Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Độc chất học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6097 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và
nước, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường, Các hoạt chất cao phân tử.
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Độc chất học Môi trường (Environmental Toxicology)
Mã môn học: 912402
Số tín chỉ: 3
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Độc chất học
Các môn học kế tiếp: Các quá trình chuyển hóa độc chất
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết
+ Thực tập và thực tập giáo trình: 15 tiết
+ Thảo luận: 12 tiết
+ Tự học: 45 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công nghệ Môi trường
3. Mục tiêu của môn học
• Cung

cấp cho học viên kiến thức cơ bản liên quan đến độc chất và ảnh hưởng của độc chất đối với
môi trường sinh thái.
• Giới thiệu cho học viên các khái niệm về độc chất và các quá trình vận chuyển của độc chất trong
môi trường và trong cơ thể sinh vật. Ảnh hưởng của độc chất lên các quá trình đồng hóa và chuyển
hóa các chất. Ảnh hưởng của độc chất đến đời sống sinh vật và đặc biệt là con người là một trong
những mục tiêu quan trọng mà bài giảng này muốn nhắm đến. Qua những hiểu biết cơ bản về độc
chất, chúng ta có thể tránh xa những nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm, đồng thời kiểm soát việc sử
dụng các hóa chất, các chất phụ gia trong thức ăn cũng như ngăn cản mọi hình thức thải độc chất
vào môi trường sống.
• Hướng dẫn cho sinh viên làm quen một số phương pháp phân tích độc chất trong môi trường
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học bao gồm:

-

Tổng quan về độc chất và độc chất học môi trường: Các khái niệm, nguyên lý của độc chất
trong môi trường và ảnh hưởng của độc chất đối với sinh vật trong hệ thống sinh thái.
Một số loại độc chất sẽ được đề cập đến và các cơ chế tương tác của độc chất với sinh vật.
Khả năng thích ứng và loại thải độc chất của sinh vật dưới các điều kiện môi trường khác
nhau sẽ được giả giới thiệu và làm rõ.
Từ những hiểu biểt về độc chất trong môi trường, chúng ta có thế k...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất
nước, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường, Các hoạt chất cao phân tử.
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Độc chất học Môi trường (Environmental Toxicology)
- Mã môn học: 912402
- Số tín chỉ: 3
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Độc chất học
- Các môn học kế tiếp: Các quá trình chuyển hóa độc chất
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết
+ Thực tập và thực tập giáo trình: 15 tiết
+ Thảo luận: 12 tiết
+ Tự học: 45 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công nghệ Môi trường
3. Mục tiêu của môn học
Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản liên quan đến độc chất và ảnh hưởng của độc chất đối với
môi trường sinh thái.
Giới thiệu cho học viên các khái niệm về độc chất và các quá trình vận chuyển của độc chất trong
môi trường và trongthể sinh vật. Ảnh hưởng của độc chất n các quá trình đồng hóa và chuyển
hóa các chất. Ảnh hưởng của độc chất đến đời sống sinh vật đặc biệt con người một trong
những mục tiêu quan trọng bài giảng này muốn nhắm đến. Qua những hiểu biết bản về độc
chất, chúng ta có thể tránh xa những nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm, đồng thời kiểm soát việc s
dụngc hóa chất, các chất phụ gia trong thức ăn cũng như ngăn cản mọi hình thức thải độc chất
vào môi trường sống.
Hướng dẫn cho sinh viên làm quen một số phương pháp phân tích độc chất trong môi trường
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học bao gồm:
Đề cương môn học Độc chất học môi trường - Trang 2
Đề cương môn học Độc chất học môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương môn học Độc chất học môi trường 9 10 374