởi Đoàn Hiếu Tâm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V - Đại cương về đồ thị
5.1. Các khái niệm cơ bản: đỉnh, cạnh, đỉnh kề nhau, cạnh song song, vòng tại đỉnh. Đơn
và đa đồ thị, đồ thị đầy đủ, đồ thị rỗng. Bậc của các đỉnh, đỉnh treo, đỉnh cô lập. Công
thức và các tính chất liên hệ giữa số cạnh và bậc của các đỉnh.
5.1.1. Định nghĩa
Đồ thị G = (V, E) là một cặp gồm hai tập hợp V và E, trong đó V  , các phần tử của V
gọi là các đỉnh, các phần tử của E gọi là các cạnh, mỗi cạnh tương ứng với hai đỉnh. Nếu
cạnh e tương ứng với hai đỉnh u và v thì ta nói u và v là hai đỉnh kề nhau. Ta cũng nói
cạnh e tới (kề với) các đỉnh u và v. Ký hiệu e = uv.
Cạnh uu tương ứng với hai đỉnh trùng nhau gọi là vòng (khuyên) tại u. Hai cạnh phân
biệt cùng tương ứng với một cặp đỉnh gọi là hai cạnh song song.
Đồ thị không có cạnh song song và cũng không có vòng (khuyên) gọi là đơn đồ thị,
ngược lại là đa đồ thị.
Đơn đồ thị mà mọi cặp đỉnh của nó kề nhau được gọi là đồ thị đầy đủ. Đồ thị rỗng là đồ
thị không có cạnh nào.
Đồ thị G' = (V', E') được gọi là đồ thị con của đồ thị G = (V, E) nếu V'  V và E'  E.
(Xem ví dụ về một số đồ thị ở trang tiếp theo)
5.1.2. Bậc của một đỉnh
Xét một đỉnh v trong đồ thị G. Số cạnh tới v (kề với v), trong đó mỗi vòng tại v được kể
là hai cạnh tới v, được gọi là bậc của v và ký hiệu là d(v).

Ví dụ trong đồng thị trên a, c, d có bậc là 3, còn b có bậc 5.
Đỉnh bậc 0 được gọi là đỉnh cô lập.

Đỉnh có bậc 1 được gọi là đỉnh treo, cạnh tới đỉnh treo được gọi là cạnh treo.
Như vậy, đồ thị rỗng là đồ thị mà mọi đỉnh là đỉnh cô lập.
Bài tập
1. Tìm bậc của đỉnh ở mỗi đồ thị sau

Giữa bậc của các đỉnh và số cạnh có mối quan hệ thú vị sau:
5.1.3. Định lý
Với mọi đồ thị G = (V, E) ta có

 d (v ) 2 | E | .
vV

Chứng minh: Hiển nhiên vì mỗi cạnh đều tới hai đỉnh.
Hệ quả 1. Tổng các bậc của các đỉnh bậc lẻ là một số chẵn
Hệ quả 2. Mọi đồ thị đều có số chẵn các đỉnh bậc lẻ.

Hệ quả 3. Đồ thị đầy đủ Kn có n(n-1)/2 cạnh.
Bài tập
2. Vẽ đơn đồ thị có 4 đỉnh với bậc các đỉnh là 3, 2, 2, 1.
3. Vẽ một đơn đồ thị mà mọi đỉnh của nó đều có bậc là k (1 ≤ k ≤ 5).
4. Vẽ đơn đồ thị có 6 đỉnh, trong đó có
a) 3 đỉnh bậc 3 và 3 đỉnh bậc 1;
b) bậc các đỉnh là 1, 2, 3, 3, 4, 5;
c) bậc các đỉnh là 2, 2, 4, 4, 4, 4.
5. Có bao nhiêu đa đồ thị có 4 đỉnh và bậc mỗi đỉnh bằng 2?
5.2. Biểu diễn ma trận của đồ thị. Sự đẳng cấu giữa các đồ thị.
5.2.1. Biểu diễn ma trận
Cho đồ thị G có n đỉnh là v1, v2, ..., vn. Ma trận liên kết của G, với thứ tự các đỉnh là v1,
v2,..., vn là ma trận vuông n x n
[mij]
trong đó mij = số cạnh nố...
Chương V - Đại cương về đồ thị
5.1. Các khái niệm cơ bản: đỉnh, cạnh, đỉnh kề nhau, cạnh song song, vòng tại đỉnh. Đơn
đa đồ thị, đồ thị đầy đủ, đồ thị rỗng. Bậc của các đỉnh, đỉnh treo, đỉnh lập. Công
thức và các tính chất liên hệ giữa số cạnh và bậc của các đỉnh.
5.1.1. Định nghĩa
Đồ thị G = (V, E) là một cặp gồm hai tập hợp V và E, trong đó V , các phần tử của V
gọi là các đỉnh, các phần tử của E gọi là các cạnh, mỗi cạnh tương ứng với hai đỉnh. Nếu
cạnh e tương ứng với hai đỉnh u và v thì ta nói u và v là hai đỉnh kề nhau. Ta cũng nói
cạnh e tới (kề với) các đỉnh u và v. Ký hiệu e = uv.
Cạnh uu tương ứng với hai đỉnh trùng nhau gọi là vòng (khuyên) tại u. Hai cạnh phân
biệt cùng tương ứng với một cặp đỉnh gọi là hai cạnh song song.
Đồ thị không có cạnh song song và cũng không có vòng (khuyên) gọi là đơn đồ thị,
ngược lại là đa đồ thị.
Đơn đồ thị mà mọi cặp đỉnh của nó kề nhau được gọi là đồ thị đầy đủ. Đồ thị rỗng là đồ
thị không có cạnh nào.
Đồ thị G' = (V', E') được gọi là đồ thị con của đồ thị G = (V, E) nếu V' V và E' E.
(Xem ví dụ về một số đồ thị ở trang tiếp theo)
5.1.2. Bậc của một đỉnh
Xét một đỉnh v trong đồ thị G. Số cạnh tới v (kề với v), trong đó mỗi vòng tại v được kể
là hai cạnh tới v, được gọi là bậc của v và ký hiệu là d(v).
Ví dụ trong đồng thị trên a, c, d có bậc là 3, còn b có bậc 5.
Đỉnh bậc 0 được gọi là đỉnh cô lập.
Đại cương về đồ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về đồ thị - Người đăng: Đoàn Hiếu Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đại cương về đồ thị 9 10 830