Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luận văn tiến sỹ

Được đăng lên bởi riengminhanhcodon1988
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tổng quan về cao lanh và nghiên cứu hòa tách cao lanh.
Nhôm sunfat có công dụng chủ yếu trong công nghiệp giấy, nhuộm, thuộc da và làm
chất keo tụ để làm trong nước. Những công dụng này đều xuất phát từ chỗ muối nhôm thuy
phân khá mạnh ở trong nước tạo thành nhôm hydroxit. Khi nhuộm vải, hyđroxit nhôm được
sợi vải hấp phụ và giữ chặt trên sợi sẽ kết hợp với phẩm nhuộm tạo thành màu bền. Tác
dụng keo tụ làm trong nước là do hyđroxit nhôm với bề mặt rất phát triển, hấp phụ các chất
lơ lửng ở trong nước kéo chúng cùng lắng xuống dưới. Trong công nghiệp giấy, nhôm
sunfat được cho vào bột giấy cùng với muối ăn. Nhôm clorua được tạo nên do phản ứng
trao đổi, bị thuy phân mạnh hơn tạo nên hyđroxit nhôm, hydroxit này sẽ kết dính những sợi
xenlulo với nhau làm cho giấy không bị nhoè mực khi viết.
Hiện nay phèn nhôm trong nước chủ yếu sản xuất từ hydroxit nhôm (như: nhà máy
phèn Hải Dương, nhà máy Hóa chất Việt trì ở miền Bắc và nhà máy Hóa chất Tân Bình và
một số Nhà máy có vốn nước ngoài ở miền Nam). Giá thành của hydroxit nhôm trong thời
gian gần đây tăng nhanh, đặc biệt ở miền Bắc phải cộng thêm chi phí vận chuyển. Bên cạnh
đó, Phèn nhôm Trung Quốc đi từ cao lanh có giá thành rẻ (bao gồm cả chi phí vận chuyển)
vẫn chiếm lĩnh thị trường miền Bắc và thậm chí cả miền Nam. Vì vậy, việc chuyển đổi
nguồn nguyên liệu sang cao lanh, cùng với việc hoàn thiện, cải tiên công nghệ là rất cần
thiết để tăng sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu trong nước.
Tỉnh Phú Thọ là tỉnh miền núi, có nguồn nhân công giá rẻ, nguồn nguyên liệu sẵn có
là yếu tố đảm bảo cho việc giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Hiện nay, ở
nước ta chưa có tác giả nào đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực này, đặc biệt là quy trình công
nghệ để đưa vào sản xuất. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu quá trình hòa tách cao lanh
bằng axit, xây dựng mô hình toán quá trình hòa tách để tối ưu hóa quá trình, từ đó tìm ra các
thông số thích hợp cho quá trình chế tạo các loại phèn từ cao lanh.
1.2. Tình hình nghiên cứu
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
Trước đây một số cơ sở sản xuất phèn nhôm ở Miên Bắc như Phú Thọ, Đức Giang,
Hải Dương đã sử dụng cao lanh làm nguyên liệu để ...
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tổng quan về cao lanh và nghiên cứu hòa tách cao lanh.

 !"#$%&!'()*+,-
.)/0#$/(%12!(!#3
32&45363$7/8'% 9)
 #$!($8'4)")
:;0#$<=>?(,#$%9
!#38>$,@%!#3/52A
!B8C-./:/5!((6D&3
( $8CEF%
GE#$2(*(H#I)
EG2J#:)GKL0'M?)G9.ML
,),#$0'N%O)(P
Q!.@!480'M?25DR"%M5/
!SE9T,!*)UH8V2DR"N
WXC#P'M?RD2'%KLR"!B
V5>$25Q
!"@A/!)AQ#$%
9YS=9ZY'=V.)UV5[
,!2822)@A/27%G0
#$#)2!.5AXF!48\L
!"!#2(%KLRQ25A\)L])
8^((.FL)\)L])!",#\)L*!L)
,D3\)L/)/E*%
1.2. Tình hình nghiên cứu
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
9#$!.,:02(E0_5M?#S=9Z`AO
G2J#:!a;5!"2(E/#$>
(;b#$%95\L#,#5)2(%9*
V5(9.ML5Q)!:C>5
!"2(%
G\45,A%12
@@0/!.Mc):d9#P`GM)1G
1
Đề cương luận văn tiến sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luận văn tiến sỹ - Người đăng: riengminhanhcodon1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương luận văn tiến sỹ 9 10 627