Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi hoangthai167
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
Đề cương ôn tập đường lối cách mạng
Câu 1: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Trả lời
1. Đặc điểm tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
a.
Thế giới
- Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi tác động to lớn đến tình hình thế giới.
- Chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh chuyển sang độc quyền bắt dầu xâm lược các nước mở rộng thị

trường.
b. Tình hình nước ta
- Năm 1858 Pháp xâm lược triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Pháp thực hiện chính sách thống trị về chính

trị, kinh tế, văn hóa xã hội => kinh tế VN có những chuyển biến sâu sắc (từ phong kiến chuyển sang
thuộc địa)
- Phong trào yêu nước nổi lên nhưng đều thất bại
 Phong trào yêu nước khủng hoảng đường lối, yêu cầu đặt ra lịch sử VN là cần có 1 con đường mới để
cứu nước.
2. Vai trò của đồng chí NAQ trong thành lập Đảng
a. Tư tưởng chính trị
 Người viết nhiều sách báo, các tác phẩn Người cùng khổ, Bản án chế độ thực dân, Đường cách mệnh.
 Nội dung con đường cứu nước VN( hệ thống quan điểm của Nguyễn Ái Quốc
- Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không còn có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
- Dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vấn đề chiến lược cả cách mạng thuộc địa.
- Về lực lượng lãnh đạo: Đảng lãnh đạo, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đại biểu cho
quyền lợi của dân tộc VN. Đảng có khả năng đoàn kết mọi lực lượng và mặt trận dân tộc thống nhất làm
-

nhiệm vụ cách mạng.
Lực lượng và động lực cách mạng: công – nông là gốc cách mạng là động lực của cách mạng, học trò
nhà buôn là bạn đồng minh. Đảng phải thu phúc đại đa số dân cày nghèo vào mặt trận dân tộc thống
nhất rộng rãi chống đế quốc, đối với những phần tử chưa rõ mặt phản cách mạng cần phải tìm cách lôi

-

kéo hoặc là trung lập họ
Phương pháp cách mạng: phải sử dụng bạo lực cách mạng không theo con đường cải lương thỏa hiệp
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng phải được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ.
Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có tính chủ động, sáng tạo, có thể thắng lợi trước

cách mạng vô sản ở chính quốc.
Cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng thế giới.
b. Sự chuẩn bị về tổ chức
 Tháng 6/1925 người thành lập hội VN cách mạng thanh niên mà lòng cốt là thanh niên cộng sản liên đoàn.
 Vai trò của tổ chức thanh niên
- Tích cực truyền bá chủ nghĩa Max Lênin vào VN
- Đào tạo đội ngũ cán bộ lòng cốt
- Tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho việc thành lập chính đ...
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
Đề cương ôn tập đường lối cách mạng
Câu 1: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Trả lời
1. Đặc điểm tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
a. Thế giới
- Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi tác động to lớn đến tình hình thế giới.
- Chủ nghĩa bản từ tự do cạnh tranh chuyn sang độc quyền bắt dầu xâm lược c nước mở rộng thị
trường.
b. Tình hình nước ta
- Năm 1858 Pháp xâm lược triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Pháp thực hiện chính sách thống trị về chính
trị, kinh tế, văn hóa hội => kinh tế VN những chuyển biến sâu sắc (từ phong kiến chuyển sang
thuộc địa)
- Phong trào yêu nước nổi lên nhưng đều thất bại
Phong trào yêu nước khủng hoảng đường lối, u cầu đặt ra lịch sử VN cần 1 con đường mới để
cứu nước.
2. Vai trò của đồng chí NAQ trong thành lập Đảng
a. Tư tưởng chính trị
Người viết nhiều sách báo, các tác phẩn Người cùng khổ, Bản án chế độ thực dân, Đường cách mệnh.
Nội dung con đường cứu nước VN( hệ thống quan điểm của Nguyễn Ái Quốc
- Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không còn có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
- Dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vấn đề chiến lược cả cách mạng thuộc địa.
- Về lực lượng lãnh đạo: Đng lãnh đạo, Đảng đội tiên phong của giai cấp công nhân đại biểu cho
quyền lợi của dân tộc VN. Đảng có khả năng đoàn kết mọi lực lượng và mặt trận dân tộc thống nhất làm
nhiệm vụ cách mạng.
- Lực lượng động lực cách mạng: công ng gốc cách mạng động lc của cách mạng, học trò
nhà buôn bạn đồng minh. Đảng phải thu phúc đại đa số dân cày nghèo vào mặt trận dân tộc thống
nhất rộng rãi chống đế quốc, đối với những phần tử chưa mặt phản cách mạng cần phải tìm cách lôi
kéo hoặc là trung lập họ
- Phương pháp cách mạng: phải sử dụng bạo lực cách mạng không theo con đường cải lương thỏa hiệp
- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng phải được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ.
- Cách mạng giải phóng dân tộc các nước thuộc địa tính chủ động, sáng tạo, thể thắng lợi trước
cách mạng vô sản ở chính quốc.
- Cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng thế giới.
b. Sự chuẩn bị về tổ chức
Tháng 6/1925 người thành lập hội VN cách mạng thanh niên mà lòng cốt là thanh niên cộng sản liên đoàn.
Vai trò của tổ chức thanh niên
- Tích cực truyền bá chủ nghĩa Max Lênin vào VN
- Đào tạo đội ngũ cán bộ lòng cốt
- Tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho việc thành lập chính đảng ở VN.
Với hoạt động tích cực của tổ chức thanh niên đặc biệt sau “ phong trào vô sản hóa, phong trào công nhân
và phong trào yêu nước đã có những chuyển biến lớn về chất
1
Chúc anh em thi tốt! Lh: 0973 486 759
Đề cương đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối cách mạng - Người đăng: hoangthai167
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương đường lối cách mạng 9 10 995