Ktl-icon-tai-lieu

DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 12 ( NVK)

Được đăng lên bởi khanhthanhhoa07091993
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SV:Nguyễn Văn Khánh

VIỆN ĐIỆN-ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ:DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
A.LÝ THUYẾT CƠ BẢN
1. Dao động điện từ.

a. Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động
+ Mạch dao động là một mạch điện kín gồm một tụ điện có điện dung C và
một cuộn dây có độ tự cảm L, có điện trở thuần không đáng kể nối với nhau.
+ Điện tích trên tụ điện trong mạch dao động: q = q0 cos( t + ).
+ Điện áp giữa hai bản tụ điện:

u=

q
q
= U0 cos( t + ). Với Uo = 0
C
C

Nhận xét: Điện áp giữa hai bản tụ điện CÙNG PHA với điện tích trên tụ điện
+ Cường độ dòng điện trong cuộn dây: i = q' = - q0sin( t + ) = I0cos( t +

+

2

); với I0 =

q0 .
Nhận xét : Cường độ dòng điện NHANH PHA hơn Điện tích trên tụ điện góc

+ Hệ thức liên hệ : (

+ Tần số góc :

=

q 2
)
q0

(

i 2
)
I0

1 Hay: (

q 2
)
I0

(

i 2
)
I0

1

Hay: (

q 2
)
q0

2
(

i 2
)
.q0

1
LC

+ Chu kì và tần số riêng của mạch dao động: T = 2

1

LC và f =

2

LC

+ Liên hệ giữa giá trị biên độ và hiệu dụng: U0 = U 2 ; I0 = I 2 A

mỗi lần thất bại chúng ta lại có một kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn ở lần sau

1

SV:Nguyễn Văn Khánh

VIỆN ĐIỆN-ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com

b. Năng lượng điện từ trong mạch dao động
+ Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện: WC =

+ Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm: WL =

1 q 2 1 q02
=
cos2( t + ).
2 C 2 C
1 2 1
Li = L
2
2

2

q 02 sin2( t + ) =

1 q02
2 C

sin2( t + ).
Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số góc:

T
.
2

’ = 2 ; f’=2f và chu kì T’ =

+ Năng lượng điện từ trong mạch: W = WC + WL =

1 q02
1 q02
cos2( t + ) +
sin2( t + )
2 C
2 C

1 q02 1 2 1
W=
= LI 0 = CU 02 = hằng số.
2 C 2
2

Hay :

+ Liên hệ giữa q0, I0 và U0 trong mạch dao động: q0 = CU0 =

I0

= I0 LC .

L: độ tự cảm, đơn vị henry(H)
1mH = 10-3 H [mili (m) = 10 3 ]
1 H = 10-6 H [micrô( )= 10 6 ]

C:điện dung đơn vị là Fara (F)
1mF = 10-3 F [mili (m) = 10 3 ]
1 F = 10-6 F [micrô( )= 10 6 ]

f:tần số đơn vị là Héc (Hz)
1KHz = 103 Hz [ kilô =103 ]
1MHz = 106 Hz [Mêga(M) = 106 ]

1nH = 10-9 H [nanô (n) = 10

1nF = 10-9 F [nanô (n) = 10 9 ]
1pF = 10-12 F [picô (p) = 10 12 ]

1GHz = 109 Hz [Giga(G) = 109 ]

9

]

2.dao động điện từ tắt dần

+ hiện tượng :khi trong mạch có thêm điện trở R.Ta tiến hành nạp điện cho tụ điện rồi tiến hành
cho tụ phóng điện qua R và ống dây L.Như vậy ở đây vẫn có sự chuyển hóa giữa năng lượng
điện trường của tụ và năng lượng từ trường ống dây.Nhưng đông thời nă...
SV:Nguyễn Văn Khánh VIỆN ĐIỆN-ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
mi ln tht bi chúng ta li có mt kinh nghiệm để thc hin tốt hơn ln sau
CHUYÊN ĐỀ:DAO ĐỘNG ĐIỆN T
A.LÝ THUYẾT CƠ BẢN
1. Dao động điện t.
a. S biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động
+ Mạch dao động là mt mạch điện kín gm mt t điện có điện dung C và
mt cuộn dây có độ t cảm L, có điện tr thuần không đáng kể ni vi nhau.
+ Điện tích trên t điện trong mạch dao động: q = q
0
cos( t + ).
+ Điện áp gia hai bn t điện: u =
C
q
= U
0
cos( t + ). Vi U
o
=
C
q
0
Nhn xét: Điện áp gia hai bn t điện CÙNG PHA với điện tích trên t điện
+ Cường độ dòng điện trong cun y: i = q' = - q
0
sin( t + ) = I
0
cos( t + +
2
); vi I
0
=
q
0
.
Nhn xét : ờng độ dòng điện NHANH PHA hơn Điện tích trên t điện góc
2
+ H thc liên h :
1)()(
2
0
2
0
I
i
q
q
Hay:
1)()(
2
0
2
0
I
i
I
q
Hay:
1)
.
()(
2
0
2
0
q
i
q
q
+ Tn s góc : =
LC
1
+ Chu kì và tn s riêng ca mạch dao động: T = 2
LC
f =
LC2
1
+ Liên h gia giá tr biên đ và hiu dng: U
0
= U
; I
0
= I
A
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 12 ( NVK) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 12 ( NVK) - Người đăng: khanhthanhhoa07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 12 ( NVK) 9 10 223