Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Phạm Loan Loan
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Sinh viên: Phạm Loan Loan
Lớp: CNXHKH33

Câu 1: Phân tích khái niệm văn hóa. Phân biệt văn hóa với văn minh, văn
hiến, văn vật?
1.

-

-

-

-

Phân tích khái niệm văn hóa
Theo nghĩa thông dụng nhất
Người ta thường hiểu văn hóa: là những nét tinh hoa, những nét đẹp của
cuộc sống cộng đồng hoặc là cách ứng xử giữa con người với nhau trong xã
hội
+ VH là những giá trị VC, tinh thần đc con người sáng tạo ra trong lịch sử
nhờ quá trình hoạt động thực tiễn
+ VH được cộng đồng chấp nhận, vận hành trong đời sống XH
+ VH đc lưu truyền, giữ gìn cho thế hệ sau
+ VH thể hiện trình độ phát triển, đặc tính riêng của mỗi dân tộc
+ VH để phân biệt giữa vùng miền, dân tộc
 Có hơn 400 k/n về VH
K/n VH được tiếp cận từ nhiều lĩnh vực: LS, sinh học, ngôn ngữ, triết học.
+ Theo cổ ngôn ngữ học: VH ( culture) có nghĩa là trồng trọt – chăm sóc –
vun xới => Như vậy, buổi đầu, văn hóa gắn với sự sáng tạo của con người,
gắn với sự tác động của con ng vào tự nhiên nhắm tạo ra những sp nông
nghiệp phục vụ cho cuộc sống.
Vào thời Hi Lạp, Xi-xê-rôn quan niệm: VH chính là triết học, đó là thời kì
văn-sử-triết bất phân. Các nhà triết học hầu hết biết về mọi lĩnh vực: vật lí,
toán học, sinh vật học, chiêm tinh học => VH dc coi là triết học,
Vào TK XVIII, ở Châu Âu, 1 học giả người Pháp tên là Abraham Moles lại
cho rằng: VH là trí tuệ con người. Vì con người có trí tuệ thì mới góp phần
XD được 1 XH tốt đẹp.
+ 1774, nhà luật học người Đức Puffendof định nghĩa: VH là sự tác động
của con người vào tự nhiên, làm biến đổi tự nhiên, VH là hoạt động mang
tính XH và là sản phẩm đặc trưng của con người.

-

-

-

-

-

-

-

Ở Trung Quốc, theo Mạnh Tử, VH chính là giáo dục. Vì giáo dục , giáo hóa
nhằm chế ngự bản năng ko tốt của con người, hướng con người đến những
tình cảm, suy nghĩ, tư duy ở trình độ cao, mang tính XH.
Hiện nay, theo Đàm Gia Kiện ( 1 nhà lí luận phát triển ở TQ) cho rằng:
VH = tâm lí + GD + Pháp luật + phong tục tập quán
Ở Ấn Độ, Rê-nu cho rằng: VH là cái bên trong dc thể hiện ra, là cách ứng
xử, là cách làm cho người khác hiểu mình => phân biệt dân tộc này với dân
tộc khác
 Có hàng tram định nghĩa về VH, nhưng tựu chung lại, VH có thể đc tiếp
cận theo nghĩa hẹp hay rộng, hoặc dưới nhiều góc độ giá trị khác nhau.
 Ở Việt Nam
Định nghĩa VH của HCM ( 1942) trong cuốn Ngục trung nhật kí cho rằng:
để đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của con người và phát triển XH, con người
sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, luật pháp, đồng thời cả hiện vật .. đó...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Sinh viên: Phạm Loan Loan
Lớp: CNXHKH33
Câu 1: Phân tích khái niệm văn hóa. Phân biệt văn hóa với văn minh, văn
hiến, văn vật?
1. Phân tích khái niệm văn hóa
Theo nghĩa thông dụng nhất
- Người ta thường hiểu văn hóa: là những nét tinh hoa, những nét đẹp của
cuộc sống cộng đồng hoặc là cách ứng xử giữa con người với nhau trong xã
hội
+ VH là những giá trị VC, tinh thần đc con người sáng tạo ra trong lịch sử
nhờ quá trình hoạt động thực tiễn
+ VH được cộng đồng chấp nhận, vận hành trong đời sống XH
+ VH đc lưu truyền, giữ gìn cho thế hệ sau
+ VH thể hiện trình độ phát triển, đặc tính riêng của mỗi dân tộc
+ VH để phân biệt giữa vùng miền, dân tộc
Có hơn 400 k/n về VH
- K/n VH được tiếp cận từ nhiều lĩnh vực: LS, sinh học, ngôn ngữ, triết học.
+ Theo cổ ngôn ngữ học: VH ( culture) có nghĩa là trồng trọt – chăm sóc –
vun xới => Như vậy, buổi đầu, văn hóa gắn với sự sáng tạo của con người,
gắn với sự tác động của con ng vào tự nhiên nhắm tạo ra những sp nông
nghiệp phục vụ cho cuộc sống.
- Vào thời Hi Lạp, Xi-xê-rôn quan niệm: VH chính là triết học, đó là thời kì
văn-sử-triết bất phân. Các nhà triết học hầu hết biết về mọi lĩnh vực: vật lí,
toán học, sinh vật học, chiêm tinh học => VH dc coi là triết học,
- Vào TK XVIII, ở Châu Âu, 1 học giả người Pháp tên là Abraham Moles lại
cho rằng: VH là trí tuệ con người. Vì con người có trí tuệ thì mới góp phần
XD được 1 XH tốt đẹp.
+ 1774, nhà luật học người Đức Puffendof định nghĩa: VH là sự tác động
của con người vào tự nhiên, làm biến đổi tự nhiên, VH là hoạt động mang
tính XH và là sản phẩm đặc trưng của con người.
Đề cương môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Người đăng: Phạm Loan Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đề cương môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam 9 10 94