Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mô hình Hồi qui logistic

Được đăng lên bởi Tuong Vy Tran
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 17857 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Public Health Development Center

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
HỒI QUY LOGISTIC

nguyenkinh@ytecongcong.com

NỘI DUNG
Sai lệch xác định mô hình................................................................................................................................ 2
Mức độ phù hợp (Goodness-of-fit)................................................................................................................ 8
Đa cộng tuyến (Multicollinearity)................................................................................................................. 11
Ảnh hưởng của đối tượng nghiên cứu (Influential observations).........................................................14
Vấn đề với biến số định danh, thứ tự.......................................................................................................... 27
Nguồn................................................................................................................................................................. 27
Tài liệu chia sẻ miễn phí tại Ytecongcong.COM
Góp ý gửi về nguyenkinh@ytecongcong.com

Ubuntu 12.04 :: LibreOffice :: Trang 1

nguyenkinh@ytecongcong.com

GIỚI THIỆU
Dịch và biên tập từ tài liệu mở của UCLA
Khi xây dựng mô hình hồi quy logistic (sau được gọi tắt là mô hình) nhằm xác định các mối liên quan đa biến
hay nhằm mục đích dự đoán nếu không đáp ứng các giả định của mô hình - tức là các tiền đề phải thừa
nhận để có thể xây dựng mô hình - có thể dẫn đến ước lượng sai hệ số của mô hình hoặc cho ra sai số
chuẩn của hệ số ước lượng được rất lớn và đương nhiên dẫn đến suy diễn kết quả phân tích sai lệch. Do đó
trước khi sử dụng kết quả phân tích từ mô hình trong suy diễn và giải thích kết quả cần phải kiểm tra xem mô
hình xây dựng được có đủ phù hợp không. Bài viết này tập trung vào cách làm thế nào để đánh giá sự phù
hợp của mô hình, các vấn đề gây sai lệch và phát hiện các đối tượng nghiên cứu có tác động đáng kể đến
mức độ phù hợp của mô hình hay đến ước lượng của các tham số của mô hình. Các giả định được xem xét
và đánh giá bao gồm:
•

Hàm logistic là phù hợp với biến thiên xác suất của các biến số độc lập

•

Không bỏ mất biến số quan trọng khỏi mô hình

•

Không thêm vào mô hình biến số không liên quan

•

Không có sai số đo lường trong các biến số độc lập

•

Các đối tượng nghiên cứu là độc lập với nhau

•

Các biến số độc lập không có tương quan tuyến tính với nhau

Chú ý: Biến số độc lập được đưa vào mô hình được gọi là biến số tiên đoán trong tài liệu này. Các ví d...
Public Health Development Center
ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
HỒI QUY LOGISTIC
Đánh giá mô hình Hồi qui logistic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mô hình Hồi qui logistic - Người đăng: Tuong Vy Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đánh giá mô hình Hồi qui logistic 9 10 0