Ktl-icon-tai-lieu

danh pháp hợp chất hữu cơ

Được đăng lên bởi Thanh Binh
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DANH PHÁP
HỢP CHẤT HỮU CƠ

Báo cáo viên: Hoàng Giang
Trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước
Phone: 0651889289-0908219147
Email: GiangCQT@Gmail.com
GiangCQT@Yahoo.com
Website: 

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. Phân loại chung về danh pháp hợp chất
hữu cơ
1. Danh pháp hệ thống
2. Danh pháp thường
3. Danh pháp nửa hệ thống hay danh pháp
nửa thông thường

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
II. Phân loại danh pháp IUPAC
Gồm nhiều loại như: tên thay thế, tên trao đổi,
tên loại chức (hay là tên gốc chức), tên dung
hợp, tên kết hợp, tên cộng, tên trừ, tên nhân,
tên của dị vòng theo Hantzsch và Widman, tên
thường và tên nửa hệ thống được lưu dùng
trong hệ thống tên của IUPAC…
1. Tên thay thế
2. Tên loại chức hay tên gốc chức

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
III. Quy định về sử dụng các chỉ số vị trí
và các loại dấu trong danh pháp IUPAC
1. Các chỉ số về vị tri
2. Dấu phẩy
3. Gạch nối
4. Khoảng trống
5. Dấu móc cong
6. Dấu móc vuông

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
IV. Tiền tố, hiđrua nền và nhóm đặc trưng
1. Tiền tố
2. Hiđrua nền
3. Nhóm đặc trưng

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
V. Quy tắc gọi tên theo danh pháp thay thê
1. Tên hiđrocacbon
2. Tên dẫn xuất của hiđrocacbon

DANH PHÁP HỆ THỐNG
Đó là loại danh pháp trong đó mọi bộ phận cấu
thành đều có ý nghĩa hệ thống. Thi dụ tên gọi
hexan (C6H14) gồm hai bộ phận là hexa- (một
tiền tố xuất phát từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là
sáu) và –an (một hậu tố nói lên hiđrocacbon
no). Do đó ta có tên hex(a)+an =hexan

DANH PHÁP THƯỜNG
Danh pháp thường hay danh pháp thông
thường là loại danh pháp được hình thành dựa
theo nguồn gốc tìm ra hoặc theo tinh chất bề
ngoài (màu sắc, mùi vị…) hoặc một yếu tố khác
không có tinh hệ thống. Thi dụ: ure có nguồn
gốc từ urine (tiếng Pháp có nghĩa là nước tiểu)
vì ure lần đầu tiên được tách ra từ nước tiểu.

DANH PHÁP NỬA HỆ THỐNG
Loại danh pháp này có tinh cách trung gian
giữa hai loại trên, vì nó chỉ có một vài yếu tố hệ
thống. Thi dụ: stiren (C6H5CH=CH2) có nguồn
gốc từ stirax (tên một loại nhựa cây cho ta
stiren) và chỉ có hậu tố –en (nói lên sự có mặt
của nối đôi C=C) là yếu tố hệ thống.

TÊN THAY THÊ
Tên thay thế hay là tên thế được tạo nên nhờ
thao tác thay thế, tức là thay một hay nhiều
nguyên tử H ơ...



 !"  #$%
&'()*++,-+,.','+-*,*/0
123"42352
"4652
7&89:&;;;5 !&< : 525
danh pháp hợp chất hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
danh pháp hợp chất hữu cơ - Người đăng: Thanh Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
danh pháp hợp chất hữu cơ 9 10 723