Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi Bật Hưng
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính
Nguyeãn Anh Thi
Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân, Tp Hoà Chí Minh

2014

Nguyeãn Anh Thi

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính

Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

Chöông 1

MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH
TUYEÁN TÍNH

Nguyeãn Anh Thi

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính

Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

Noäi dung

Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH
1. Ma traän
2. Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
3. Heä phöông trình tuyeán tính
4. Ma traän khaû nghòch
5. Phöông trình ma traän

Nguyeãn Anh Thi

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính

Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

1.
2.
3.
4.
5.

Ma traän
Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
Heä phöông trình tuyeán tính
Ma traän khaû nghòch
Phöông trình ma traän

1. Ma traän

1.1. Ñònh nghóa vaø kyù hieäu.
1.2. Ma traän vuoâng.
1.3. Caùc pheùp toaùn ma traän.

Nguyeãn Anh Thi

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính

Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

1.
2.
3.
4.
5.

Ma traän
Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
Heä phöông trình tuyeán tính
Ma traän khaû nghòch
Phöông trình ma traän

1.1. Ñònh nghóa vaø kyù hieäu
Ñònh nghóa
Moät ma traän loaïi m × n treân R laø moät baûng chöõ nhaät goàm m doøng, n
coät vôùi mn heä soá trong R coù daïng


a11 a12 . . . a1n
 a21 a22 . . . a2n 

A=
. . . . . . . . . . . . 
am1 am2 . . . amn
Vieát taét: A = (aij )m×n hay A = (aij ), trong ñoù aij ∈ R.

Nguyeãn Anh Thi

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính

Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

1.
2.
3.
4.
5.

Ma traän
Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
Heä phöông trình tuyeán tính
Ma traän khaû nghòch
Phöông trình ma traän

1.1. Ñònh nghóa vaø kyù hieäu

aij laø heä soá ôû doøng i, coät j cuûa ma traän A (heä soá naøy coøn ñöôïc kyù
hieäu laø Aij ).
Kyù hieäu Mm×n (R) laø taäp hôïp taát caû nhöõng ma traän loaïi m × n treân R.

Ví duï


A=

1 2 3
0 1 2


1 2
∈ M2×3 (R); B = 0 1 ∈ M3×2 (R).
2 3

Nguyeãn Anh Thi

Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính

Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH

1.
2.
3.
4.
5.

Ma traän
Caùc pheùp bieán ñoåi sô caáp treân doøng
Heä phöông trình tuyeán tính
Ma traän khaû nghòch
Phöông trình ma traän

1.1. Ñònh nghóa vaø kyù hieäu

Ma traän coù caùc heä soá b...
Noäi dung
Chöông 1: MA TRAÄN VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH TUYEÁN TÍNH
Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính
Nguyeãn Anh Thi
Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân, Tp Hoà Chí Minh
2014
Nguyeãn Anh Thi Baøi giaûng moân hoïc Ñaïi soá tuyeán tính
Đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số tuyến tính - Người đăng: Bật Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Đại số tuyến tính 9 10 103