Ktl-icon-tai-lieu

Đề án đơn giản DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI

Được đăng lên bởi Trang Ty
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI
---------------o0o----------------

ĐỀ ÁN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
của “DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA NAM NHI”

06/2012
Quận 10 – TP.HCM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI
---------------o0o----------------

ĐỀ ÁN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
của “DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA NAM NHI”
CHỦ CƠ SỞ

CƠ QUAN TƯ VẤN

DNTN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ

NAM NHI

TÀI NGUYÊN

(Quận 10), tháng 10 năm 2012
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10 chứng thực : Đề án Bảo vệ môi

trường đơn giản này đã được cấp giấy xác nhận đăng ký số:………..../GXN-UBND
ngày……tháng……năm 201… của Uỷ ban nhân dân Quận 10.
Quận 10, ngày…….tháng ….năm 2012
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hồng

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của DNTN Phòng Khám Đa Khoa Nam Nhi

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU----------------------------------------------------------------------------------------------1
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ-----------------------------------------------------2
1.1. TÊN CƠ SỞ--------------------------------------------------------------------------------2
1.2. CHỦ CƠ SỞ--------------------------------------------------------------------------------2
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA CƠ SỞ-----------------------------------------------------------2
1.4. QUY MÔ/CÔNG SUẤT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ----------3
CHƯƠNG 2. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ
LÝ------------------------------------------------------------------------------------------------------9
2.1

NGUỒN CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG-------------------------------9
2.1.1

Chất thải rắn sinh hoạt:----------------------------------------------------------9

2.1.2

Chất thải rắn y tế:-----------------------------------------------------------------9

2.2

NGUỒN CHẤT THẢI LỎNG-----------------------------------------------------10

2.3

NGUỒN CHẤT THẢI KHÍ--------------------------------------------------------12

2.4

NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI-----------------------------------------------13

2.5

NGUỒN TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG-------------------------------------------------13

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT---------------------------------------------------15
1. KẾT LUẬN---------------------------------------------------------------------------------15
2. KIẾN NGHỊ--------------------------------------------------------------------------------16
3. CAM KẾT----------------------------------------------------------------------------------16...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI

ĐỀ ÁN
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
của “DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA NAM NHI”
06/2012
Quận 10 – TP.HCM
Đề án đơn giản DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án đơn giản DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI - Người đăng: Trang Ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề án đơn giản DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM NHI 9 10 680