Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học hệ điều hành

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH
MÃ MÔN HỌC: TH338
SỐ ĐVHT:
3
HỌC KÌ:
6
GIẢNG VIÊN:
NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG

I

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
ƒ
ƒ
ƒ

Giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ điều hành và cơ chế hoạt động của hệ điều
hành.
Cách thiết kế hệ điều hành
Cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại

II KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT
STT

Nội dung kiến thức nền

1

Kiến trúc máy tính

Tiên quyết

Mức độ yêu cầu
Vận dụng khái
Vận dụng kỹ năng/
niệm/ mô hình
phương pháp

x

III KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT
STT

Nội dung kiến thức
Hiểu
Khái
niệm

1
2

Giải thuật
Ngôn ngữ Pascal và C

Mức độ yêu cầu
Vận dụng
Chứng minh
Công thức/
Công thức/
định lý
định lý
x

Vận dụng
Phương pháp
x

IV TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành
Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.
Những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế hệ điều hành cũng như những tiếp
cận khác nhau được dùng để phân tích và giải quyết những vấn đề đó.
Xem xét những chiến lược hệ điều hành phổ biến và cách chúng tác động đến những
dịch vụ của các hệ điều hành hiện đại.

V ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH1
I.1 Mục tiêu
I.2 Giới thiệu
I.3 Hệ điều hành là gì?
I.4 Hệ thống mainframe
I.5 Hệ để bàn (Desktop system)
I.6 Hệ đa xử lý
I.7 Hệ phân tán
I.8 Hệ thống nhóm (Clustered Systems)
I.9 Hệ thời thực
I.10 Hệ xách tay
I.11 Tóm tắt
CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH
II.1 Mục đích
II.2 Giới thiệu
II.3 Các thành phần hệ thống
II.4 Các dịch vụ hệ điều hành
II.5 Lời gọi hệ thống
II.6 Các chương trình hệ thống
II.7 Cấu trúc hệ thống
II.8 Máy ảo
II.9 Tóm tắt
CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH
III.1 Mục đích
III.2 Giới thiệu
III.3 Khái niệm quá trình
III.4 Lập thời biểu quá trình
III.5 Thao tác trên quá trình
III.6 Giao tiếp liên quá trình
III.7 Tóm tắt
CHƯƠNG IV - ĐỊNH THỜI BIỂU CPU
IV.1 Mục tiêu
IV.2 Giới thiệu
IV.3 Các khái niệm cơ bản
IV.4 Các tiêu chuẩn định thời
IV.5 Các giải thuật định thời
IV.6 Định thời biểu đa bộ xử lý
IV.7 Định thời thời gian thực
IV.8 Đánh giá giải thuật
IV.9 Tóm tắt
CHƯƠNG V - ĐỒNG BỘ HOÁ QUÁ TRÌNH
V.1 Mục tiêu
V.2 Giới thiệu
V.3 Tổng quan
V.4 Vấn đề vùng tương trục
V.5 Giải pháp
V.6 Các bài toán đồng bộ hoá nguyên thuỷ
V.7 Tóm tắt
CHƯƠNG VI - DEADLOCK
VI.1 Mục đích

VI.2 Giới thiệu
VI.3 Mô hình hệ thống
VI.4 Đặc điểm deadlock
VI.5 Các phương pháp xử lý deadlock
VI.6 Ngăn chặn deadlock
VI.7 Tránh deadlock
VI.8 Phát hiện Deadlock
VI.9 Phục hồi deadlock
VI.10 Tóm tắt
CHƯƠNG VII - QUẢN LÝ BỘ NHỚ
VII.1 Mục ...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
MÔN: H ĐIU HÀNH
MÔN HC: TH338
S ĐVHT: 3
HC KÌ: 6
GING VIÊN: NGUYN PHÚ TRƯỜNG
I MC ĐÍCH YÊU CU
Giúp sinh viên hiu được vai trò ca h điu hành và cơ chế hot động ca h điu
hành.
Cách thiết kế h điu hành
Cách ng dng các cơ chế trong vic thiết kế các h điu hành hin đại
II KIN THC NN CN THIT
Mc độ yêu cu
STT Ni dung kiến thc nn
Tiên quyết
Vn dng khái
nim/ mô hình
Vn dng k năng/
phương pháp
1 Kiến trúc máy tính x
III KIN THC TOÁN CN THIT
STT Ni dung kiến thc Mc độ yêu cu
Hiu
Khái
nim
Vn dng
Công thc/
định lý
Chng minh
Công thc/
định lý
Vn dng
Phương pháp
1 Gii thut x
2 Ngôn ng Pascal và C x
IV TÓM TT NI DUNG MÔN HC
Mô t các đim chính yếu ca h điu hành
Vai trò và năng lc ca h điu hành trong h thng máy tính.
Nhng vn đề phát sinh trong quá trình thiết kế h điu hành cũng như nhng tiếp
cn khác nhau được dùng để phân tích và gii quyết nhng vn đề đó.
Xem xét nhng chiến lược h điu hành ph biến và cách chúng tác động đến nhng
dch v ca các h điu hành hin đại.
Đề cương môn học hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học hệ điều hành - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
Đề cương môn học hệ điều hành 9 10 447