Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án xác suất thống kê

Được đăng lên bởi nguyenhuuhoa00
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án môn: XSTK (1001020)
Ngày thi: 08/01/2015

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM
Khoa KHCB-Bộ môn Toán

Câu

Ý

Nội dung
Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 5 sản phẩm lấy ra:

Thang
điểm
0,5

P( X  2)  1  P( X  2)
1

8.C44
P ( X  2)  P( X  0)  P( X  1)  5
C12
P ( X  2)  1 

2

0,5

8.C44 98

C125
99

Xác suất lấy sp không là phế phẩm(đầy đủ): P( B)  0, 4.0,95  0, 35.0, 93  0, 25.0,9

0,5

P( B)  0,9305

0,5
0,5

4
8
4
10

C
1

C
3

P( 1 lô bán được) 

1
3

Gọi X là số lô bán được : X  B (5; )
3

EX  n. p 

0,5

5
3

DX  n. p.(1  p ) 

1

0,5

0,5

10
3

x  8, 053 ; n  226 ;  n 1  1,56327

  1,96. n 1  0, 2038
n
  (7,8492 ; 8, 2568)

0,5

H 0 :   8,5 ; H1 :   8,5

0,5

ttrb  2,58

0,5

0,5
0,5

x  8,5

2

tqs 

. 226  4, 298
 n 1
Bác bỏ H 0 ; không chấp nhận báo cáo.
II

f 

0,5
0,5

68
;
226

0,5
3

  2, 33.

4

f (1  f )
 0, 07108
226

(0,2298;0,37196)

0,5

H 0 : p  0,15 ; H1 : p  0,15 ; ttrb  2,33

0,5

f 

28
; tqs 
226

Ý kiến đúng.

f  0,15
0,15.0,85
226

0,5

 1, 099

0,5

...
Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM Đáp án môn: XSTK (1001020)
Khoa KHCB-Bộ môn Toán Ngày thi: 08/01/2015
Câu
Ý
N
ội dung
Thang
điểm
1
G
ọi
X là s
( 2) 1 ( 2)
P X P X
0,5
4
4
5
12
8.
( 2) ( 0) ( 1)
C
P X P X P X
C
0,5
4
4
5
12
8.
98
( 2) 1
99
C
P X
C
0,5
2
Xác suất lấy sp không là phế phẩm(đầy đủ):
( ) 0,4.0,95 0,35.0,93 0,25.0,9
P B
0,5
( ) 0,9305
P B
0,5
3
P( 1 n được)
4
8
4
10
1
3
C
C
0,5
Gọi X là số lôn được :
1
(5; )
3
X B
5
.
3
EX n p
0,5
10
. .(1 )
3
DX n p p
0,5
II
1
1
8,053 ; 226 ; 1,56327
n
x n
0,5
1
1,96. 0,2038
n
n
0,5
(7,8492 ; 8,2568)
0,5
2
0 1
: 8,5 ; : 8,5
H H
0,5
1
2,58
8,5
. 226 4,298
trb
qs
n
t
x
t
0,5
Bác b
0
H
; không chấp nhận báo cáo.
0,5
3
68
226
f ;
0,5
(1 )
2,33. 0,07108
226
f f
0,5
(0,2298;0,37196)
0,5
4
0 1
: 0,15 ; : 0,15
H p H p ;
2,33
trb
t
0,5
0,15
28
; 1,099
226
0,15.0,85
226
qs
f
f t
0,5
Ý ki
ến đúng
.
0,5
Đáp án xác suất thống kê - Người đăng: nguyenhuuhoa00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đáp án xác suất thống kê 9 10 203