Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi pp99
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG MÔN ĐẠI SOÁ TUYEÁN TÍNH ( TOAÙN ĐẠI SỐ B1 )
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN ( 45 TIEÁT )
CHÖÔNG I : MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH
Ma traän. Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng cuûa ma traän.
Khaùi nieäm töông ñöông doøng.
Heä phöông trình tuyeán tính. Phöông phaùp Gauss - Jordan vaø phöông phaùp
Gauss giaûi một heä phöông trình tuyeán tính.
Daïng baäc thang ( ruùt goïn theo doøng ) vaø daïng baäc thang ruùt goïn ( ruùt goïn
theo doøng töøng baäc ) cuûa ma traän. Haïng cuûa ma traän.
CHÖÔNG II : TÍNH TOAÙN MA TRAÄN – MA TRAÄN KHAÛ NGHÒCH
Pheùp chuyeån vò ma traän. Pheùp nhaân một soá thöïc vôùi ma traän.
Pheùp coäng vaø pheùp nhaân ma traän. Ma traän ñôn vò.
Pheùp nhaân vaø pheùp luõy thöøa ma traän vuoâng cuøng caùc tính chaát. Caùc
haèng ñaúng thöùc vaø nhò thöùc Newton duøng cho caùc ma traän vuoâng giao hoaùn.
Caùc ma traän vuoâng ñaëc bieät : ma traän ñöôøng cheùo, ma traän tam giaùc treân
vaø döôùi, ma traän ñoái xöùng. Caùc pheùp tính aùp duïng cho ma traän ñöôøng cheùo.
Ma traän vuoâng khaû nghòch . Ñieàu kieän caàn vaø ñuû cho tính khaû nghòch
cuûa ma traän vuoâng. Duøng caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng ñeå kieåm tra
một ma traän vuoâng khaû nghòch vaø tìm ma traän nghòch ñaûo cuûa noù . Aùp duïng
giaûi caùc phöông trình ma traän daïng AX = B , XA = B vaø AXC = B ( A, B, C
laø caùc ma traän cho tröôùc vaø A, C vuoâng khaû nghòch. X laø ma traän aån ) .
CHÖÔNG III : ÑÒNH THÖÙC CUÛA MA TRAÄN VUOÂNG
Ñònh thöùc caùc ma traän vuoâng caáp 1, caáp 2 vaø caáp 3 ( qui taéc Sarrus vôùi
6 ñöôøng cheùo ). Ñònh thöùc caùc ma traän vuoâng caáp n ñöôïc tính theo caùc ñònh
thöùc caùc ma traän vuoâng caáp ( n – 1 ) döïa vaøo coâng thöùc khai trieån theo một
doøng hay một coät naøo ñoù. Ñònh thöùc caùc ma traän ñöôøng cheùo, ma traän tam
giaùc, ma traän coù hai doøng hay hai coät tæ leä.
Söï thay ñoåi cuûa ñònh thöùc khi duøng caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
hay treân coät. Aùp duïng ñeå tính caùc ñònh thöùc caáp lôùn.
Kieåm tra một ma traän khaû nghòch vaø tìm ma traän nghòch ñaûo baèng
phöông phaùp ñònh thöùc.
Qui taéc Cramer giaûi caùc heä phöông trình tuyeán tính coù soá phöông trình
baèng soá aån ( ñaëc bieät ñeå bieän luaän theo tham soá ).

CHÖÔNG IV : KHOÂNG GIAN VECTOR Rn
Khoâng gian vector Rn vaø minh hoïa hình hoïc khi n = 1, 2,3 .
Khoâng gian con cuûa Rn . Khoâng gian giao vaø khoâng gian toång .
Toå hôïp tuyeán tính caùc vector . Khoâng gian con sinh bôûi moät taäp hôïp
höõu haïn. Ñieàu kieän ñeå một vector th...
ÑEÀ CÖÔNG MÔN ĐẠI SOÁ TUYEÁN TÍNH ( TOAÙN ĐẠI SỐ B1 )
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN ( 45 TIEÁT )
CHÖÔNG I : MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH
Ma traän. Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng cuûa ma traän.
Khaùi nieäm töông ñöông doøng.
Heä phöông trình tuyeán tính. Phöông phaùp Gauss - Jordan vaø phöông phaùp
Gauss giaûi một heä phöông trình tuyeán tính.
Daïng baäc thang ( ruùt goïn theo doøng ) vaø daïng baäc thang ruùt goïn ( ruùt goïn
theo doøng töøng baäc ) cuûa ma traän. Haïng cuûa ma traän.
CHÖÔNG II : TÍNH TOAÙN MA TRAÄN – MA TRAÄN KHAÛ NGHÒCH
Pheùp chuyeån vò ma traän. Pheùp nhaân một soá thöïc vôùi ma traän.
Pheùp coäng vaø pheùp nhaân ma traän. Ma traän ñôn vò.
Pheùp nhaân vaø pheùp luõy thöøa ma traän vuoâng cuøng caùc tính chaát. Caùc
haèng ñaúng thöùc vaø nhò thöùc Newton duøng cho caùc ma traän vuoâng giao hoaùn.
Caùc ma traän vuoâng ñaëc bieät : ma traän ñöôøng cheùo, ma traän tam giaùc treân
vaø döôùi, ma traän ñoái xöùng. Caùc pheùp tính aùp duïng cho ma traän ñöôøng cheùo.
Ma traän vuoâng khaû nghòch . Ñieàu kieän caàn vaø ñuû cho tính khaû nghòch
cuûa ma traän vuoâng. Duøng caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng ñeå kieåm tra
một ma traän vuoâng khaû nghòch vaø tìm ma traän nghòch ñaûo cuûa noù . Aùp duïng
giaûi caùc phöông trình ma traän daïng AX = B , XA = B vaø AXC = B ( A, B, C
laø caùc ma traän cho tröôùc vaø A, C vuoâng khaû nghòch. X laø ma traän aån ) .
CHÖÔNG III : ÑÒNH THÖÙC CUÛA MA TRAÄN VUOÂNG
Ñònh thöùc caùc ma traän vuoâng caáp 1, caáp 2 vaø caáp 3 ( qui taéc Sarrus vôùi
6 ñöôøng cheùo ). Ñònh thöùc caùc ma traän vuoâng caáp n ñöôïc tính theo caùc ñònh
thöùc caùc ma traän vuoâng caáp ( n – 1 ) döïa vaøo coâng thöùc khai trieån theo một
doøng hay một coät naøo ñoù. Ñònh thöùc caùc ma traän ñöôøng cheùo, ma traän tam
giaùc, ma traän coù hai doøng hay hai coät tæ leä.
Söï thay ñoåi cuûa ñònh thöùc khi duøng caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
hay treân coät. Aùp duïng ñeå tính caùc ñònh thöùc caáp lôùn.
Kieåm tra một ma traän khaû nghòch vaø tìm ma traän nghòch ñaûo baèng
phöông phaùp ñònh thöùc.
Qui taéc Cramer giaûi caùc heä phöông trình tuyeán tính coù soá phöông trình
baèng soá aån ( ñaëc bieät ñeå bieän luaän theo tham soá ).
Đại số tuyến tính - Trang 2
Đại số tuyến tính - Người đăng: pp99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đại số tuyến tính 9 10 201