Ktl-icon-tai-lieu

đạo hàm và vi phân

Được đăng lên bởi Trần Thứ Trương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ
TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA HÀM MỘT BIẾN

I/ ĐẠO HÀM:
I1/ Các quy tắc tính đạo hàm:
1/

( u + v) ' = u'+ v'
( cu) ' = cu'

3/
(c là hằng số)
I2/ Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản:

( c) ' = 0 (c là hằng số)
1/
( sin x) ' = cosx
3/
5/

(a ) '= a
7/
9/

4/

æ
uö
u'v - uv'
÷
ç
÷=
'
ç
÷
ç
÷
v2
èvø

( x ) ' = mx
2/
4/

2

x

( uv) ' = u'v + uv'

m

( tgx) ' = cos1 x
x

2/

6/

m- 1

( cosx) ' = -

( cot gx) ' = -

(e ) '= e
8/
x

lna

1
( log x) ' = x lna
a

10/

x

1

( arccosx) ' = -

1- x2

11/

1
sin2 x

( ln) ' = x1

1

( arcsin x) ' =

sin x

1- x2

12/

1

( arctgx) ' = 1+ x

2

13/
I3/ Một vài đạo hàm cấp cao của một vài hàm số sơ cấp:
( n)

1/

f ( x) = xk,

2/

f ( x) = ex, f

3/

f ( x) = sin x, f

4/

f ( x) = cosx, f

f

( n)

( x) = k ( k - 1) ...( k -

n + 1) xk- n (n £ k)

( x) = e

x

( 2k)

( x) = ( - 1)

( 2k)

( x) = ( - 1)

k

k

sin x ; f

( 2k+1)

( x) = ( - 1)

( 2k+1)

( x) = ( - 1)

cosx ; f

k

k

cosx

sin x

f ( x) =
5/

f ( x) =

n
1
n!
( n)
, f ( x) = ( - 1)
n+1
1+ x
( 1+ x)

1
n!
( n)
, f ( x) =
n+1
1- x
( 1- x)

6/
I4/ Các định lý cơ bản về đạo hàm:

1/ Định lý Fremat: Giả sử hàm số f đạt cực trị tại điểm
điểm

x0

thì

f '( x0 ) = 0

. Nếu f có đạo hàm tại

.

éa, bù® R
ë ú
û
2/ Định lý Rolle: Giả sử hàm số f: ê
liên tục trên đoạn

hàm trên khoảng
cho

x0

f '( c) = 0

( a,b) . Nếu f ( a) = f ( b)

thì tồn tại ít nhất một điểm

.

é

éa, bù
ê
ë ú
ûvà có đạo

c Î ( a,b)

sao

ù

ëa, bú
ûvà có đạo hàm trên
3/ Định lý Lagrange: Nếu hàm số f liên tục trên đoạn ê

( a, b) thì tồn tại ít nhất một điểm c Î ( a,b)
f ( b) - f ( a) = f '( c) .( b - a)

khoảng

sao cho

é

ù

ëa, bú
ûvà có đạo
4/ Định lý Cauchy: Giả sử f và g là hai hàm số liên tục trên đoạn ê
hàm trên khoảng

c Î ( a,b)

( a,b) . Nếu g'( x) ¹

sao cho

0

với mọi

f '( c)

g'( c)

=

x Î ( a, b)

thì tồn tại ít nhất một điểm

f ( b) - f ( a)

g( b) - g( a)

I5/ Ứng dụng của đạo hàm:
1/ Công thức Taylor:

é

ù

ëa, bú
ûvà có đạo hàm cấp
Giả sử hàm số f có các đạo hàm cấp n liên tục trên đoạn ê
n + 1 tren khoảng

f ( b) = f ( a) +

( a, b) . Khi đó tồn tại một điểm c Î ( a, b)

f '( a)
1!

( b - a) +

f ''( a)
2!

( b - a)

2/ Công thức Maclaurin:
Giả sử hàm số f có các đạo hàm đến cấp
trên một khoảng mở chứa điểm 0). Khi đó :

2

+ ... +

( n + 1)

f

sao cho

( n)

( a)

n!

( b - a)

n

+

( n+1)

( c) b - a
(
)
( n + 1) !
f

tên một lân cận điểm 0 (tức là

n+1

f '( 0)

f ( x) = f ( 0) +
R n ( x) =

x+

1!

f "( 0)
2!

Với

x + ... +...
CÁC CÔNG THỨC ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ
TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA HÀM MỘT BIẾN
I/ ĐẠO HÀM:
I1/ Các quy tắc tính đạo hàm:
1/
( )
u v ' u' v'+ = +
2/
( )
uv ' u'v uv'= +
3/
( )
cu ' cu'=
(c là hằng số) 4/
2
u u'v uv'
'
v
v
æö
-
÷
ç
÷
=
ç
÷
ç
÷
ç
è ø
I2/ Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản:
1/
( )
c ' 0=
(c là hằng số) 2/
( )
m m 1
x ' mx
-
=
3/
( )
sinx ' cosx=
4/
( )
cosx ' sinx= -
5/
( )
2
1
tgx '
cos x
=
6/
7/
( )
x x
a ' a lna=
8/
( )
x x
e ' e=
9/
( )
a
1
log x '
xlna
=
10/
( )
1
ln '
x
=
11/
( )
2
1
arcsinx '
1 x
=
-
12/
( )
2
1
arccosx '
1 x
= -
-
13/
( )
2
1
arctgx '
1 x
=
+
I3/ Một vài đạo hàm cấp cao của một vài hàm số sơ cấp:
1/
( )
( )
( ) ( ) ( )
n
k k n
f x x , f x k k 1 ... k n 1 x (n k)
-
= = - - + £
2/
( )
( )
( )
n
x x
f x e , f x e= =
3/
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
k k
2k 2k 1
f x sinx, f x 1 sinx ; f x 1 cosx
+
= = - = -
4/
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
k k
2k 2k 1
f x cosx, f x 1 cosx ; f x 1 sinx
+
= = - = -
đạo hàm và vi phân - Trang 2
đạo hàm và vi phân - Người đăng: Trần Thứ Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đạo hàm và vi phân 9 10 353