Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môi trường đơn giản

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................2
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................2
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT............................................................................3
MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ ...........................................7
1.1. Tên của cơ sở.........................................................................................................7
1.2. Chủ sơ sở...............................................................................................................7
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở............................................................................................7
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở..............................................9
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở............................................................11
1.6. Máy móc, thiết bị................................................................................................12
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.........................................................................12
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường..............................................14
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN
PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.........................................................................................17
2.1.Nguồn Chất thải rắn thông thường....................................................................17
2.2.Nguồn chất thải lỏng............................................................................................17
2.3.Nguồn chất thải khí, tiếng ồn..............................................................................21
2.4. Nguồn chất thải nguy hại....................................................................................24
2.5. Nguồn gây sự cố cháy nổ....................................................................................21
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM...
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................2
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................2
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT............................................................................3
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................4
CHƯƠNG 1: TẢ TÓM TẮT SỞ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ ...........................................7
1.1. Tên của cơ sở.........................................................................................................7
1.2. Chủ sơ sở...............................................................................................................7
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở............................................................................................7
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở..............................................9
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở............................................................11
1.6. Máy móc, thiết bị................................................................................................12
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.........................................................................12
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường..............................................14
CHƯƠNG 2: TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA SỞ VÀ BIỆN
PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.........................................................................................17
2.1.Nguồn Chất thải rắn thông thường....................................................................17
2.2.Nguồn chất thải lỏng............................................................................................17
2.3.Nguồn chất thải khí, tiếng ồn..............................................................................21
2.4. Nguồn chất thải nguy hại....................................................................................24
2.5. Nguồn gây sự cố cháy nổ....................................................................................21
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT..............................................................26
1.Kết luận...................................................................................................................27
2.Cam kết....................................................................................................................28
3.Kiến nghị ................................................................................................................. 29
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh 1
Đề án môi trường đơn giản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môi trường đơn giản - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề án môi trường đơn giản 9 10 3